Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych do Nadleśnictwa Brodnica


Numer ogłoszenia: 319256 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych do Nadleśnictwa Brodnica.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 33500 mb siatki grodzeniowej do Nadleśnictwa Brodnica (wraz z dowiezieniem do magazynu Zamawiającego) o cechach konstrukcyjnych umożliwiających grodzenie upraw leśnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Materiał konstrukcyjny - Drut stalowy ocynkowany, 2. Wysokość siatki - Min. 160 cm, 3. Odstępy pomiędzy drutami pionowymi - Max. 15 cm, 4. Odstępy pomiędzy kolejnymi drutami poziomymi (kolejność od górnego skraju siatki) - Max. 20 cm, 15 cm, 15 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5. Liczba drutów poziomych - Min. 15, 6. Średnica drutów skrajnych (górnego i dolnego) - 2,5 mm ? 0,12 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 7. Średnice pozostałych drutów wypełniających - 2,0 mm ? 0,10 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 8. Warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych - Min. 210 g/m2, 9. Warstwa powłoki cynku dla drutów pionowych - Min. 210g/m2, 10. Wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych - Min. 1100N/mm2, 11. Wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych - Min. 400 N/mm2, 12. Łączenie drutów - Splot min. podwójny, 13. Sposób konfekcjonowania - Siatka zwinięta fabrycznie w rolki, zawierające 50 mb, 14. Wielkość zamówienia - 33500 mb, 15. Wymagania - Certyfikat potwierdzający grubość ocynku. Certyfikat potwierdzający wytrzymałość drutów na rozciąganie, 16. Logistyka - Dostawa do dwóch miejsc: Leśnictwo Zarośle oraz Leśnictwo Borek. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Spełnianie minimalnych wymagań i parametrów technicznych wg opisu przedmiotu zamówienia musi być jednoznacznie potwierdzone w ofercie poprzez dołączenie np. wyników badań technicznych, rozpowszechnionych przez producenta specyfikacji technicznych. Roczna gwarancja. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu, Posiadanie atestu producenta.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.31.31.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie nadleśnictwa (pokój nr 9, I piętro) lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddz. Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony -Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych do Nadleśnictwa Brodnica. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 2012-09-06. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wadium może być zaliczone na poczet zabezpieczenia, co potwierdza się w pkt. 16.1. c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywanej działalności lub czynności.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaz będzie zawierać min. 1 dostawę siatki o podobnym przeznaczeniu i wartości nie mniejszej niż 70 tys. zł netto. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.09.2012 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (określonej w art. 150 ust. 2) 5% ceny ofertowej (brutto)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 329622 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
319256 - 2012 data 28.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, fax. 056 4943923.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 33500 mb siatki grodzeniowej do Nadleśnictwa Brodnica (wraz z dowiezieniem do magazynu Zamawiającego) o cechach konstrukcyjnych umożliwiających grodzenie upraw leśnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Materiał konstrukcyjny - Drut stalowy ocynkowany, 2. Wysokość siatki - Min. 160 cm, 3. Odstępy pomiędzy drutami pionowymi - Max. 15 cm, 4. Odstępy pomiędzy kolejnymi drutami poziomymi (kolejność od górnego skraju siatki) - Max. 20 cm, 15 cm, 15 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5. Liczba drutów poziomych - Min. 15, 6. Średnica drutów skrajnych (górnego i dolnego) - 2,5 mm ? 0,12 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 7. Średnice pozostałych drutów wypełniających - 2,0 mm ? 0,10 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 8. Warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych - Min. 210 g/m2, 9. Warstwa powłoki cynku dla drutów pionowych - Min. 210g/m2, 10. Wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych - Min. 1100N/mm2, 11. Wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych - Min. 400 N/mm2, 12. Łączenie drutów - Splot min. podwójny, 13. Sposób konfekcjonowania - Siatka zwinięta fabrycznie w rolki, zawierające 50 mb, 14. Wielkość zamówienia - 33500 mb, 15. Wymagania - Certyfikat potwierdzający grubość ocynku. Certyfikat potwierdzający wytrzymałość drutów na rozciąganie, 16. Logistyka - Dostawa do dwóch miejsc: Leśnictwo Zarośle oraz Leśnictwo Borek. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Spełnianie minimalnych wymagań i parametrów technicznych wg opisu przedmiotu zamówienia musi być jednoznacznie potwierdzone w ofercie poprzez dołączenie np. wyników badań technicznych, rozpowszechnionych przez producenta specyfikacji technicznych. Roczna gwarancja. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu, Posiadanie atestu producenta..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 33500 mb siatki grodzeniowej do Nadleśnictwa Brodnica (wraz z dowiezieniem do magazynu Zamawiającego) o cechach konstrukcyjnych umożliwiających grodzenie upraw leśnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Materiał konstrukcyjny - Drut stalowy ocynkowany, 2. Wysokość siatki - Min. 160 cm, 3. Odstępy pomiędzy drutami pionowymi - Max. 15 cm, 4. Odstępy pomiędzy kolejnymi drutami poziomymi (kolejność od górnego skraju siatki) - Max. 20 cm, 15 cm, 15 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5. Liczba drutów poziomych - Min. 20, 6. Średnica drutów skrajnych (górnego i dolnego) - 2,5 mm ? 0,12 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 7. Średnice pozostałych drutów wypełniających - 2,0 mm ? 0,10 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 8. Warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych - Min. 210 g/m2, 9. Warstwa powłoki cynku dla drutów pionowych - Min. 210g/m2, 10. Wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych - Min. 1100N/mm2, 11. Wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych - Min. 400 N/mm2, 12. Łączenie drutów - Splot min. podwójny, 13. Sposób konfekcjonowania - Siatka zwinięta fabrycznie w rolki, zawierające 50 mb, 14. Wielkość zamówienia - 33500 mb, 15. Wymagania - Certyfikat potwierdzający grubość ocynku. Certyfikat potwierdzający wytrzymałość drutów na rozciąganie, 16. Logistyka - Dostawa do dwóch miejsc: Leśnictwo Zarośle oraz Leśnictwo Borek. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Spełnianie minimalnych wymagań i parametrów technicznych wg opisu przedmiotu zamówienia musi być jednoznacznie potwierdzone w ofercie poprzez dołączenie np. wyników badań technicznych, rozpowszechnionych przez producenta specyfikacji technicznych. Roczna gwarancja. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu, Posiadanie atestu producenta..


Brodnica: Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych do Nadleśnictwa Brodnica


Numer ogłoszenia: 373380 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 319256 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka administracyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych do Nadleśnictwa Brodnica.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 33500 mb siatki grodzeniowej do Nadleśnictwa Brodnica (wraz z dowiezieniem do magazynu Zamawiającego) o cechach konstrukcyjnych umożliwiających grodzenie upraw leśnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Materiał konstrukcyjny - Drut stalowy ocynkowany, 2. Wysokość siatki - Min. 160 cm, 3. Odstępy pomiędzy drutami pionowymi - Max. 15 cm, 4. Odstępy pomiędzy kolejnymi drutami poziomymi (kolejność od górnego skraju siatki) - Max. 20 cm, 15 cm, 15 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5. Liczba drutów poziomych - Min. 20, 6. Średnica drutów skrajnych (górnego i dolnego) - 2,5 mm ? 0,12 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 7. Średnice pozostałych drutów wypełniających - 2,0 mm ? 0,10 mm lub większa (z wymienioną tolerancją), 8. Warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych - Min. 210 g/m2, 9. Warstwa powłoki cynku dla drutów pionowych - Min. 210g/m2, 10. Wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych - Min. 1100N/mm2, 11. Wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych - Min. 400 N/mm2, 12. Łączenie drutów - Splot min. podwójny, 13. Sposób konfekcjonowania - Siatka zwinięta fabrycznie w rolki, zawierające 50 mb, 14. Wielkość zamówienia - 33500 mb, 15. Wymagania - Certyfikat potwierdzający grubość ocynku. Certyfikat potwierdzający wytrzymałość drutów na rozciąganie, 16. Logistyka - Dostawa do dwóch miejsc: Leśnictwo Zarośle oraz Leśnictwo Borek. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Spełnianie minimalnych wymagań i parametrów technicznych wg opisu przedmiotu zamówienia musi być jednoznacznie potwierdzone w ofercie poprzez dołączenie np. wyników badań technicznych, rozpowszechnionych przez producenta specyfikacji technicznych. Roczna gwarancja. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu, Posiadanie atestu producenta..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.31.31.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MALEC J. Malec, M. Malec, H. Malec Spółka Jawna, ul. Szkolna 24, 24-320 Poniatowa, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 117250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  108540,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  146730,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31925620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44313100-8 Siatka druciana ogrodzeniowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych do Nadleśnictwa Brodnica Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MALEC J. Malec, M. Malec, H. Malec Spółka Jawna
ul. Szkolna 24, 24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
2012-10-01 123 950,00