Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 312152-2014
PD Data publikacji 16/09/2014
OJ Dz.U. S 177
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 11/09/2014
DT Termin 23/10/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/09/2014    S177    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2014/S 177-312152

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Karolina Grzybacz
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465794
E-mail: k.orlowska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Bogusława Sobula
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465812
E-mail: b.sobula@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 933, województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, Chełmek , miejscowość: Oświęcim, Bobrek.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do złożenia wniosku i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
II. Wykonanie robót budowlanych wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 45221100, 71322000, 71322300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje:
I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do złożenia wniosku i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Dla przedmiotowej inwestycji została pozyskana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja z dn. 13.6.2014 wydana przez regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4200.11.2013. EC.
II. Wykonanie robót budowlanych wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe są zawarte w załączonym Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Całkowita długość wybranego do realizacji wariantu budowy obwodnicy wynosi ok. 5 km. Droga będzie drogą klasy G, na odcinku głównym – jednojezdniową (szerokość pasa 3,5 m), posiadającą dwa pasy ruchu, natomiast na odcinku ulicy Chemików (od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i ul. Zwycięstwa do skrzyżowania obwodnicy z DK 44) dwujezdniową posiadająca 2 pasy ruchu.
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:
a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);
b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym: rozbiórka budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych);
c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologa);
d) roboty ziemne;
e) budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy oraz drogach serwisowych (w celu zmniejszenia oddziaływania na klimat akustyczny przewidziano zastosowanie nawierzchni ograniczającej emisje hałasu na odc. dł. ok. 500 m);
f) budowa poboczy wzdłuż obwodnicy;
g) budowa, przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych;
h) budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Wisłą i linią kolejową (1 obiekt – estakada) oraz obiektu nad ul. Dębową w Bobrku;
i) budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę;
j) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników;
k) budowa i przebudowa rowów przydrożnych (rowy trawiaste oraz szczelna kanalizacja opadowa), umocnienie skarp;
l) budowa przepustów drogowych;
m) budowa przepustów i przejść dla zwierząt oraz urządzeń ochrony środowiska;
n) budowa osadników, separatorów oraz zbiorników retencyjnych;
o) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrzne i kablowe linie; elektroenergetyczne NN, SN, WN, wodociągi wody pitnej oraz wody przemysłowej, sieci wodociągowe; magistrale, sieci ciepłownicze nad- i podziemne, sieci gazowe nisko-, średnio- i wysokoprężne; kanalizacja sanitarna, kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja deszczowa oraz sieć teletechniczna);
p) wykonanie nowej infrastruktury technicznej tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie;
q) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
r) wykonanie projektu i montaż urządzeń dla Inteligentnego Systemu Transportu (ITS);
s) stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne);
t) w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych;
u) roboty wykończeniowe i porządkowe;
v) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
w) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
x) przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ w terminie realizacji przedmiotu umowy;
y) pełnienie nadzoru autorskiego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1 000 000 PLN.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umownej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o świadectwa płatności, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy(ców) również w oparciu o:
a) oświadczenie wykonawcy (dla faktur przejściowych), że uregulował należności wobec podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty;
b) oświadczenie (lub dowody zapłaty) podwykonawcy(ów) dla faktury końcowej), o uregulowaniu przez wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy(om).
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.
3) Faktury płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do zamawiającego na rachunek wykonawcy. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie:
— faktury częściowej – wystawionej po zakończeniu i odbiorze dokumentacji projektowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej,
— faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane, średnio raz w miesiącu o wartości ustalonej na podstawie stopnia zaawansowania robót wg „wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego podpisem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zamawiającego, suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % kwoty umownej,
— faktury końcowej wystawionej po zakończeniu zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania.
Wszystkie płatności za wykonane roboty będą realizowane od 2015 r.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami w Sekcji III.2.3;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami w Sekcji III.2.3;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – zgodnie z zapisami w części III.2.2.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w sekcji III dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ.
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
1. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, złożyć następujące dokumenty:
1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu;
1.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane i prawidłowo ukończone.
Wykonawca w wykazie robót wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia cz. II. SIWZ pkt 1 ppkt 2) oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.2.2013 r. poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie robót są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
1.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
1.1.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.1.5. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.1.6. pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy.
1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
1.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.8. w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, o których mowa w pkt 1.2.1–1.2.7.
1.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1.3.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.2 SIWZ:
1.3.1.1. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt. 1.2.2–1.2.4 i 1.2.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.3.1.2. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt 1.2.5 i 1.2.7. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 i pkt 10 -11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.3.2. jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5–8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
1.3.3. jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.3.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w cz. III pkt 1.3.1 SIWZ.
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru zał. nr 8 do SIWZ.
3. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane:
3.1 Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
3.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3.4 Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w cz. II pkt 2 oraz cz. III pkt 1.1.6 SIWZ, musi zostać złożone w oryginale.
3.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN oraz, że w okresie jw. wykonał co najmniej 1 trwały obiekt mostowy z jezdnią dwupasmową o długości min 300 m i rozpiętości przęsła min 100 m lub 2 trwałe obiekty mostowe z jezdnią dwupasmową każdy o długości min 150 m i rozpiętości przęsła min 100 m.
2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko:
— kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczeniem w pełnieniu obowiązków kierownika budowy co najmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
— kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, oraz doświadczeniem w pełnieniu obowiązków kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej 1 obiektu mostowego o długości min 150 m i rozpiętości przęsła min 100 m w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
— projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe dla budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy „G” lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, wraz z uzyskaniem decyzji właściwego organu na prowadzenie robót,
— projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową dla budowy lub przebudowy obiektu mostowego z jezdnią dwupasmową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o długości min 200 m (długość ustroju nośnego) i rozpiętości przęsła min. 100 m.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-100/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 1 794,35 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury gotówką w kasie ZDW lub przelewem na konto Zamawiającego (w przypadku przesyłania materiałów pocztą zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.10.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.10.2014 - 10:00

Miejscowość:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-85 Kraków.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.9.2017 r.
Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamowień Publucznych
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 325409-2014
PD Data publikacji 26/09/2014
OJ Dz.U. S 185
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 24/09/2014
DT Termin 27/10/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21

26/09/2014    S185    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2014/S 185-325409

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.9.2014, 2014/S 177-312152)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 45221100, 71322000, 71322300

Roboty drogowe

Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1.Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 40 mln zł oraz, że w okresie jw. wykonał co najmniej jeden trwały obiekt mostowy z jezdnią dwupasową o długości min 300m i rozpiętości przęsła min 100 m lub dwa trwałe obiekty mostowe z jezdnią dwupasową każdy o długości min 150 m i rozpiętości przęsła min 100 m.

2.

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko:

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczeniem w pełnieniu obowiązków kierownika budowy co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 40 mln zł w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

- kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, oraz doświadczeniem w pełnieniu obowiązków kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej jednego obiektu mostowego o długości min 150 m i rozpiętości przęsła min 100 m w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

- projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe dla budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy „G” lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, wraz z uzyskaniem decyzji właściwego organu na prowadzenie robót.

- projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową dla budowy lub przebudowy obiektu mostowego z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o długości min 200m (długość ustroju nośnego) i rozpiętości przęsła min. 100 m.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne: tak. Podać cenę: 1794,35. Waluta: PLN. Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury gotówką w kasie ZDW lub przelewem na konto Zamawiajacego w przypadku przesyłania materiałów pocztą zostanie doliczona opłata pocztowa.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.10.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

23.10.2014 (10:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 40 mln PLN oraz, że w okresie jw. wykonał co najmniej jeden trwały obiekt mostowy z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m ( długość ustroju nośnego) oraz jeden obiekt mostowy o rozpiętości przęsła min 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko:

— kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich pięciu lat pełnił obowiązki kierownika budowy co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie.

— kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w okresie ostatnich pięciu lat pełnił obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej jednego obiektu mostowego z jezdnią dwupasmową w ciągu drogi klasy min G lub wyższej lub odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m oraz jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy kierownik robót wykaże się doświadczeniem w pełnieniu obowiązków kierownika przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

— projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dla budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy „G” lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, wraz z uzyskaniem decyzji właściwego organu na prowadzenie robót.

— projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dla budowy lub przebudowy obiektu mostowego z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o długości min 150 m (długość ustroju nośnego) oraz jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min. 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy projektant wykaże się doświadczeniem przy projektowaniu jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne: tak.

Podać cenę: 2 618,54 PLN.

Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury gotówką w kasie ZDW lub przelewem na konto Zamawiajacego (w przypadku przesyłania materiałów pocztą zostanie doliczona opłata pocztowa).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.10.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.10.2014 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 348921-2014
PD Data publikacji 15/10/2014
OJ Dz.U. S 198
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/10/2014
DT Termin 03/11/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21

15/10/2014    S198    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2014/S 198-348921

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.9.2014, 2014/S 177-312152)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 45221100, 71322000, 71322300

Roboty drogowe

Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o świadectwa płatności, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (ów) również w oparciu o:

a) oświadczenie Wykonawcy (dla faktur przejściowych), że uregulował należności wobec Podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty,

b) oświadczenie (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy (ów) (dla faktury końcowej), o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.

3) Faktury płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie:

a) faktury częściowej - wystawionej po zakończeniu i odbiorze dokumentacji projektowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej,

- faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane, średnio raz w miesiącu o wartości ustalonej na podstawie stopnia zaawansowania robót wg " wykazu robót wykonanych częściowo " potwierdzonego podpisem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zamawiającego, suma faktur przejściowych nie może przekraczać 90 % kwoty umownej,

- faktury końcowej wystawionej po zakończeniu zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania .Wszystkie płatności za wykonane roboty będą realizowane od 2015 r.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 40 mln zł oraz, że w okresie jw. wykonał co najmniej jeden trwały obiekt mostowy z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m ( długość ustroju nośnego) oraz jeden obiekt mostowy o rozpiętości przęsła min 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.10.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.10.2014 (10:00)

Powinno być: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie:

a. faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze.

b. faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu począwszy od stycznia 2015 r., w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty budowlane;

c. faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienie na roboty budowlane, w realizacji których uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, Wykonawca wraz z fakturami zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z art. 467–470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy Pzp.

3) Podstawą rozliczeń z Wykonawcą, będzie przedstawiona przez Wykonawcę po zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa. W terminie 14 dni od pozyskania decyzji ZRID umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Szczegółową Kalkulację Cenową przedstawiającą rozbicie ceny ofertowej (całkowitego wynagrodzenia umownego, na co najmniej poszczególne branże wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający w terminie 14 dni od daty jej przedłożenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegółowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawcę do jej zmiany w wyznaczonym terminie. Zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawę dokonywania rozliczeń.

4) Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto oraz, że w okresie jw. wykonał co najmniej jeden trwały obiekt mostowy z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m ( długość ustroju nośnego) oraz jeden obiekt mostowy o rozpiętości przęsła min 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.11.2014 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.11.2014 (11:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 362194-2014
PD Data publikacji 24/10/2014
OJ Dz.U. S 205
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 21/10/2014
DT Termin 14/11/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21

24/10/2014    S205    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2014/S 205-362194

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.9.2014, 2014/S 177-312152)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 45221100, 71322000, 71322300

Roboty drogowe

Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 40 mln zł brutto oraz, że w okresie jw. wykonał co najmniej jeden trwały obiekt mostowy z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m ( długość ustroju nośnego) oraz jeden obiekt mostowy o rozpiętości przęsła min 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

2.

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko:

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich pięciu lat pełnił obowiązki kierownika budowy co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie.

- kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w okresie ostatnich pięciu lat pełnił obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej jednego obiektu mostowego z jezdnią dwupasmową w ciągu drogi klasy min G lub wyższej lub odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m oraz jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy kierownik robót wykaże się doświadczeniem w pełnieniu obowiązków kierownika przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria

- projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dla budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy „G” lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, wraz z uzyskaniem decyzji właściwego organu na prowadzenie robót.

- projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dla budowy lub przebudowy obiektu mostowego z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o długości min 150 m (długość ustroju nośnego) oraz jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min. 100 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy projektant wykaże się doświadczeniem przy projektowaniu jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.11.2014 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.11.2014 (11:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 40 mln zł brutto oraz, że w okresie jw. wykonał co najmniej jeden trwały obiekt mostowy z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m ( długość ustroju nośnego) oraz jeden obiekt mostowy o rozpiętości przęsła min 70 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

2.

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko:

a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

— drogowej, który pełnił obowiązki kierownika budowy co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie,

lub

— mostowej, który pełnił obowiązki kierownika budowy co najmniej jednego obiektu mostowego z jezdnią dwupasmową w ciągu drogi klasy G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m (długość ustroju nośnego).

b) kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności mostowej, który pełnił obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej jednego obiektu mostowego z jezdnią dwupasmową w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej lub odpowiadającej tej klasie o długości min 150 m (długość ustroju nośnego) oraz jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min 70 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy kierownik robót wykaże się doświadczeniem w pełnieniu obowiązków kierownika przy realizacji jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria

c) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, który wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dla budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy „G” lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, wraz z uzyskaniem decyzji właściwego organu na prowadzenie robót.

d) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, który wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dla budowy lub przebudowy obiektu mostowego z jezdnią dwupasową, w ciągu drogi klasy min. G lub wyższej albo odpowiadającej tej klasie, o długości min 150 m (długość ustroju nośnego) oraz jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min. 70 m. Warunek zostanie spełniony również w przypadku gdy projektant wykaże się doświadczeniem przy projektowaniu jednego obiektu mostowego spełniającego obydwa kryteria.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.11.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.11.2014 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 46473-2015
PD Data publikacji 10/02/2015
OJ Dz.U. S 28
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 06/02/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

10/02/2015    S28    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2015/S 028-046473

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 933, województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina – Oświęcim, Chełmek, miejscowość: Oświęcim, Bobrek.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do złożenia wniosku i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
II. Wykonanie robót budowlanych wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 45221100, 71322000, 71322300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 95 558 279,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-100/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 177-312152 z dnia 16.9.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9/2015/ZDW Nazwa: Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp.z o.o.
ul. Odkrywkowa 93
42-504 Będzin
Polska
E-mail: biuro@banimex.pl
Tel.: +48 322677998
Faks: +48 322677998

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 142 799 925 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 95 558 279,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.9.2017.
Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.1.2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.2.2015

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31215220141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1000000 ZŁ
Szacowana wartość* 33 333 333 PLN  -  50 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp.z o.o.
ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin, woj. ŚLĄSKIE
2015-02-05 95 558 279,00