Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Chełm: Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów papierowych oraz akcesoriów do sprzątania wg zadań


Numer ogłoszenia: 304704 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mpgk.chelm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów papierowych oraz akcesoriów do sprzątania wg zadań.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja dostaw według zadań: Zadanie nr 1 - Sukcesywna dostawa środków czystości. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1a do DIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku środków czystości zawierających substancje niebezpieczne do dostarczenia wraz z ofertą, kart charakterystyki tych produktów Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa artykułów papierowych. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1b do DIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy. Zadanie nr 3 - Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1c do SIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.83.12.00-8, 33.71.19.00-6, 24.45.70.00-2, 33.63.16.00-8, 39.80.00.00-0, 39.81.11.00-1, 39.83.10.00-6, 33.76.00.00-5, 39.22.40.00-8, 39.81.24.00-1, 39.52.58.00-6, 39.52.58.10-9, 39.52.51.00-9, 39.22.43.30-0, 19.52.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 dostawy z których każda realizowana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 Ustawy. 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 dostawy z których każda realizowana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). II INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 I 2 USTAWY. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca powinien złożyć: 1.1 Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a. 1.2 Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 dostaw z których każda realizowana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert. 2.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy, określonym w ust. VIII, pkt. 2.1. do 2.2 na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów określonych w § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 2.3.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2.3.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 3.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złożą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, od pkt 2.1. do pkt 2.2. oraz pkt. 3.1 składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w DIWZ. 4.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancji jakości, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 5. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 4.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy, jaką zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 5. 2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. 3. Wynagrodzenie, wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego postępowania może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie ustawy. 4. Dopuszcza się możliwość zmiany materiałów wykazanych w załączniku nr _ do umowy, pod warunkiem wycofania z oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienia towarem o właściwościach porównywalnych lub lepszych, z zachowaniem formy pisemnej. 4.1. Wykonawca w wyżej wymienionym przypadku zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o wycofaniu produktu z dystrybucji przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta oraz propozycję nowego, zamiennego, produktu. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 5.1. Z tytułu złej jakości przedmiotu umowy. 5.2. W przypadku upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 5.3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych dostaw.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mpgk.chelm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę. 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Szczegółowe warunki współpracy między Zamawiającym, Wykonawcą i podwykonawcą określone są w załączniku nr 5 do DIWZ. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów - Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30. E-mail: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl, fax: 82 563 04 50..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa środków czystości.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.83.12.00-8, 33.71.19.00-6, 24.45.70.00-2, 33.63.16.00-8, 39.80.00.00-0, 39.81.11.00-1, 39.83.10.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów papierowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.76.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.22.40.00-8, 39.81.24.00-1, 39.52.58.00-6, 39.52.58.10-9, 39.52.51.00-9, 39.22.43.30-0, 19.52.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Chełm: Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów papierowych oraz akcesoriów do sprzątania wg zadań.


Numer ogłoszenia: 397698 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 304704 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów papierowych oraz akcesoriów do sprzątania wg zadań..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja dostaw według zadań: Zadanie nr 1 - Sukcesywna dostawa środków czystości. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1a do DIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku środków czystości zawierających substancje niebezpieczne do dostarczenia wraz z ofertą, kart charakterystyki tych produktów Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa artykułów papierowych. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1b do DIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy. Zadanie nr 3 - Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1c do SIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.83.12.00-8, 33.71.19.00-6, 24.45.70.00-2, 33.63.16.00-8, 39.80.00.00-0, 39.81.11.00-1, 39.83.10.00-6, 33.76.00.00-5, 39.22.40.00-8, 39.81.24.00-1, 39.52.58.00-6, 39.52.58.10-9, 39.52.51.00-9, 39.22.43.30-0, 19.52.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
8.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. PAMAR Marcin Andrzejuk, Ul. Lotnicza 49, 20-354 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31653,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33215,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  18157,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44913,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. PAMAR Marcin Andrzejuk, Ul. Lotnicza 49, 20-354 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44935,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24553,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  24553,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57603,13


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JACK Spółka jawna Kardasz, Rogowski, Ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4545,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9529,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  9529,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12868,77


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30470420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 403 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mpgk.chelm.pl
Informacja dostępna pod: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
24457000-2 Środki grzybobójcze
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900-6 Mydło
33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224330-0 Wiadra
39525100-9 Ściereczki do kurzu
39525800-6 Ściereczki do czyszczenia
39525810-9 Ściereczki do polerowania
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
39811100-1 Odświeżacze powietrza
39812400-1 Zmiotki
39831000-6 Preparaty piorące
39831200-8 Detergenty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 P.H.U. PAMAR Marcin Andrzejuk
Ul. Lotnicza 49, 20-354 Lublin, woj. lubelskie
2014-12-04 33 215,00
Zadanie nr 2 P.H.U. PAMAR Marcin Andrzejuk
Ul. Lotnicza 49, 20-354 Lublin, woj. lubelskie
2014-12-04 24 553,00
Zadanie nr 3 JACK Spółka jawna Kardasz, Rogowski
Ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok, woj. podlaskie
2014-12-04 9 529,00