Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności
ND Nr dokumentu 313115-2011
PD Data publikacji 06/10/2011
OJ Dz.U. S 192
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 03/10/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 14/11/2011
DT Termin 14/11/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

06/10/2011    S192    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności

2011/S 192-313115

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów, w okresie od 1.1.2012 do 31.12.2014, z podziałem na 2 części - nr postępowania 133/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów, w okresie od 1.1.2012 do 31.12.2014, z podziałem na 2 części.
Część 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Część 2 - ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66515200, 66514110

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów, w okresie od 1.1.2012 do 31.12.2014, z podziałem na 2 części.
Część 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Część 2 - ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Szacunkowa wartość bez VAT: 761 917,17 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2012. Zakończenie 31.12.2014

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
1)Krótki opis
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66515200, 66514110

3)Wielkość lub zakres
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Szacunkowa wartość bez VAT: 504 037,51 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
1)Krótki opis
Ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66515200, 66514110

3)Wielkość lub zakres
Ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Szacunkowa wartość bez VAT: 257 879,66 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
25 800,00 PLN część 1;
13 200,00 PLN część 2.
8.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postępowania),
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
8.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Część I - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (Ubezpieczycielowi) każdorazową roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (Ubezpieczyciela) w banku nr, w terminach określonych w polisach ubezpieczenia.
2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższych zasad:
Składka płatna za pierwszy roczny okres ubezpieczenia na podstawie faktury obejmującej składki naliczone przez Ubezpieczyciela w terminie do dnia 31.1.2012 roku.
W następnych latach roczne składki będą naliczone przez Ubezpieczyciela odpowiednio do 31.1.2013 za drugi rok ubezpieczenia i do 31.1.2014 za trzeci rok ubezpieczenia.
3. W przypadku, kiedy ma miejsce:
3.1. doubezpieczenie wartości mienia po szkodzie,
3.2. uzupełnienie lub odnowienie limitów,
3.3. zwiększenie majątku MZDW, należna składka zostanie obliczona według SIWZ oraz składek i stawek określonych w ofercie cenowej ........ (Ubezpieczyciela) ....................... złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne na ubezpieczenie MZDW.
Powyższa składka zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Część II- Ubezpieczenie floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (Ubezpieczycielowi) roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (Ubezpieczyciela) w banku nr, w terminach określonych w umowach ubezpieczenia.
2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższych zasad.
2.1. Zapłaty składki (raty składki), o której mowa w pkt. 1 Ubezpieczający będzie dokonywał na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela. Faktura będzie obejmować składki (raty składki), naliczone przez Ubezpieczyciela w danym miesiącu dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w miarę upływu terminu ważności aktualnych polis, z jednoczesnym zachowaniem zasady, że składki należne za ubezpieczenie nowo nabytych pojazdów w danym miesiącu będą płatne do 10 dnia miesiąca następnego, z wyjątkiem składki, w odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia z dniem 01 stycznia 2012 roku, która to będzie płatna w terminie do 31.1.2012 roku.
W następnych latach roczne składki będą naliczone przez Ubezpieczyciela odpowiednio do 31stycznia 2013 za drugi rok ubezpieczenia i do 31 stycznia 2014 za trzeci rok ubezpieczenia.
3. Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia OC, AC, NW, ASS Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania umowy generalnej.
Składka za ubezpieczenia OC/AC/NW/ASS zostanie naliczona według stawek właściwych w ofercie, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej.
4. Rozliczenie składki za ubezpieczenie pojazdów nastąpi po zakończeniu okresu obowiązywania polisy generalnej w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego, przy czym różnica pomiędzy składką należną a składką zapłaconą zostanie naliczona do 15 dnia licząc od dnia zakończenia polisy generalnej.
5. Ustala się następujące zasady dotyczące naliczania i określania składki w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego za ubezpieczenia zawarte na podstawie niniejszego postępowania:
5.1. Składka za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, NNW oraz AC i KR, ASS określona zostanie w odniesieniu do poszczególnego pojazdu. Składka zostanie naliczona za roczny okres trwania umowy ubezpieczenia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
3.4. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
W celu spełnienia warunków, nalezy dołączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. koncesje, zezwolenia lub licencje, potwierdzające spełnienie warunku z pkt. 3.4.. Zezwolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2010r. nr 11, poz. 66) wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 3, ppkt. 4 ppkt. 5, oraz ppkt. 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10 pkt. 6, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
11.1 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
11.2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 3, 4, 5, 6, 7 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt. 8 mogą być złożone przez wykonawców łączenie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
133/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.11.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 36.90 PLN
Warunki i sposób płatności: Wpłata na rachunek bankowy Zamawiajacego: 88 1050 1025 1000 0023 25491831.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.11.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.11.2011 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 1.1.2012 roku do 31.12.2014 roku;
2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszczamożliwość udzielenia zamówień uzupełniających;
3. Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, następujących dokumentów:
1) Ogólne warunki ubezpieczenia wraz dodatkowymi klauzulami, spełniające minimalne wymagania Zamawiającego, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń,
2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 9,
3) kalkulacja ceny oferty – załącznik nr 10.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10dnioddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżelizostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winnysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone wtrybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia,wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejlubzamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,wktórympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiegoobowiązkunieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniaoudzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DziennikuUrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2011
Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31311520111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1142 dni
Wadium: 39000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 300 000 PLN  -  1 950 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 14/11/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności