Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 9 części. - nr postępowania 074/13


Numer ogłoszenia: 298384 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 9 części. - nr postępowania 074/13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem 9 części.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy środków ochrony indywidualnej lub odzieży i obuwia roboczego, o wartości brutto każde nie mniejszej niż: Część 1 - 10 500 zł słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych i zero groszy Część 2 - 9 500 zł słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych i zero groszy Część 3 - 22 000 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i zero groszy Część 4 - 6 000 zł słownie: sześć tysięcy złotych i zero groszy Część 5 - 12 500 zł słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy Część 6 - 9 000 zł słownie: dziewięć tysięcy złotych i zero groszy Część 7 - 8 000 zł słownie: osiem tysięcy złotych i zero groszy Część 8 - 23 000 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych i zero groszy Część 9 - 2 000 zł słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; b) dopuszczalne jest zmniejszenie dostawy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że dokona zakupu ilości minimalnej, zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabelą nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (Część III SIWZ). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 3.1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; Zmiany, o których mowa w lit b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit b) lub c), jeżeli zakładane w okresie amortyzacji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie. 3.2. Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3.3. Zmiany organizacji spełniania świadczenia a) Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy c) Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa 4. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
CZĘŚĆ 1 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
CZĘŚĆ 2 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ciechanów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
CZĘŚĆ 3 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
CZĘŚĆ 4 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ostrołęka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ostrołęka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
CZĘŚĆ 5 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
CZĘŚĆ 6 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Węgrów- Siedlce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Węgrów- Siedlce.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
CZĘŚĆ 7 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Radom.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Radom.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
CZĘŚĆ 8 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
CZĘŚĆ 9 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Centrali w Warszawie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Centrali w Warszawie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 9 części. - nr postępowania 074/13


Numer ogłoszenia: 227111 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 298384 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 9 części. - nr postępowania 074/13.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem 9 części..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
18.00.00.00-9, 18.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
CZĘŚĆ 1 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17439,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20662,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  20662,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42491,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
CZĘŚĆ 2 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ciechanów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15469,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17837,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  17837,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41595,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
CZĘŚĆ 3 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36182,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42807,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  42807,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77766,39


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
CZĘŚĆ 4 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ostrołęka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10862,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11645,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  11645,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27034,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
CZĘŚĆ 5 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Wołomin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20488,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25372,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  25372,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54876,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
CZĘŚĆ 6 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Węgrów- Siedlce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15179,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17445,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  17445,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42451,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
CZĘŚĆ 7 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Radom


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13274,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15283,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  15283,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28849,97


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
CZĘŚĆ 8 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37542,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43130,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  43130,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89268,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
CZĘŚĆ 9 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Centrali w Warszawie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ., ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3531,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4040,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  4040,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8314,19


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29838420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 56 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
CZĘŚĆ 1 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 20 662,00
CZĘŚĆ 2 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ciechanów ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 17 837,00
CZĘŚĆ 3 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 42 807,00
CZĘŚĆ 4 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Ostrołęka ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 11 645,00
CZĘŚĆ 5 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Wołomin ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 25 372,00
CZĘŚĆ 6 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Węgrów- Siedlce ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 17 445,00
CZĘŚĆ 7 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Radom ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 15 283,00
CZĘŚĆ 8 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 43 130,00
CZĘŚĆ 9 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Centrali w Warszawie ARTUR IDŹKOWSKI ARTEX - POLSKIE CENTRUM BHP i P.POŻ.
ul. Żółkiewskiego 8, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2013-10-29 4 040,00