Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Asfalt
ND Nr dokumentu 32030-2011
PD Data publikacji 29/01/2011
OJ Dz.U. S 20
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 25/01/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 07/03/2011
DT Termin 07/03/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113620 - Asfalt
OC Pierwotny kod CPV 44113620 - Asfalt
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

29/01/2011    S20    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Asfalt

2011/S 20-032030

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawę kationowej emulsji asfaltowej, C69B3PU w ilości 349,3 Mg do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 8 części - nr postępowania 008/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej, C69B3PU w ilości 349.3 Mg do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 8 części.
Część 1.
„Dostawa 19 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Część 2.
„Dostawa 27,5 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Ciechanów.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Część 3.
„Dostawa 25 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki”.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
Część 4.
„Dostawa 40 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Ostrołęka”.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Część 5.
„Dostawa 58,8 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Część 6.
„Dostawa 39 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Siedlce – Węgrów”.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Część 7.
„Dostawa 50 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Radom”.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Część 8.
„Dostawa 90 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej, C69B3PU w ilości 349.3 Mg.
Bez VAT 1 075 844,00 PLN
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA „Dostawa 19 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 19 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 19 Mg emulsji.
Bez VAT 58 520,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Dostawa 27,5 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Ciechanów
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 27,5 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Ciechanów.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 27,5 Mg emulsji.
Bez VAT 84 700,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Dostawa 25 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 25 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 25 Mg emulsji.
Bez VAT 77 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Dostawa 40 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Ostrołęka
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 40 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Ostrołęka.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 40 Mg emulsji.
Bez VAT 123 200,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Dostawa 58,8 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 58,8 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 58,8 Mg emulsji.
Bez VAT 181 104,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA „Dostawa 39 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Siedlce – Węgrów”
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 39 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Siedlce – Węgrów.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 39 Mg emulsji.
Bez VAT 120 120,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA „Dostawa 50 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Radom”
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 50 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Radom.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 50 Mg emulsji.
Bez VAT 154 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Dostawa 90 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno
1)KRÓTKI OPIS
Dostawa 90 Mg emulsji do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113620

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Dostawa 90 Mg emulsji.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 1 170 PLN słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych i zero groszy;
Część 2: 1 690 PLN słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy;
Część 3: 1 540 PLN słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych i zero groszy;
Część 4: 2 460 PLN słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy;
Część 5: 3 620 PLN słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych i zero groszy;
Część 6: 2 400 PLN słownie: dwa tysiące czterysta złotych i zero groszy;
Część 7: 3 080 PLN słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt złotych i zero groszy;
Część 8: 5 540 PLN słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych i zero groszy.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. 28.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 7.3.2011 r., do godz. 10:00.
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano lub po unieważnieniu przetargu, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.
7. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
9. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości Umowy brutto.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Należność będzie regulowana na podstawie faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu na Zamawiającego na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz - jako iloczyn ilości zrealizowanych jednostek i jednostkowej ceny ofertowej Zamówienia.
Płatność za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego, na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz.
Płatność za zrealizowaną partię dostaw nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za dostawę, wystawionej na podstawie dokumentów Wz i protokołów odbioru zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu nalezy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 Ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 8., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11 pkt. 8., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie emulsji asfaltowej o wartości każde nie mniejszej niż:
— Część I 40 000 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych,
— Część II 52 000 PLN słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych,
— Część III 47 000 PLN słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych,
— Część IV 76 000 PLN słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych,
— Część V 111 000 PLN słownie: sto jedenaście tysięcy złotych,
— Część VI 74 000 PLN słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych,
— Część VII 95 000 PLN słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych,
— Część VIII 170 000 PLN słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.2.3)Zdolność techniczna
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
008/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 7.3.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 36,90 PLN
Warunki i sposób płatności: Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego 88 1050 1025 1000 0023 2544 7569 lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.3.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.3.2011 - 10:30

Miejsce

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, sala konferencyjna nr 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2011 r.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10dnioddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżelizostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winnysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone wtrybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lubzamieszczeniaspecyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiegoobowiązkunieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniaoudzieleniuzamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w DziennikuUrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.1.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Asfalt
ND Nr dokumentu 48524-2011
PD Data publikacji 12/02/2011
OJ Dz.U. S 30
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 10/02/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 07/03/2011
DT Termin 07/03/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113620 - Asfalt
OC Pierwotny kod CPV 44113620 - Asfalt
RC Kod NUTS PL12

12/02/2011    S30    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Asfalt

2011/S 30-048524

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, attn: Anna Goebel, POLSKA-00-048Warszawa. Tel. +48 222449000. E-mail: przetargi@mzdw.pl. Fax +48 222449013.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.1.2011, 2011/S 20-032030)

Przedmiot zamówienia:
CPV:44113620

Asfalt.

Zamiast: 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie emulsji asfaltowej o wartości każde nie mniejszej niż:

— część I 40 000 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych,

— część II 52 000 PLN słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych,

— część III 47 000 PLN słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych,

— część IV 76 000 PLN słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych,

— część V 111 000 PLN słownie: sto jedenaście tysięcy złotych,

— część VI 74 000 PLN słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych,

— część VII 95 000 PLN słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych,

— część VIII 170 000 PLN słownie: sto siedemdziesiąt.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2.3) Zdolność techniczna: —.

Powinno być: 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: —.

III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie emulsji asfaltowej o wartości każde nie mniejszej niż:

— część I 40 000 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych,

— część II 52 000 PLN słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych,

— część III 47 000 PLN słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych,

— część IV 76 000 PLN słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych,

— część V 111 000 PLN słownie: sto jedenaście tysięcy złotych,

— część VI 74 000 PLN słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych,

— część VII 95 000 PLN słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych,

— część VIII 170 000 PLN słownie: sto siedemdziesiąt.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Inne dodatkowe informacje

W ogłoszeniu pierwotnym Informacje dotyczące zdolności technicznej zostały omyłkowo zamieszczone w części dotyczącej zdolności ekonomicznej i finansowej.

Sprostowanie ogłoszenia nie zmienia warunków udziału ani sposobu spełnienia warunków, a jedynie wskazuje właściwe miejsce gdzie winny być te informacje zamieszczone.


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3203020111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 21500 ZŁ
Szacowana wartość* 716 666 PLN  -  1 075 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 07/03/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
44113620-7 Asfalt