Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Roboty budowlane pn: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza - Jabłonna druga od km 0+003,8 do km 0+359,00 gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie


Numer ogłoszenia: 30394 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane pn: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza - Jabłonna druga od km 0+003,8 do km 0+359,00 gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza - Jabłonna druga od km 0+003,8 do km 0+359, gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie 2. Stan projektowany: - poszerzenie istniejącej nawierzchni - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na istniejącej podbudowie Parametry techniczne projektowanej przebudowy dróg gminnych: droga nr 107160L; Kategoria ruchu - KR 1-2; Szerokość jezdni: - 5,00m Szerokość poboczy - 0,75m obustronne - gruntowe - 1,25m obustronne - gruntowe (włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 835); Odwodnienie - powierzchniowe. Planowane roboty budowlane i towarzyszące: Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni (w rejonie włączenia do drogi wojewódzkiej Nr 835) oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj.: Wykonanie warstwy wyrównawczej materiałem kamiennym oraz mieszanką mineralno - bitumiczną gr. zmienna. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm droga nr 107159L. Kategoria ruchu - KR 1-2; Szerokość jezdni:- 4,00m; Szerokość poboczy - 0,75m obustronne - gruntowe; Odwodnienie - powierzchniowe. Planowane roboty budowlane i towarzyszące: Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj.: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm; Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna gr. 8cm; Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 12cm; Warstwa z piasku średnioziarnistego gr. zmienna. droga nr 107164L. Kategoria ruchu - KR 1-2; Szerokość jezdni: - 4,00m, - 5,00m (przy włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 835); Szerokość poboczy - 0,75m obustronne - gruntowe - 1,25m obustronne - gruntowe (włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 835); Odwodnienie - powierzchniowe. Planowane roboty budowlane i towarzyszące: Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj.: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna gr. 8cm. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 12cm. Warstwa z piasku średnioziarnistego gr. zmienna. Konstrukcja poszerzeń na w/w drogach gminnych: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna gr. 8cm. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 12cm. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5MPa gr. 10cm..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) 3. Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Wadium- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza - Jabłonna druga od km 0+003,8 do km 0+359,00 gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. 5.Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.02.2014r. godz.9 :00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego . 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Wykonawca utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową lub modernizacją drogi, o łącznej wartości brutto co najmniej 800 000,00zł . Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie min. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące co najmniej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w specjalności drogowej , która jako kierownik budowy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie, liczone od daty uzyskania uprawnień oraz która prowadziła co najmniej 2 budowy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Uwaga: Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U.2008.03.94 ze zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IV ppkt 2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki dopuszczalnych zmian postanowień umowy określono w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna. pok. nr 5..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 26425 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
30394 - 2014 data 27.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5MPa gr. 10cm...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa gr. 25cm..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.02.2014r. godz.9 :00..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.02.2014r. godz.9 :00..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  12.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna. pok. nr 5...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  14.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna. pok. nr 5...


Jabłonna: Roboty budowlane pn: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza - Jabłonna druga od km 0+003,8 do km 0+359,00 gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie


Numer ogłoszenia: 99718 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 30394 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane pn: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza - Jabłonna druga od km 0+003,8 do km 0+359,00 gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza - Jabłonna druga od km 0+003,8 do km 0+359, gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie 2. Stan projektowany: - poszerzenie istniejącej nawierzchni - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na istniejącej podbudowie Parametry techniczne projektowanej przebudowy dróg gminnych: droga nr 107160L; Kategoria ruchu - KR 1-2; Szerokość jezdni: - 5,00m Szerokość poboczy - 0,75m obustronne - gruntowe - 1,25m obustronne - gruntowe (włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 835); Odwodnienie - powierzchniowe. Planowane roboty budowlane i towarzyszące: Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni (w rejonie włączenia do drogi wojewódzkiej Nr 835) oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj.: Wykonanie warstwy wyrównawczej materiałem kamiennym oraz mieszanką mineralno - bitumiczną gr. zmienna. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm droga nr 107159L. Kategoria ruchu - KR 1-2; Szerokość jezdni:- 4,00m; Szerokość poboczy - 0,75m obustronne - gruntowe; Odwodnienie - powierzchniowe. Planowane roboty budowlane i towarzyszące: Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj.: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm; Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna gr. 8cm; Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 12cm; Warstwa z piasku średnioziarnistego gr. zmienna. droga nr 107164L. Kategoria ruchu - KR 1-2; Szerokość jezdni: - 4,00m, - 5,00m (przy włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 835); Szerokość poboczy - 0,75m obustronne - gruntowe - 1,25m obustronne - gruntowe (włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 835); Odwodnienie - powierzchniowe. Planowane roboty budowlane i towarzyszące: Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj.: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna gr. 8cm. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 12cm. Warstwa z piasku średnioziarnistego gr. zmienna. Konstrukcja poszerzeń na w/w drogach gminnych: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna gr. 8cm. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 12cm. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5MPa gr. 10cm..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 702623,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  867427,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  845770,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1039928,97


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3039420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 138 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: http://www.jablonna.bip.lublin.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane pn: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga - Jabłonna Pierwsza od km 0+006,5 do km 0+294,50, Nr 107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 1+735,00 do km 2+294,20, Nr 107160L w miejscowośc Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Lublinie
ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin, woj. lubelskie
2014-03-25 867 427,00