Góra Kalwaria: Budowa drogi KD w Górze Kalwarii


Numer ogłoszenia: 310730 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 0-22/7273414, faks 0-22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi KD w Górze Kalwarii.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BUDOWA DROGI KD W GÓRZE KALWARII Przedmiot zamówienia obejmuje budowę jezdni, zjazdów i chodników z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z płyt EKO i polega na: zdjęciu warstwy humusu, robotach rozbiórkowych, wykonaniu wykopów wraz z wywozem urobku, wykonaniu nasypu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, budowie nawierzchni chodników -konstrukcja chodników: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 10 cm, kostka betonowa czerwona gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. chodników ~94 m2, budowie zjazdów - konstrukcja zjazdów: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 15 cm , kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. zjazdów ~ 25 m2, budowie nawierzchni jezdni -konstrukcja jezdni z kostki betonowej: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 20 cm, kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. jezdni ~423 m2 budowie nawierzchni jezdni -konstrukcja jezdni tłuczniowej: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa z tłucznia gr 30 cm, - pow. jezdni 25 m2 wykonaniu nawierzchni z płyt ażurowych - konstrukcja nawierzchni: zagęszczone podłoże gruntowe, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63 gr. 30 cm, płyta betonowa ażurowa typu EKO gr. 10 cm - pow. ~78 m2, ustawieniu krawężników betonowych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - pow.~ 83 m, ustawieniu krawężników betonowych o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - pow. ~163 m, ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową- pow. ~135 m, ustawieniu słupków z rur stalowych śr. 70 mm dla znaków drogowych wraz z przymocowaniem znaków drogowych II generacji - 3 szt., oznakowaniu poziomym jezdni, remoncie cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy krawędzi jezdni, wykonaniu trawników, regulacji pionowej studzienek - 2 szt. W zakres wchodzi również obsługa geodezyjna, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu ziemi oraz gruzu z wykopów i rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Góra Kalwaria. Wykonawca zobowiązany jest na czas robót oznakować plac budowy oraz zapewnić dojazd do posesji. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót, które stanowią jedynie materiał pomocniczy do dokumentacji projektowej i STWiOR i nie mogą być podstawą do sporządzenia wyceny ofertowej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • BUDOWA DROGI KD W GÓRZE KALWARII Przedmiot zamówienia obejmuje budowę jezdni, zjazdów i chodników z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z płyt EKO i polega na: zdjęciu warstwy humusu, robotach rozbiórkowych, wykonaniu wykopów wraz z wywozem urobku, wykonaniu nasypu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, budowie nawierzchni chodników -konstrukcja chodników: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 10 cm, kostka betonowa czerwona gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. chodników ~94 m2, budowie zjazdów - konstrukcja zjazdów: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 15 cm , kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. zjazdów ~ 25 m2, budowie nawierzchni jezdni -konstrukcja jezdni z kostki betonowej: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 20 cm, kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. jezdni ~423 m2 budowie nawierzchni jezdni -konstrukcja jezdni tłuczniowej: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa z tłucznia gr 30 cm, - pow. jezdni 25 m2 wykonaniu nawierzchni z płyt ażurowych - konstrukcja nawierzchni: zagęszczone podłoże gruntowe, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63 gr. 30 cm, płyta betonowa ażurowa typu EKO gr. 10 cm - pow. ~78 m2, ustawieniu krawężników betonowych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - pow.~ 83 m, ustawieniu krawężników betonowych o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - pow. ~163 m, ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową- pow. ~135 m, ustawieniu słupków z rur stalowych śr. 70 mm dla znaków drogowych wraz z przymocowaniem znaków drogowych II generacji - 3 szt., oznakowaniu poziomym jezdni, remoncie cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy krawędzi jezdni, wykonaniu trawników, regulacji pionowej studzienek - 2 szt. W zakres wchodzi również obsługa geodezyjna, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu ziemi oraz gruzu z wykopów i rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Góra Kalwaria. Wykonawca zobowiązany jest na czas robót oznakować plac budowy oraz zapewnić dojazd do posesji. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót, które stanowią jedynie materiał pomocniczy do dokumentacji projektowej i STWiOR i nie mogą być podstawą do sporządzenia wyceny ofertowej.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 12.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) ykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegających na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); potwierdzoną referencjami itp. od poprzednio zamawiających 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 załącznik numer 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik numer 4 Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Ratuszowa 1 u głównego specjalisty d/s zamówień publicznych w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać ze strony Zamawiającego www.bip.gorakalwaria.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3-go Maja 10.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Budowa drogi KD w Górze Kalwarii


Numer ogłoszenia: 397152 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 310730 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 0-22/7273414, faks 0-22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi KD w Górze Kalwarii.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BUDOWA DROGI KD W GÓRZE KALWARII Przedmiot zamówienia obejmuje budowę jezdni, zjazdów i chodników z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z płyt EKO i polega na: zdjęciu warstwy humusu, robotach rozbiórkowych, wykonaniu wykopów wraz z wywozem urobku, wykonaniu nasypu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, budowie nawierzchni chodników -konstrukcja chodników: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 10 cm, kostka betonowa czerwona gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. chodników ~94 m2, budowie zjazdów - konstrukcja zjazdów: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 15 cm , kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. zjazdów ~ 25 m2, budowie nawierzchni jezdni -konstrukcja jezdni z kostki betonowej: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr 20 cm, kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - pow. jezdni ~423 m2 budowie nawierzchni jezdni -konstrukcja jezdni tłuczniowej: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa z tłucznia gr 30 cm, - pow. jezdni 25 m2 wykonaniu nawierzchni z płyt ażurowych - konstrukcja nawierzchni: zagęszczone podłoże gruntowe, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63 gr. 30 cm, płyta betonowa ażurowa typu EKO gr. 10 cm - pow. ~78 m2, ustawieniu krawężników betonowych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - pow.~ 83 m, ustawieniu krawężników betonowych o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - pow. ~163 m, ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową- pow. ~135 m, ustawieniu słupków z rur stalowych śr. 70 mm dla znaków drogowych wraz z przymocowaniem znaków drogowych II generacji - 3 szt., oznakowaniu poziomym jezdni, remoncie cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy krawędzi jezdni, wykonaniu trawników, regulacji pionowej studzienek - 2 szt. W zakres wchodzi również obsługa geodezyjna, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu ziemi oraz gruzu z wykopów i rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Góra Kalwaria. Wykonawca zobowiązany jest na czas robót oznakować plac budowy oraz zapewnić dojazd do posesji. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót, które stanowią jedynie materiał pomocniczy do dokumentacji projektowej i STWiOR i nie mogą być podstawą do sporządzenia wyceny ofertowej...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe Jarpol S. A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 159120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  111639,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  111639,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141450,02


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 0-22/7273414
fax: 0-22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31073020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 59 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria pl.
Informacja dostępna pod: ul. Ratuszowa 1 u głównego specjalisty d/s zamówień publicznych w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać ze strony Zamawiającego www.bip.gorakalwaria.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa drogi KD w Górze Kalwarii Budownictwo Drogowe Jarpol S. A.
Warszawa
2011-11-25 111 639,00