Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ŚCINANIE POBOCZY, WYKASZANIE CHWASTÓW, PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do umowy: NR WD/P/090907/2/1 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R.


Numer ogłoszenia: 316225 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚCINANIE POBOCZY, WYKASZANIE CHWASTÓW, PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do umowy: NR WD/P/090907/2/1 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ŚCINANIE POBOCZY, WYKASZANIE CHWASTÓW, PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do umowy: NR WD/P/090907/2/1 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.39-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 14 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Po objeździe dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego stwierdzono, że zachodzi konieczność wykonania robót w zakresie: ścinki i uzupełnienia poboczy, odmulanie rowów przydrożnych, wycinki samosiejek oraz chwastów i przycinki gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym. Z uwagi na wyczerpanie ilości ww. robót z umowy podstawowej zachodzi konieczność wykonania ww. asortymentu robót jako roboty uzupełniające. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 3,6% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK FRANCISZEK ELIAS - LIDER KONSORCJUM, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ŚCINANIE POBOCZY, WYKASZANIE CHWASTÓW, PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do umowy: NR WD/P/090907/2/1 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R.


Numer ogłoszenia: 337111 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 316225 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚCINANIE POBOCZY, WYKASZANIE CHWASTÓW, PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do umowy: NR WD/P/090907/2/1 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ŚCINANIE POBOCZY, WYKASZANIE CHWASTÓW, PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do umowy: NR WD/P/090907/2/1 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.39-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM:P.R-U. I S. P. DOMINIK F. ELIAS - LIDER; DUCTUS SP. Z O.O. - PARTNER, ZAKŁAD TRANSPORTOWY I OGÓLNOBUDOWLANY E. KARPOWICZ - PARTNER., ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 197031,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  234268,67


 • Oferta z najniższą ceną:
  234268,67
  / Oferta z najwyższą ceną:
  234268,67


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 14 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Po objeździe dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego stwierdzono, że zachodzi konieczność wykonania robót w zakresie: ścinki i uzupełnienia poboczy, odmulanie rowów przydrożnych, wycinki samosiejek oraz chwastów i przycinki gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym. Z uwagi na wyczerpanie ilości ww. robót z umowy podstawowej zachodzi konieczność wykonania ww. asortymentu robót jako roboty uzupełniające. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 3,60 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31622520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233139-3 Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ŚCINANIE POBOCZY, WYKASZANIE CHWASTÓW, PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do umowy: NR WD/P/090907/2/1 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJ KONSORCJUM:P.R-U. I S. P. DOMINIK F. ELIAS - LIDER; DUCTUS SP. Z O.O. - PARTNER, ZAKŁAD TRANSPORTOWY I OGÓLNOBUDOWLANY E. KARPOWICZ - PARTNER.
ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2010-11-25 234 268,00