Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 309916-2014
PD Data publikacji 13/09/2014
OJ Dz.U. S 176
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 09/09/2014
DT Termin 21/10/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/09/2014    S176    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2014/S 176-309916

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Edyta Gędłek
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465792
E-mail: e.gedlek@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Anna Noceń
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465812
E-mail: a.nocen@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obwodnica zachodnia Chrzanowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 933, województwo małopolskie, powiat chrzanowski, gmina chrzanów, miejscowość Chrzanów.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanów jako drogi o klasie technicznej G. Droga zlokalizowana jest po zachodniej stronie centrum miasta (w odległości ok. 2 km) i połączy ul. Śląską (DK 79) z ul. Oświęcimską (DW 933). Inwestycja obejmuje min. budowę dwóch rond, obiekt inżynierski nad drogą gruntową, 10 przepustów, ścieżki rowerowej na całej długości obwodnicy oraz budowę chodników w rejonie skrzyżowań. W zakresie inwestycji znajduje się również wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych oraz przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 45221111, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje:
I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 100/2014/ZDW zawartej w dniu 16.6.2014 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Panem Radosławem Sobieraj prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROPLAN Radosław Sobieraj z siedzibą ul. Zwycięstwa 28 b, 42-512 Psary (dalej zwanym Jednostką Projektową) pn: „Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania PN: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W dniu 28.12.2011 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10.5.2012 r. pismem znak ZDW/PW/2012/3244/DI-2/TKK wystąpił o zawieszenie wszczętego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
Postanowieniem z dnia 19.6.2012 r. znak WI-IX.7820.1.62.2011 Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 16.6.2014 r. została zawarta umowa nr 100/2014/ZDW dotycząca aktualizacji w/w projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania w zakresie:
1. aktualizacji mapy do celów projektowych,
2. pozyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub potwierdzenia aktualności posiadanych,
3. weryfikacji dokonanych podziałów nieruchomości w odniesieniu do składanych wniosków i dokonanych podziałów w trakcie trwania zawieszenia postępowania wraz ze zmianą podziałów nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba,
4. aktualizacji opinii wymaganych do wniosku o ZRID,
5. aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci i ponowne uzgodnienie projektów branżowych,
6. aktualizacji projektu budowlanego wraz z pozyskaniem uzgodnienia ZUDP,
7. aktualizacji projektów wykonawczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
8. aktualizacji posiadanej przez ZDW dokumentacji geotechnicznej – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych),
9. w razie konieczności opracowania projektu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskania innych dokumentów, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRD,
10. uzyskanie decyzji ZRD.
Aktualizowane projekty w wersji elektronicznej zostały załączone do postępowania przetargowego.
Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego tylko w zakresie budowy obiektu mostowego, nasypów oraz przepustów, w sposób pozwalający uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.
W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca uzyska zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego od Projektanta.
Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zaktualizowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi.
Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe będą zawarte w projekcie budowlanym.
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:
1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
3. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
4. Roboty ziemne,
5. Budowa i przebudowa skrzyżowań w tym 2 rond,
6. Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy,
7. Budowa ścieżki rowerowej,
8. Budowa, przebudowa zjazdów oraz drogi dojazdowej (leśnej),
9. Budowa, przebudowa chodników,
10. Budowa zatok postojowych,
11. Budowa oświetlenia drogowego,
12. Budowa ekranów akustycznych,
13. Budowa 10 przepustów pod drogą (część z nich pełniących funkcję przejść dla zwierząt),
14. Budowa obiektu inżynierskiego nad drogą gruntową w km 1+888,
15. Przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu,
16. Budowa, przebudowa sieci odwodnienia – kanalizacja deszczowa oraz rowów drogowych,
17. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
18. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (stała organizacja ruchu),
19. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenie stałej organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne gładkie a krawędziowe strukturalne,
20. Roboty wykończeniowe i porządkowe,
21. Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1,
22. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
23. Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami – załącznik nr 1 SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umownej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o świadectwa płatności, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (ów) również w oparciu o:
a) oświadczenie Wykonawcy (dla faktur przejściowych), że uregulował należności wobec Podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty,
b) oświadczenie (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy (ów) (dla faktury końcowej), o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom).
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.
3) Faktury płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:
— faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane, średnio raz w miesiącu, o wartości ustalonej na podstawie stopnia zaawansowania robót wg „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego podpisem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, (suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % kwoty umownej);
— faktury końcowej – wystawionej po zakończeniu zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania.
Wszystkie płatności za wykonane roboty będą realizowane w roku 2015.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G albo wyższej lub drogi odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej z doświadczeniem w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G albo wyższej lub drogi odpowiadającej tej klasie.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ.
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
1. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, złożyć następujące dokumenty:
1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – wg wzoru zał. nr 6 SIWZ
1.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane i prawidłowo ukończone – wg wzoru zał. nr 3 SIWZ.
Wykonawca w wykazie robót wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy
i doświadczenia cz. II. SIWZ pkt 1 ppkt 2) oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.2.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie robót są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
1.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 4 SIWZ,
1.1.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ,
1.1.5. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.1.6. pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy.
1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru zał. nr 7 SIWZ.
1.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.2.8. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, o których mowa w pkt 1.2.1–1.2.7.
1.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.2 SIWZ:
1.3.1.1. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt. 1.2.2–1.2.4 i 1.2.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.3.1.2. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt 1.2.5 i 1.2.7. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 i pkt 10–11 ustawy PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3.2. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 oraz 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 oraz 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.3.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.3.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w cz. III pkt 1.3.1 SIWZ.
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru zał. nr 8 do SIWZ.
3. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane.
3.1 Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
3.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3.4 Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w cz. II pkt 2 oraz cz. III pkt 1.1.6 SIWZ, musi zostać złożone w oryginale.
3.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania warunku, należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie wykazania spełniania warunku, należy przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane i prawidłowo ukończone.
2. W zakresie wykazania spełniania warunku, należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G albo wyższej lub drogi odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.
2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej z doświadczeniem w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G albo wyższej lub drogi odpowiadającej tej klasie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego t.j. 30.10.2015 r. (przy czym termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 31.7.2015 r.). Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-96/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 2 219,59 PLN
Warunki i sposób płatności: Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Na podstawie faktury gotówką w kasie ZDW lub przelewem na konto Zamawiającego w przypadku przesłania materiałów poczta zostanie doliczona opłata pocztowa.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.10.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.10.2014 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.10.2015 r.
W związku z przyjęciem jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium skrócenia terminu wykonania zamówienia, Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj. 30.10.2015 r. (przy czym termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 31.7.2015 r.)
Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych KIO
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2 – odwołanie ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych KIO
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.9.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 316790-2014
PD Data publikacji 19/09/2014
OJ Dz.U. S 180
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/09/2014
DT Termin 21/10/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

19/09/2014    S180    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2014/S 180-316790

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.9.2014, 2014/S 176-309916)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45221111, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zamiast: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 100/2014/ZDW zawartej w dniu 16.06.2014r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Panem Radosławem Sobieraj prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROPLAN Radosław Sobieraj z siedzibą ul. Zwycięstwa 28b, 42-512 Psary (dalej zwanym Jednostką Projektową) pn: „Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania PN: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W dniu 28 grudnia 2011 r został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10 maja 2012r pismem znak ZDW/PW/2012/3244/DI-2/TKK wystąpił o zawieszenie wszczętego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

Postanowieniem z dnia 19.06.2012r znak WI-IX.7820.1.62.2011 Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 16.06.2014r została zawarta umowa nr 100/2014/ZDW dotycząca aktualizacji w/w projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania w zakresie:

1. aktualizacji mapy do celów projektowych,

2. pozyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub potwierdzenia aktualności posiadanych,

3. weryfikacji dokonanych podziałów nieruchomości w odniesieniu do składanych wniosków i dokonanych podziałów w trakcie trwania zawieszenia postępowania wraz ze zmianą podziałów nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba,

4. aktualizacji opinii wymaganych do wniosku o ZRID,

5. aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci i ponowne uzgodnienie projektów branżowych,

6. aktualizacji projektu budowlanego wraz z pozyskaniem uzgodnienia ZUDP,

7. aktualizacji projektów wykonawczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

8. aktualizacji posiadanej przez ZDW dokumentacji geotechnicznej – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25,04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych),

9. w razie konieczności opracowania projektu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskania innych dokumentów, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRD,

10. uzyskanie decyzji ZRD.

Aktualizowane projekty w wersji elektronicznej zostały załączone do postępowania przetargowego.

Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego tylko w zakresie budowy obiektu mostowego, nasypów oraz przepustów, w sposób pozwalający uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca uzyska zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego od Projektanta.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zaktualizowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi .

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe będą zawarte w projekcie budowlanym.

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:

1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

3. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z Inwestycją,

4. Roboty ziemne,

5. Budowa i przebudowa skrzyżowań w tym 2 rond,

6. Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy,

7. Budowa ścieżki rowerowej,

8. Budowa, przebudowa zjazdów oraz drogi dojazdowej (leśnej),

9. Budowa, przebudowa chodników,

10. Budowa zatok postojowych

11. Budowa oświetlenia drogowego,

12. Budowa ekranów akustycznych

13. Budowa 10 przepustów pod drogą (część z nich pełniących funkcję przejść dla zwierząt),

14. Budowa obiektu inżynierskiego nad drogą gruntową w km 1+888

15. Przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu

16. Budowa, przebudowa sieci odwodnienia – kanalizacja deszczowa oraz rowów drogowych

17. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,

18. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (stała organizacja ruchu)

19. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenie stałej organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne gładkie a krawędziowe strukturalne,

20. Roboty wykończeniowe i porządkowe,

21. Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1,

22. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

23. Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami – załącznik nr 1 SIWZ

Powinno być: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 100/2014/ZDW zawartej w dniu 16.6.2014 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Panem Radosławem Sobieraj prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROPLAN Radosław Sobieraj z siedzibą ul. Zwycięstwa 28b, 42-512 Psary (dalej zwanym Jednostką Projektową) pn: „Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania PN: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W dniu 28 grudnia 2011 r został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10 maja 2012 r. pismem znak ZDW/PW/2012/3244/DI-2/TKK wystąpił o zawieszenie wszczętego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

Postanowieniem z dnia 19.6.2012 r. znak WI-IX.7820.1.62.2011 Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 16.6.2014 r. została zawarta umowa nr 100/2014/ZDW dotycząca aktualizacji w/w projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania w zakresie:

1. aktualizacji mapy do celów projektowych;

2. pozyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub potwierdzenia aktualności posiadanych;

3. weryfikacji dokonanych podziałów nieruchomości w odniesieniu do składanych wniosków i dokonanych podziałów w trakcie trwania zawieszenia postępowania wraz ze zmianą podziałów nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba;

4. aktualizacji opinii wymaganych do wniosku o ZRID;

5. aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci i ponowne uzgodnienie projektów branżowych;

6. aktualizacji projektu budowlanego wraz z pozyskaniem uzgodnienia ZUDP;

7. aktualizacji projektów wykonawczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności;

8. aktualizacji posiadanej przez ZDW dokumentacji geotechnicznej – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych);

9. w razie konieczności opracowania projektu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskania innych dokumentów, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID;

10. uzyskanie decyzji ZRID.

Aktualizowane projekty w wersji elektronicznej zostały załączone do postępowania przetargowego.

Wykonawca w wycenie zobowiązany jest uwzględnić ryzyko wynikające z aktualizacji załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji.

Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego tylko w zakresie budowy obiektu mostowego, nasypów oraz przepustów, w sposób pozwalający uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca uzyska zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego od Projektanta.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zaktualizowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi .

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe będą zawarte w projekcie budowlanym.

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:

1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

3. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z Inwestycją.

4. Roboty ziemne.

5. Budowa i przebudowa skrzyżowań w tym 2 rond.

6. Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy.

7. Budowa ścieżki rowerowej.

8. Budowa, przebudowa zjazdów oraz drogi dojazdowej (leśnej).

9. Budowa, przebudowa chodników.

10. Budowa zatok postojowych.

11. Budowa oświetlenia drogowego.

12. Budowa ekranów akustycznych.

13. Budowa 10 przepustów pod drogą (część z nich pełniących funkcję przejść dla zwierząt).

14. Budowa obiektu inżynierskiego nad drogą gruntową w km 1 + 888.

15. Przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu.

16. Budowa, przebudowa sieci odwodnienia – kanalizacja deszczowa oraz rowów drogowych.

17. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci.

18. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (stała organizacja ruchu).

19. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenie stałej organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne gładkie a krawędziowe strukturalne.

20. Roboty wykończeniowe i porządkowe.

21. Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1.

22. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

23. Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami – załącznik nr 1 SIWZ.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 348932-2014
PD Data publikacji 15/10/2014
OJ Dz.U. S 198
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/10/2014
DT Termin 03/11/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

15/10/2014    S198    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2014/S 198-348932

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.9.2014, 2014/S 176-309916)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45221111, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zamiast: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

1) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o świadectwa płatności, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (ów) również w oparciu o:

a) oświadczenie Wykonawcy (dla faktur przejściowych), że uregulował należności wobec Podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty,

b) oświadczenie (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy (ów) (dla faktury końcowej), o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.

3) Faktury płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:

— faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane, średnio raz w miesiącu, o wartości ustalonej na podstawie stopnia zaawansowania robót wg „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego podpisem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, (suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % kwoty umownej);

— faktury końcowej – wystawionej po zakończeniu zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania.

Wszystkie płatności za wykonane roboty będą realizowane w roku 2015.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

21.10.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

21.10.2014 (10:00)

Powinno być: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

1. Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie wypłacane w następujący sposób:

a) na podstawie faktury za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej

b) na podstawie faktur przejściowych za wykonane roboty wystawianych z częstotliwością średnio jeden raz w miesiącu począwszy od stycznia 2015 r. w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 przy czym suma faktur przejściowych nie może przekraczać 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt 2);

c) na podstawie faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienie na roboty budowlane, w realizacji których uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3 pkt 11 wzoru umowy Wykonawca wraz z fakturami składanymi w trybie określonym w ust. 2 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 wzoru umowy kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z art. 467–470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy Pzp.

3. Podstawą rozliczeń z Wykonawcą, o których mowa w ust. 2, będzie przedstawiona przez Wykonawcę po zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa. W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Szczegółową Kalkulację Cenową przedstawiającą rozbicie ceny ofertowej (całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust.2) na co najmniej poszczególne branże wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający w terminie 14 dni od daty jej przedłożenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegółowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawcę do jej zmiany w wyznaczonym terminie (w szczególności gdy ceny jednostkowe będą odbiegać o więcej niż 20 % od średnich cen Sekocenbudu obowiązujących w dacie sporządzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawę dokonywania rozliczeń.

4. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.11.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

3.11.2014 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 363936-2014
PD Data publikacji 25/10/2014
OJ Dz.U. S 206
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 21/10/2014
DT Termin 14/11/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

25/10/2014    S206    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2014/S 206-363936

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.9.2014, 2014/S 176-309916)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45221111, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zamiast: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 100/2014/ZDW zawartej w dniu 16.6.2014 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Panem Radosławem Sobieraj prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROPLAN Radosław Sobieraj z siedzibą ul. Zwycięstwa 28b, 42-512 Psary (dalej zwanym Jednostką Projektową) pn: „Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania PN: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W dniu 28 grudnia 2011 r został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10 maja 2012 r. pismem znak ZDW/PW/2012/3244/DI-2/TKK wystąpił o zawieszenie wszczętego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

Postanowieniem z dnia 19.6.2012 r. znak WI-IX.7820.1.62.2011 Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 16.6.2014 r. została zawarta umowa nr 100/2014/ZDW dotycząca aktualizacji w/w projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania w zakresie:

1. aktualizacji mapy do celów projektowych;

2. pozyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub potwierdzenia aktualności posiadanych;

3. weryfikacji dokonanych podziałów nieruchomości w odniesieniu do składanych wniosków i dokonanych podziałów w trakcie trwania zawieszenia postępowania wraz ze zmianą podziałów nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba;

4. aktualizacji opinii wymaganych do wniosku o ZRID;

5. aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci i ponowne uzgodnienie projektów branżowych;

6. aktualizacji projektu budowlanego wraz z pozyskaniem uzgodnienia ZUDP;

7. aktualizacji projektów wykonawczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności;

8. aktualizacji posiadanej przez ZDW dokumentacji geotechnicznej – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych);

9. w razie konieczności opracowania projektu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskania innych dokumentów, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID;

10. uzyskanie decyzji ZRID.

Aktualizowane projekty w wersji elektronicznej zostały załączone do postępowania przetargowego.

Wykonawca w wycenie zobowiązany jest uwzględnić ryzyko wynikające z aktualizacji załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji.

Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego tylko w zakresie budowy obiektu mostowego, nasypów oraz przepustów, w sposób pozwalający uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca uzyska zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego od Projektanta.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zaktualizowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi .

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe będą zawarte w projekcie budowlanym.

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:

1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

3. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z Inwestycją.

4. Roboty ziemne.

5. Budowa i przebudowa skrzyżowań w tym 2 rond.

6. Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy.

7. Budowa ścieżki rowerowej.

8. Budowa, przebudowa zjazdów oraz drogi dojazdowej (leśnej).

9. Budowa, przebudowa chodników.

10. Budowa zatok postojowych.

11. Budowa oświetlenia drogowego.

12. Budowa ekranów akustycznych.

13. Budowa 10 przepustów pod drogą (część z nich pełniących funkcję przejść dla zwierząt).

14. Budowa obiektu inżynierskiego nad drogą gruntową w km 1 + 888.

15. Przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu.

16. Budowa, przebudowa sieci odwodnienia – kanalizacja deszczowa oraz rowów drogowych.

17. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci.

18. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (stała organizacja ruchu).

19. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenie stałej organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne gładkie a krawędziowe strukturalne.

20. Roboty wykończeniowe i porządkowe.

21. Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1.

22. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

23. Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami – załącznik nr 1 SIWZ.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Cena. Waga 95

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego t.j. 30.10.2015 r. (przy czym termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 31.7.2015 r.). Waga 5

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.11.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.11.2014 (10:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.10.2015 r.

W związku z przyjęciem jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium skrócenia terminu wykonania zamówienia, Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj. 30.10.2015 r. (przy czym termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 31.7.2015 r.)

Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

Powinno być: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 100/2014/ZDW zawartej w dniu 16.06.2014r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Panem Radosławem Sobieraj prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROPLAN Radosław Sobieraj z siedzibą ul. Zwycięstwa 28b, 42-512 Psary (dalej zwanym Jednostką Projektową) pn: „Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania PN: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W dniu 28 grudnia 2011 r został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10 maja 2012r pismem znak ZDW/PW/2012/3244/DI-2/TKK wystąpił o zawieszenie wszczętego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

Postanowieniem z dnia 19.06.2012r znak WI-IX.7820.1.62.2011 Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 16.06.2014r została zawarta umowa nr 100/2014/ZDW dotycząca aktualizacji w/w projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania w zakresie:

1. aktualizacji mapy do celów projektowych,

2. pozyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub potwierdzenia aktualności posiadanych,

3. weryfikacji dokonanych podziałów nieruchomości w odniesieniu do składanych wniosków i dokonanych podziałów w trakcie trwania zawieszenia postępowania wraz ze zmianą podziałów nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba,

4. aktualizacji opinii wymaganych do wniosku o ZRID,

5. aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci i ponowne uzgodnienie projektów branżowych,

6. aktualizacji projektu budowlanego wraz z pozyskaniem uzgodnienia ZUDP,

7. aktualizacji projektów wykonawczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

8. aktualizacji posiadanej przez ZDW dokumentacji geotechnicznej – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25,04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych),

9. w razie konieczności opracowania projektu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskania innych dokumentów, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID,

10. uzyskanie decyzji ZRID.

Aktualizowane projekty w wersji elektronicznej zostały załączone do postępowania przetargowego.

Wykonawca w wycenie zobowiązany jest uwzględnić ryzyko wynikające z aktualizacji załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji.

Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego tylko w zakresie konstrukcji nawierzchni, wzmocnienia podłoża, budowy obiektu mostowego, nasypów oraz przepustów, w sposób pozwalający uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca uzyska zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego od Projektanta.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zaktualizowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi .

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe będą zawarte w projekcie budowlanym.

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:

1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

2. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

3. wycinka drzew i krzewów kolidujących z Inwestycją;

4. roboty ziemne;

5. budowa i przebudowa skrzyżowań w tym 2 rond;

6. budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy;

7. budowa ścieżki rowerowej;

8. budowa, przebudowa zjazdów oraz drogi dojazdowej (leśnej);

9. budowa, przebudowa chodników;

10. budowa zatok postojowych;

11. budowa oświetlenia drogowego;

12. budowa ekranów akustycznych;

13. budowa 10 przepustów pod drogą (część z nich pełniących funkcję przejść dla zwierząt);

14. budowa obiektu inżynierskiego nad drogą gruntową w km 1+888;

15. przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu;

16. budowa, przebudowa sieci odwodnienia – kanalizacja deszczowa oraz rowów drogowych;

17. zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

18. oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (stała organizacja ruchu);

19. montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenie stałej organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne gładkie a krawędziowe strukturalne;

20. roboty wykończeniowe i porządkowe;

21. wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

22. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

23. przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami – załącznik nr 1 SIWZ

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Cena. Waga 95

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego t.j. 30.11.2015 (przy czym termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 31.8.2015). Waga 5

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.11.2014 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.11.2014 (11:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2015.

W związku z przyjęciem jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium skrócenia terminu wykonania zamówienia, Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj. 30.11.2015 (przy czym termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 31.8.2015).

Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 209467-2015
PD Data publikacji 18/06/2015
OJ Dz.U. S 116
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/06/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

18/06/2015    S116    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2015/S 116-209467

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.1.2015, 2015/S 7-007365)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45221111, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zamiast: 

V: Udzielenie zamówienia:

V.4) Informacja na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 19 674 762,78 PLN.

Powinno być: 

V: Udzielenie zamówienia:

V.4) Informacja na temat wartości zamówienia:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 29 512 144,17 PLN.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 7365-2015
PD Data publikacji 10/01/2015
OJ Dz.U. S 7
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/01/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

10/01/2015    S7    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2015/S 007-007365

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obwodnica zachodnia Chrzanowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 933, województwo małopolskie, powiat chrzanowski, gmina – Chrzanów, miejscowość Chrzanów.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot umowy obejmuje:
I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 100/2014/ZDW zawartej w 16.6.2014 pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Panem Radosławem Sobieraj prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROPLAN Radosław Sobieraj z siedzibą ul. Zwycięstwa 28b, 42-512 Psary (dalej zwanym Jednostką Projektową) pn: Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn: Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933, w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zaktualizowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi.
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:
1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);
2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
3. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z Inwestycją;
4. Roboty ziemne;
5. Budowa i przebudowa skrzyżowań w tym 2 rond;
6. Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy;
7. Budowa ścieżki rowerowej;
8. Budowa, przebudowa zjazdów oraz drogi dojazdowej (leśnej);
9. Budowa, przebudowa chodników;
10. Budowa zatok postojowych;
11. Budowa oświetlenia drogowego;
12. Budowa ekranów akustycznych;
13. Budowa 10 przepustów pod drogą (część z nich pełniących funkcję przejść dla zwierząt);
14. Budowa obiektu inżynierskiego nad drogą gruntową w km 1+888;
15. Przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu;
16. Budowa, przebudowa sieci odwodnienia – kanalizacja deszczowa oraz rowów drogowych;
17. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;
18. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (stała organizacja ruchu);
19. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenie stałej organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne gładkie a krawędziowe strukturalne;
20. Roboty wykończeniowe i porządkowe;
21. Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
22. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
23. Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 45221111, 71248000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 13 496 357,15 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto. Waga 95
2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego t.j. 30.11.2015 (przy czym termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 31.8.2015). Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-96/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 176-309916 z dnia 13.9.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW-DN-4-271-96/14 Nazwa: Obwodnica zachodnia Chrzanowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: PAVIMENTAL S.P.A – Lider, PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. – Partner
VIA G. DONATI 174
00159 Roma
Włochy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 19 674 762,78 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 496 357,15 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI, Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.1.2015

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 30991620141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 300000 ZŁ
Szacowana wartość* 10 000 000 PLN  -  15 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: TAK
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obwodnica zachodnia Chrzanowa Konsorcjum firm: PAVIMENTAL S.P.A – Lider, PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. – Partner
VIA G. DONATI 174, 00159 Roma, Włochy
2014-12-30 13 496 357,00