Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
ND Nr dokumentu 319680-2011
PD Data publikacji 12/10/2011
OJ Dz.U. S 196
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 07/10/2011
DT Termin 17/11/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
OC Pierwotny kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/10/2011    S196    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

2011/S 196-319680

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 7 zadań”- nr postępowania 143/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: skrzyżowania przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 7 zadań.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacjiświetlnych w:
Rejonie Drogowym Gostynin, Rejonie Drogowym Ciechanów, Rejonie Drogowym Wołomin, Rejonie Drogowym Węgrów, Rejonie Drogowym Otwock, Rejonie Drogowym Radom, Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 658 500,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2012. Zakończenie 31.12.2014

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin.
Szacunkowa wartość bez VAT: 210 600,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 291 600,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin.
Szacunkowa wartość bez VAT: 729 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 167 400,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock.
Szacunkowa wartość bez VAT: 448 200,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom.
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 200,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 404 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I Wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
— dla części 1: 2 808 PLN słownie: dwa tysiące osiemset osiem złotych,
— dla części 2: 3 888 PLN słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych,
— dla części 3: 9 720 PLN słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych,
— dla części 4: 2 232 PLN słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote,
— dla części 5: 5 976 PLN słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych,
— dla części 6: 936 PLN słownie: dziewięćset trzydzieści sześć złotych,
— dla części 7: 18 720 PLN słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – w Kancelarii ogólnej.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego wadium Zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
7. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
II Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 7.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zgodnie z punktem 7.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 7.4. i 7.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
a) wykona Zamówienie zgodnie z Częścią III SIWZ,
b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną dostarczonych materiałów za pomocą, których realizowano usługę,
c) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego.
2. Do każdej z faktur będzie załączone zbiorcze miesięczne zestawienie wykonanych prac, potwierdzone przez koordynatora robót w danym Obwodzie Drogowym i zatwierdzone przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówieniamogąubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywaniaokreślonejdziałalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu nalezy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 3, ppkt 4, ppkt 5, oraz ppkt 7., składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentu, o którym mowa w pkt 12 ppkt 6., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lubadministracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczeniezłożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentuzastępowanego oświadczeniem.
Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymogi określone przepisami § 6 rozporządzenia PrezesaRady Ministrów z dnia z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiającyod wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawcywykażą, że wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na konserwacjisygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż:
— zadanie 1 - 6 000 PLN każda,
— zadanie 2 – 6 000 PLN każda,
— zadanie 3 – 15 000 PLN każda,
— zadanie 4 – 6 000 PLN każda,
— zadanie 5 – 15 000 PLN każda,
— zadanie 6 – 6 000 PLN każda,
— zadanie 7 – 15 000 PLN każda.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez względu na ilość części do których przystępują,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia warunku nalezy załączyć do oferty:
1. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów naokres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu,potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena łączna za konserwację sygnalizacji świetlnych. Waga 90

2. suma cen jednostkowych netto za usuwanie skutków awarii. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
143/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.11.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.11.2011 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, sala konferencyjnanr 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik 2014 roku.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego według wzoru okreslonego w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.10.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
ND Nr dokumentu 14703-2012
PD Data publikacji 17/01/2012
OJ Dz.U. S 10
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 13/01/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
OC Pierwotny kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

17/01/2012    S10    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

2012/S 10-014703

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Piotr Antosiewicz
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Konserwację sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 7 zadań”- nr postępowania 143/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: skrzyżowania przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwamazowieckiego z podziałem na 7 zadań.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 330 456,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena łączna za konserwację sygnalizacji świetlnych. Waga 90
2. suma cen jednostkowych netto za usuwanie skutków awarii. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
143/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 196-319680 z dnia 12.10.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 143/11 Część nr: 1 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
00-810 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 140 400,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 202 802,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 146/11 Część nr: 2 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych Ciechdrog K. Kowalczuk
06-400 Ciechanów

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 194 400,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 247 968,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 143/11 Część nr: 3 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
ul. Srebrna 3/7
00-810 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 486 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 575 640,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 143/11 Część nr: 4 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
ul. Srebrna 3/7
00-810 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 111 600,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 152 766,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 143/11 Część nr: 5 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Otwock.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
00-810 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 298 800,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 232 470,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 143/11 Część nr: 6 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Radom.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
00-810 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 46 800,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 42 066,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 143/11 Część nr: 7 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
00-810 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 936 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 876 744,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.1.2012

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31968020111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1139 dni
Wadium: 44280 ZŁ
Szacowana wartość* 1 476 000 PLN  -  2 214 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
50232200-2 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
, 00-810 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-06 876 744,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
ul. Srebrna 3/7, 00-810 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-06 152 766,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Otwock. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
, 00-810 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-06 232 470,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Radom. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
, 00-810 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-06 42 066,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
ul. Srebrna 3/7, 00-810 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2011-11-06 575 640,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Podkowa s.j. Boguszewscy, Perkowscy
, 00-810 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-06 202 802,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów. Zakład Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych Ciechdrog K. Kowalczuk
, 06-400 Ciechanów, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-06 247 968,00