Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: WYKOPÓW, NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PREFABRYKOWANYCH PŁYT AŻUROWYCH GR. 10 CM WZDŁUŻ ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO NA ŁAWIE C12/15 Z OPOREM.


Numer ogłoszenia: 309335 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: WYKOPÓW, NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PREFABRYKOWANYCH PŁYT AŻUROWYCH GR. 10 CM WZDŁUŻ ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO NA ŁAWIE C12/15 Z OPOREM..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: WYKOPÓW, NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PREFABRYKOWANYCH PŁYT AŻUROWYCH GR. 10 CM WZDŁUŻ ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO NA ŁAWIE C12/15 Z OPOREM..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót, okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne, aby zamówienie podstawowe zostało zakończone. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę zapisy określone w art. 67 ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: a) Wykonania wykopów. b) Nawierzchni z betonowej kostki brukowej. c) Prefabrykowanych płyt ażurowych wzdłuż rowów przydrożnych. d) Krawężnika betonowego na ławie z oporem. Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1. Wykonania wykopów. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Zgodnie z umową w pozycji nr 45 przewidywano wykonanie 4.990 m3. W trakcie trwania Kontraktu ilość w pozycji przedmiarowej została skorygowana. Wykonane pomiary wykazują, że należy dodatkowo wykonać 7.808 m3. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 120 300,00 zł netto (147 969,00 zł brutto). 2. Nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji przedmiarowej. Dokumentacja projektowa nie uwzględnia powierzchni zjazdów do granic pasa drogowego. Zaprojektowane zjazdy kończą się w linii chodników i uwzględniają długość na ok. od 1,5 m do 2,0 m. Granica pasa drogowego wynosi ok. 5,0 m do 10,0 m. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Zgodnie z umową w pozycji nr 90 przewidywano wykonanie 2.242 m2. Wykonane pomiary wykazują, że należy dodatkowo wykonać 1.458 m2. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 77 274,00 zł netto (95 047,02 zł brutto). 3. Prefabrykowanych płyt ażurowych wzdłuż rowów przydrożnych. Po wytyczeniu robót ziemnych zgodnie z projektem wykonawczym (plan sytuacyjny i profil podłużny rowów) stwierdzono, że rzeczywiste nachylenia skarp i przeciwskarp są bardziej strome niż 1:1,5. Pochylenia skarp są zmienne i wynoszą od 1:1,1 do 1:0,8 (w skrajnych przypadkach nawet do 1:0,3). Zastosowanie pochyleń 1:1,5 powodowało by wyjście z konstrukcją rowów poza granicę pasa drogowego i ingerencję w prywatne tereny. W związku z powyższym na wnioskowanych odcinkach rowów należy zastosować dodatkowe umocnienie płytami ażurowymi. Dodatkowo koniecznym jest wykonanie umocnień skarp rowów na dopływach do separatorów oraz na wylotach z separatorów, aby zapobiec podmywaniu skarp i zamulaniu separatorów. Wskazane jest wykonanie w/w umocnień na odcinkach około 50 m. Zgodnie z umową w pozycji nr 99 przewidywano wykonanie 1.060 m2. Wykonane pomiary wykazują, że należy dodatkowo wykonać 4.566,5 m2. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót związanych z umocnieniem rowów płytami betonowymi chodnikowymi 40x40x5 cm. na kwotę 441 780,00 zł. netto (543 389,40 brutto). Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 410 985,00 zł netto (505 511,55 zł brutto). 4. Krawężnika betonowego na ławie z oporem. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Zgodnie z umową w pozycji nr 119 przewidywano wykonanie 5.048 m. Wykonane pomiary geodezyjne wykazują, że należy dodatkowo wykonać 1.132 m. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 69 052,00 zł netto (84 933,96 zł brutto). W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a wykonanie tych robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz złożonej sytuacji odwodnieniowej. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Łącznie wartość zamówienia dodatkowego wynosi 677 611,00 zł netto, 833 461,53 zł brutto. W związku z powyższym nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót budowlanych na kwotę 441 780,00 zł netto (543 389,40 brutto). Biorąc pod uwagę uwarunkowania zamówień publicznych określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji Wartość zamówienia dodatkowego została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i wynosi 677 611,00 zł netto, co stanowi około 4,07 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 16 666 720,07 zł netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: WYKOPÓW, NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PREFABRYKOWANYCH PŁYT AŻUROWYCH GR. 10 CM WZDŁUŻ ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO NA ŁAWIE C12/15 Z OPOREM.


Numer ogłoszenia: 316311 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 309335 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: WYKOPÓW, NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PREFABRYKOWANYCH PŁYT AŻUROWYCH GR. 10 CM WZDŁUŻ ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO NA ŁAWIE C12/15 Z OPOREM..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: WYKOPÓW, NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PREFABRYKOWANYCH PŁYT AŻUROWYCH GR. 10 CM WZDŁUŻ ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO NA ŁAWIE C12/15 Z OPOREM..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE., UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 677611,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  833461,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  833461,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  833461,53


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót, okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne, aby zamówienie podstawowe zostało zakończone. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę zapisy określone w art. 67 ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: a) Wykonania wykopów. b) Nawierzchni z betonowej kostki brukowej. c) Prefabrykowanych płyt ażurowych wzdłuż rowów przydrożnych. d) Krawężnika betonowego na ławie z oporem. Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1. Wykonania wykopów. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Zgodnie z umową w pozycji nr 45 przewidywano wykonanie 4.990 m3. W trakcie trwania Kontraktu ilość w pozycji przedmiarowej została skorygowana. Wykonane pomiary wykazują, że należy dodatkowo wykonać 7.808 m3. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 120 300,00 zł netto (147 969,00 zł brutto). 2. Nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji przedmiarowej. Dokumentacja projektowa nie uwzględnia powierzchni zjazdów do granic pasa drogowego. Zaprojektowane zjazdy kończą się w linii chodników i uwzględniają długość na ok. od 1,5 m do 2,0 m. Granica pasa drogowego wynosi ok. 5,0 m do 10,0 m. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Zgodnie z umową w pozycji nr 90 przewidywano wykonanie 2.242 m2. Wykonane pomiary wykazują, że należy dodatkowo wykonać 1.458 m2. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 77 274,00 zł netto (95 047,02 zł brutto). 3. Prefabrykowanych płyt ażurowych wzdłuż rowów przydrożnych. Po wytyczeniu robót ziemnych zgodnie z projektem wykonawczym (plan sytuacyjny i profil podłużny rowów) stwierdzono, że rzeczywiste nachylenia skarp i przeciwskarp są bardziej strome niż 1:1,5. Pochylenia skarp są zmienne i wynoszą od 1:1,1 do 1:0,8 (w skrajnych przypadkach nawet do 1:0,3). Zastosowanie pochyleń 1:1,5 powodowało by wyjście z konstrukcją rowów poza granicę pasa drogowego i ingerencję w prywatne tereny. W związku z powyższym na wnioskowanych odcinkach rowów należy zastosować dodatkowe umocnienie płytami ażurowymi. Dodatkowo koniecznym jest wykonanie umocnień skarp rowów na dopływach do separatorów oraz na wylotach z separatorów, aby zapobiec podmywaniu skarp i zamulaniu separatorów. Wskazane jest wykonanie w/w umocnień na odcinkach około 50 m. Zgodnie z umową w pozycji nr 99 przewidywano wykonanie 1.060 m2. Wykonane pomiary wykazują, że należy dodatkowo wykonać 4.566,5 m2. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót związanych z umocnieniem rowów płytami betonowymi chodnikowymi 40x40x5 cm. na kwotę 441 780,00 zł. netto (543 389,40 brutto). Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 410 985,00 zł netto (505 511,55 zł brutto). 4. Krawężnika betonowego na ławie z oporem. Po przeprowadzeniu bieżącego pomiaru ilości robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową stwierdza się przekroczenie ilości robót jak w pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Zgodnie z umową w pozycji nr 119 przewidywano wykonanie 5.048 m. Wykonane pomiary geodezyjne wykazują, że należy dodatkowo wykonać 1.132 m. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 69 052,00 zł netto (84 933,96 zł brutto). W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a wykonanie tych robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz złożonej sytuacji odwodnieniowej. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Łącznie wartość zamówienia dodatkowego wynosi 677 611,00 zł netto, 833 461,53 zł brutto. W związku z powyższym nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót budowlanych na kwotę 441 780,00 zł netto (543 389,40 brutto). Biorąc pod uwagę uwarunkowania zamówień publicznych określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji Wartość zamówienia dodatkowego została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i wynosi 677 611,00 zł netto, co stanowi około 4,07 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 16 666 720,07 zł netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30933520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE.
UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, woj. śląskie
2011-12-02 833 461,00