Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 299478-2015
PD Data publikacji 26/08/2015
OJ Dz.U. S 164
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 21/08/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 05/10/2015
DT Termin 05/10/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

26/08/2015    S164    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 164-299478

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600 ”– nr postępowania 123/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600.
2) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ) oraz Dokumentacji Projektowej (Część IV SIWZ) Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 49 803 937,56 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7.Wadium.
7.1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
996 000 PLN słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero groszy.
7.2.Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8.1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
8.2.Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone są w Części V SIWZ w punkcie 2.2.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
4.Rozliczenie odbędzie się fakturami miesięcznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów częściowego odbioru za każdy miesiąc oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i dokonaniu odbioru końcowego Zamówienia. W przypadku protokołów częściowego odbioru robót wynagrodzenie obliczane będzie procentowym wskaźnikiem zaawansowania każdego z elementów robót w stosunku do wartości podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.Płatność za wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6.W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić
wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
W celu spełniania warunków, do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
— zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, ppkt. 5, ppkt. 6, oraz ppkt. 9 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla
dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
12.2. Pełnomocnictwo oraz dowody o których mowa w pkt 11.13 powinno być złożone w oryginale lub w formie
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają
łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3,4,5,6,7,8,9 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o
których mowa w pkt. 11 ppkt. 10,11,12 i 13 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania
warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli
Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż
40 000 000 PLN brutto każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min:
— Kierownikiem Budowy posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*,
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto każda;
— Kierownikiem robót drogowych posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*,
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót drogowych przy wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto każda,
— Kierownikiem robót energetycznych posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*,
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót energetycznych przy wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót energetycznych nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto każda,
— Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*,
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót telekomunikacyjnych przy wykonaniu jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto,
— Kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń*,
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót kanalizacyjnych przy wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót kanalizacyjnych nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda,
— Geodetą posiadającym:
uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji,
— 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto każda,
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
10. wykaz robót budowlanych spełniających warunek podany przez zamawiającego w SIWZ część I pkt. 3.4., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wskazanych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
12. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Okres rękojmi. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
123/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.10.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.10.2015 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość
udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 %. wartości zamówienia podstawowego.
2. Wymagany termin realizacji Zamówienia: 30.10.2017.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa
jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi
się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.8.2015
TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 343755-2015
PD Data publikacji 01/10/2015
OJ Dz.U. S 190
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 28/09/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 30/10/2015
DT Termin 30/10/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL

01/10/2015    S190    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 190-343755

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.8.2015, 2015/S 164-299478)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120

Roboty w zakresie budowy dróg

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

5.10.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.10.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.10.2015 (10:30)

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

30.10.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.10.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.10.2015 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 381942-2015
PD Data publikacji 30/10/2015
OJ Dz.U. S 211
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/10/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 06/11/2015
DT Termin 06/11/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL

30/10/2015    S211    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 211-381942

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.8.2015, 2015/S 164-299478)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120

Roboty w zakresie budowy dróg

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

30.10.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.10.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.10.2015 (10:30)

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

6.11.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

6.11.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

6.11.2015 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 462496-2015
PD Data publikacji 31/12/2015
OJ Dz.U. S 253
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/12/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

31/12/2015    S253    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 253-462496

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600 ”– nr postępowania 123/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 24 726 774,69 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres rękojmi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
123/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 164-299478 z dnia 26.8.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 49 803 937,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 726 774,69 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonawca następujące roboty zamierza powierzyć podwykonawcom: geodezja, zieleń, roboty drogowe bez robót bitumicznych, frezowanie i stabilizacja, organizacja ruchu, branża teletechniczna, branża energetyczna, branża wod.-kan, wodociągi, zbiorniki odparowujące, przepusty i drenaż, ogrodzenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 %. wartości zamówienia podstawowego.
2. Wymagany termin realizacji Zamówienia: 30.10.2017.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.12.2015

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29947820151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 996000 ZŁ
Szacowana wartość* 33 200 000 PLN  -  49 800 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 05/10/2015
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy Nowokabackiej wraz z infrastrukturą techniczną w Warszawie dzielnica Wilanów Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-07 24 726 774,00