Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przebudowa placu zabaw w Parku 3 - go Maja w Łodzi


Numer ogłoszenia: 315646 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa placu zabaw w Parku 3 - go Maja w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Zamówienie obejmuje: 1. Montaż małej architektury - jednego urządzenia pn. Karuzela tarczowa dla dzieci młodszych 2. Przebudowa ogrodzenia 3. Wykonanie nawierzchni amortyzujących piaskowych, obramowanych palisadą drewnianą pod urządzeniami zabawowymi o łącznej powierzchni 628,30 m2 4. Utwardzenie terenu kostką betonową w rejonie wjazdu i ciągu komunikacyjnego na placu zabaw 5. Założenie trawników z darni.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.23-9, 45.11.27.10-5, 45.23.31.61-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 06.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej w dwóch obiektach budowlanych o wartości co najmniej 25 000 PLN w każdym obiekcie b) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prace ogrodnicze polegające na wykonaniu trawników z darni o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 m2. Wykonane prace nie muszą dotyczyć jednego obiektu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 50 000 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana terminu określonego umowy będzie możliwa tylko w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Stron takich jak np.: strajk, pożar, odcięcie zasilania, brak wody, trzęsienie ziemi, powódź i inne żywioły, b) warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, c) konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, d) konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, e) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, f) zmiany dokumentacji. Termin może ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację robót. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin wykonania robót. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania robót w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robót zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do niniejszej umowy. Jeżeli dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy zostały wniesione w formie dokumentu z wyszczególnieniem daty, zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa po dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia z uwzględnieniem wydłużonego terminu realizacji . 2. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty nie wykonane i nie zafakturowane wynagrodzenie netto powiększone o kwotę obowiązującego podatku VAT. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych UIrzędu Miasta Łodzi, 90- 532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych UIrzędu Miasta Łodzi, 90- 532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21 - pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Przebudowa placu zabaw w Parku 3 - go Maja w Łodzi


Numer ogłoszenia: 363866 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 315646 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa placu zabaw w Parku 3 - go Maja w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Zamówienie obejmuje: 1. Montaż małej architektury - jednego urządzenia pn. Karuzela tarczowa dla dzieci młodszych 2. Przebudowa ogrodzenia 3. Wykonanie nawierzchni amortyzujących piaskowych, obramowanych palisadą drewnianą pod urządzeniami zabawowymi o łącznej powierzchni 628,30 m2 4. Utwardzenie terenu kostką betonową w rejonie wjazdu i ciągu komunikacyjnego na placu zabaw 5. Założenie trawników z darni.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.23-9, 45.11.27.10-5, 45.23.31.61-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Wosiewicz - Lider Konsorcjum, ul. Lokajskiego 3/14;, 94-003 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Zakład Budowlano - Instalacyjny Wojciech Mamenas - Partner Konsorcjum, ul. Iglasta 38, 92-735 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 158037,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  183645,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  183645,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  199994,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31564620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 49 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych UIrzędu Miasta Łodzi, 90- 532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa placu zabaw w Parku 3 - go Maja w Łodzi Jacek Wosiewicz - Lider Konsorcjum
ul. Lokajskiego 3/14;, 94-003 Łódź, woj. łódzkie
2010-11-09 91 822,00
Przebudowa placu zabaw w Parku 3 - go Maja w Łodzi Zakład Budowlano - Instalacyjny Wojciech Mamenas - Partner Konsorcjum
ul. Iglasta 38, 92-735 Łódź, woj. łódzkie
2010-11-09 91 822,00