Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 304404 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi Zamówienie podzielono na 5 części: Część nr 1 Wydrukowanie i dostawa wydawnictwa: Kronika Miasta Łodzi. Nakład: 1250 sztuk Część nr 2 wydrukowanie i dostawa druków okolicznościowych i kalendarzy ściennych na 2014 r. List gratulacyjny (NOWOŻEŃCY) nakład: 2 000 szt. List gratulacyjny (RODZICE) nakład: 5 000 szt., Teczka ofertowa (NOWOŻEŃCY) nakład: 2 000 szt. Teczka ofertowa (RODZICE) nakład: 5 000 szt. Kartka świąteczna nakład: 1 000 szt. Kalendarz ścienny B1 nakład: 500 szt. Kalendarz ścienny wieloplanszowy B3 + opakowanie Kalendarz - nakład: 1 200 szt. Opakowanie do kalendarza ściennego wieloplanszowego (koperta, papier itp.) - nakład 1 000 szt., Część nr 3 Wydrukowanie i dostawa kalendarza książkowego na 2014 r. nakład 800 sztuk Część nr 4 Opracowanie, wydrukowanie i dostawa map Łodzi w bloku. nakład: 50 tys., Część nr 5 Wydrukowanie i dostawa folderu Łódź na weekend. nakład: 10 000 szt. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje: zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp dla części 2 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego; dla części 3 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego; dla części 4 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego; dla części 5 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem terminu ich wystawienia, o którym mowa w pkt III.4.2 . Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie pkt III.4.3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie pkt III.4.2 pkt III.4.4. musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt pkt III.4., mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2013 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia: Część nr 1 data rozpoczęcia: 01.12.2013 r.; data zakończenia - do 31.01.2014 r. Część nr 2 od dnia zawarcia umowy; data zakończenia - do 25.11.2013 r. I etap: poz. 1-4 - 60 dni od daty zawarcia umowy II etap: poz. 5-7 - do 25.11.2013 r. Część nr 3 od dnia zawarcia umowy; data zakończenia - do 15.11.2013 r. Część nr 4 od dnia zawarcia umowy; data zakończenia - do 15.11.2013 r. Część nr 5 od dnia zawarcia umowy; data zakończenia - do 15.11.2013 r. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje: prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp dla części 2 zamówienia: do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego; dla części 3 zamówienia: do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego; dla części 4 zamówienia: do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego; dla części 5 zamówienia: do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp dla części 2 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego; dla części 3 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego; dla części 4 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego; dla części 5 zamówienia: do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego; Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy dla poszczególnych części zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
wydrukowanie i dostawa wydawnictwa: Kronika Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wydrukowanie i dostawa wydawnictwa: Kronika Miasta Łodzi Nakład: 1250 sztuk format: B5; okładka - 4 strony, środek - od 196 do 254 stron; kolorowe wkładki, obustronnie zadrukowane, stanowiące integralną część wydań - 16 stron; papier: okładka - karton 240 g/m2; środek - offset, kl. III 100 g / m2, wkładki - papier dwukrotnie kredowany półmat; kolory: okładka 4+0, wkładki 4+4, środek 1+1; wykończenie: okładka - folia mat 1+0; wybiórczy lakier UV na okładce; oprawa klejona. Czasopismo posiada symbol ISSN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.01.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wydrukowanie i dostawa druków okolicznościowych i kalendarzy ściennych na 2014 r..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wydrukowanie i dostawa druków okolicznościowych i kalendarzy ściennych na 2014 r. 1. List gratulacyjny (NOWOŻEŃCY) nakład: 2 000 szt. 2. List gratulacyjny (RODZICE) nakład: 5 000 szt., 3. Teczka ofertowa (NOWOŻEŃCY) nakład: 2 000 szt. 4. Teczka ofertowa (RODZICE) nakład: 5 000 szt. 5. Kartka świąteczna nakład: 1 000 szt. 6. Kalendarz ścienny B1 nakład: 500 szt. 7. Kalendarz ścienny wieloplanszowy B3 + opakowanie Kalendarz - nakład: 1 200 szt. Opakowanie do kalendarza ściennego wieloplanszowego (koperta, papier itp.) - nakład 1 000 szt., Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy; data zakończenia - do 25.11.2013 r. I etap: poz. 1-4 - 60 dni od daty zawarcia umowy II etap: poz. 5-7 - do 25.11.2013 r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 25.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wydrukowanie i dostawa kalendarza książkowego na 2014 r..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wydrukowanie i dostarczenie kalendarza książkowego na 2014 r. według następujących parametrów technicznych: nakład 800 sztuk, format: B5 - ok. 135 x 210 mm; zaokrąglone rogi, oprawa drukowana 4+0, bez pianki, tektura pseudozintegrowana 550 g, układ: 1 dzień = 1 strona; sobota i niedziela na jednej stronie; logo (jednokolorowe) zleceniodawcy na dole każdej strony, kolorystyka kalendarium: szara; papier Arctic, 12 dodatkowych wkładek 4+0, wyklejka przód 1+0; wyklejka tył 1+0; kieszonka na wewnętrznej stronie tylnej okładki; tasiemka logotypowa jednostronnie zadrukowana lub wyhaftowana (1 kolor) w kolorze magenta (1/2 nakładu) i niebieskim (1/2 nakładu), gumka zamykająca kalendarz o szerokości 10-13 mm w kolorze magenta (1/2 nakładu) i niebieskim (1/2 nakładu)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Opracowanie, wydrukowanie i dostawa map Łodzi w bloku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  opracowanie, wydrukowanie i dostawa map Łodzi w bloku z poniższymi parametrami: format mapy: A3 (297 mm x 420 mm), układ pionowy, druk dwustronny: 4+4, rodzaj i gramatura papieru: papier offset 100 g/m2, bloki po 100 kartek, klejenie krótszym bokiem po 100 kartek, nakład: 50 tys., konfekcjonowanie: po 10 bloków w jednej paczce. W zakres zamówienia wchodzi opracowanie kartograficzne planu miasta w skali 1: 30 000 o zasięgu ograniczonym ulicami: al. gen. Władysława Sikorskiego na północy, ul. Prądzyńskiego na południu, ul. Widzewską na wschodzie, ul. gen. Maczka na zachodzie oraz przygotowanie graficzne części opisowej na stronie rewersowej mapy na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wydrukowanie i dostawa folderu Łódź na weekend..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wydrukowanie i dostawa folderu ŁÓDŹ NA WEEKEND według następujących parametrów technicznych: nakład: 10 000 szt.; wymiary 420 x 210 mm, po złożeniu 210 x 210 mm; kolor 4+4; środek - 32 strony, papier kreda 170 g; okładka - 4 strony, papier kreda 250 g; wykończenie: okładka - folia mat 1+0, lakier wybiórczy UV (tylko przód); oprawa broszurowa - 2 zszywki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 198557 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 304404 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
część 4 - Opracowanie, wydrukowanie i dostawa map Łodzi w bloku część 5 - Wydrukowanie i dostawa folderu Łódź na weekend.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Opracowanie, wydrukowanie i dostawa map Łodzi w bloku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA M. Sagalara, W. Sagalara,, ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22882,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  716000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wydrukowanie i dostawa folderu Łódź na weekend


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA M. Sagalara, W. Sagalara,, ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32220,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35700,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 402408 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 304404 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi. Część nr 3 zamówienia: Wydrukowanie i dostawa kalendarza książkowego na 2014 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Wydrukowanie i dostawa kalendarza książkowego na 2014 r.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FW JANTOM S.C., ul. Moniuszki 4, 40-005 Katowice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28900,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31488,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31488,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42000,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 436210 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 304404 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wydrukowanie i dostawa wydawnictwa: Kronika Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wydrukowanie i dostawa wydawnictwa: Kronika Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • APOGEA Mariola Łotysz, ul. Zwierzyniecka 19a/17, 15-312 Białystok, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6754,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11437,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  11437,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23100,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 445356 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 304404 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działaniami Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wydrukowanie i dostawa druków okolicznościowych i kalendarzy ściennych na 2014 r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Wydrukowanie i dostawa druków okolicznościowych i kalendarzy ściennych na 2014 r


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2074813,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16985,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12184,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3755000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30440420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wydrukowanie i dostawa kalendarza książkowego na 2014 r. FW JANTOM S.C.
ul. Moniuszki 4, 40-005 Katowice, woj. łódzkie
2013-10-03 31 488,00
Wydrukowanie i dostawa wydawnictwa: Kronika Miasta Łodzi APOGEA Mariola Łotysz
ul. Zwierzyniecka 19a/17, 15-312 Białystok, woj. łódzkie
2013-10-25 11 437,00
Wydrukowanie i dostawa druków okolicznościowych i kalendarzy ściennych na 2014 r Pasaż Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
2013-10-31 16 985,00