Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 319269-2011
PD Data publikacji 12/10/2011
OJ Dz.U. S 196
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 07/10/2011
DT Termin 17/11/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/10/2011    S196    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 196-319269

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Anna Piszczek
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126379000-245
E-mail: a.piszczek@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Bogusława Sobula
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: b.sobula@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obwodnica Gdowa, etap I.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka nr 967, województwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Gdów.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Gdowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 z podziałem na 2 części:
Cz. I. km 0+000 – 1+250 (wg. nazewnictwa w dokumentacji projektowej – zadanie I).
Cz. II. km 1+250 – 2+676,85 (wg. nazewnictwa w dokumentacji projektowej – zadanie II).
Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 192/1/2007/ZDW zawartej w dniu 8.11.2007 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Katowickim Przedsiębiorstwem Inżynierskim „System” Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych: „Budowy obwodnicy Gdowa” z podziałem na dwa etapy” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.
Zamawiający posiada projekt budowlany. W oparciu o posiadaną dokumentację w dniu 9.9.2011 r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.
Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.
Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi wraz z wykonaniem wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych (wykopaliskowych), badań sondażowych, nadzoru archeologicznego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym.
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:
a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)
b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
d) Roboty ziemne
e) Przebudowa skrzyżowań
f) Budowa rond
g) Budowa obiektów inżynierskich (2 przejazdy dwupoziomowe i most)
h) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy
i) Budowa poboczy wzdłuż obwodnicy
j) Budowa chodników
k) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników
l) Budowa przepustów drogowych
m) Budowa konstrukcji nawierzchni i poboczy na drogach powiatowych, gminnych i serwisowych
n) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci
o) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
p) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)
q) Wykonanie wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych (wykopaliskowych) i badań sondażowych, w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego
r) Roboty wykończeniowe i porządkowe
s) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1
t) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 45221111, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 200 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami w części III.2.3.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- zgodnie z zapisami w części III.2.3.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej- zgodnie z zapisami w części III.2.2.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy wykażą że, nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane przez Zamawiającego dokumenty – odpis z właściwego rejestru.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć;
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,
1.2 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów,
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt 1.5 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.6 Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b
1.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy (pkt II 1.4) SIWZ) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w pkt III 1.5, dotyczącej tych podmiotów.
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć;
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1),
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt od 2.1 do 2.6
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt 2.2 - 2.4 i ppkt 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit.a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. II pkt 2 i III pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy (pkt II 1.4) SIWZ) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej tych podmiotów.
Wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 mln PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej lub odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje: kandydatem na stanowisko kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub wyższej lub odpowiadającej tej klasie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w miesiącach. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI3-271-114/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 2 342,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury-gotówka w kasie zamawiającego, przelewem za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.11.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.11.2011 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Planowane jest zgłoszenie zadania do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu MRPO w dokumentacjach budowy.
Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 21 miesięcy od daty zawarcia umowy. W związku z przyjęciem jako jednego z kryteriów oceny ofert, kryterium - skrócenie terminu wykonania zamówienia, Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj. 21 miesięcy od daty zawarcia umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej. Rozdział 2 - Odwołanie, Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.10.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 340945-2011
PD Data publikacji 02/11/2011
OJ Dz.U. S 210
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 28/10/2011
DT Termin 12/12/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21

02/11/2011    S210    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 210-340945

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2011, 2011/S 196-319269)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45221111, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic.

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.11.2011 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 17.11.2011 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.12.2011 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 12.12.2011 (10:00)


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 98462-2012
PD Data publikacji 28/03/2012
OJ Dz.U. S 61
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 26/03/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/03/2012    S61    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2012/S 61-098462

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obwodnica Gdowa Etap I.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka 967, województwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Gdów.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Gdowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 z podziałem na dwie części:
— Cz. I. km 0+000 – 1+250 (wg. nazewnictwa w dokumentacji projektowej – zadanie I),
— Cz. II. km 1+250 – 2+676,85(wg. nazewnictwa w dokumentacji projektowej – zadanie II).
Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 192/1/2007/ZDW zawartej w dniu 8.11.2007 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Katowickim Przedsiębiorstwem Inżynierskim „SYSTEM” Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych: "Budowy obwodnicy Gdowa” z podziałem na dwa etapy” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.
Zamawiający posiada projekt budowlany. W oparciu o posiadaną dokumentację w dniu 9.9.2011 r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.
Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.
Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi wraz z wykonaniem wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych (wykopaliskowych), badań sondażowych, nadzoru archeologicznego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym.
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:
a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
d) Roboty ziemne,
e) Przebudowa skrzyżowań,
f) Budowa rond,
g) Budowa obiektów inżynierskich (2 przejazdy dwupoziomowe i most),
h) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy,
i) Budowa poboczy wzdłuż obwodnicy,
j) Budowa chodników,
k) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników
l) Budowa przepustów drogowych
m) Budowa konstrukcji nawierzchni i poboczy na drogach powiatowych, gminnych i serwisowych
n) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci
o) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
p) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)
q) Wykonanie wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych (wykopaliskowych) i badań sondażowych, w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego
r) Roboty wykończeniowe i porządkowe
s) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1
t) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 45221111, 71248000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 29 683 603,53 i najwyższa oferta 46 082 186,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w miesiącach. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI3-271-114/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 196-319269 z dnia 12.10.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-114/11 Nazwa: Obwodnica Gdowa Etap I.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.3.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 14
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Polimex-Mostostal S.A.
ul Czackiego 15/17
00-950 Warszawa
Polska
Tel.: +48 228297100
Faks: +48 228260493

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 951 625,43 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 29 683 603,53 i najwyższa oferta 46 082 186,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie „Obwodnica Gdowa Etap I” zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr projektu: MRPO.04.01.01-12-025/11.
VI.2)Informacje dodatkowe:
Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia - 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamowień Publicznych - KIO
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17 a
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej.
Rozdział 2 – odwołanie, ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn.zm).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.3.2012

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31926920111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: TAK
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obwodnica Gdowa Etap I. Polimex-Mostostal S.A.
ul Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-03-22 0,00