Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Remont dojazdu pożarowego nr 18 od 2+800 do 7+400 w Leśnictwach Borek i Górzno


Numer ogłoszenia: 32126 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dojazdu pożarowego nr 18 od 2+800 do 7+400 w Leśnictwach Borek i Górzno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dojazdu p.pożarowego nr 18 od 2+800 -do7+400 w Leśnictwach Borek i Górzno w zakresie robót budowlanych tj: - wykonanie koryta drogi odkładając warkoczew celu wykonania i wyprofilowania poboczy, - wyprofilowane koryta - ułożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie dolnej warstwy z tłucznia 31,5/63 lub 20 63 - 18 cm grubości - ułożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie górnej warstwy z klińca 4/20 i kruszywa 0,0744 - 7 cm grubości - ułożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy żwiru - 1 cm grubości - wykonanie skrzyżowań i poszerzeń w miejscach projektowych - wyprofilowanie i oczyszczenie poboczy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (max 50%)w sytuacji konieczności podyktowanej względami technicznymi, niemożliwymi do określenia i przewidzenia w chwili sporządzania projektów, wynikającymi z pisemnej oceny dokonanej przez nadzór inwestorski, zaakceptowanej przez zamawiającego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4. o wartości: 5.000,00 zł. słownie: pięć tysiąc złotych i 00 100.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający nie stawia warunku w zakresie pkt. 1.1 1.2Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, min. trzech robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł. każda. 1.3Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże dysponowaniem co najmniej: koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, przewoźnego zbiornika wody, walca statycznego trójkołowego lub dwukołowego lekkiego, ewentualnie średniego, walca wibracyjnego, a także wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. 1.4Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 200,0 tys. zł. a także nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy: -nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4, - podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: -jest niezgodna z ustawą -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87, ust. 2, pkt. 3; -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, -zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, -została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; -zawiera błędy w obliczeniu ceny, -wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt. 3; -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) wykaz minimum trzech robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem trzech robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł. każda - załącznik nr 7 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia z podaniem informacji o podstawie dysponowania nimi zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca w swoim oświadczeniu wykaże się dysponowaniem co najmniej: koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, przewoźnego zbiornika wody, walca statycznego trójkołowego lub dwukołowego lekkiego, ewentualnie średniego, walca wibracyjnego, w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na formularzu wg załącznika nr 6 do SIWZ), (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie min. kierownika budowy) 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w swoim oświadczeniu wykaże posiadanie uprawnień co najmniej przez: a. osobę sprawującą funkcję kierownika budowy - uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego, b. osoby obsługujące koparki, lub ładowarki, spycharki, lub równiarki, walec, walec statyczny trójkołowy lub dwukołowy lekki, ewentualnie średni - uprawnienia obsługi), Dopuszczalne jest sumowanie kilku posiadanych uprawnień w ramach kompetencji jednej osoby lub podmiotu,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 200,0 tys. zł).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. Azastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. A.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c)wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a)na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: -śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, -nienależytego wykonywania powierzonych prac, -innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a)konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d)gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e)wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osob sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt 4 a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a)na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b)na wniosek Wykonawcy w przypadku: -nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana podatku VAT będzie możliwa w przypadku gdy nastąpi zmiana obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
brodnica@torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, pokój nr 4 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.03.2011 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, pokój nr 7 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 22.04.2011.


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, A-2710-4 -11.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Remont dojazdu pożarowego nr 18 od 2+800 do 7+400 w Leśnictwach Borek i Górzno


Numer ogłoszenia: 70236 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 32126 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dojazdu pożarowego nr 18 od 2+800 do 7+400 w Leśnictwach Borek i Górzno.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dojazdu p.pożarowego nr 18 od 2+800 -do7+400 w Leśnictwach Borek i Górzno w zakresie robót budowlanych to jest: - wykonanie koryta drogi odkładając warkocze w celu wykonania i wyprofilowania poboczy, - wyprofilowane koryta - ułożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie dolnej warstwy z tłucznia 31,5/63 lub 20/63 - 18 cm grubości - ułożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie górnej warstwy z klińca 4/20 i kruszywa 0,074/4 - 7 cm grubości - ułożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy żwiru - 1 cm grubości - wykonanie skrzyżowań i poszerzeń w miejscach projektowych - wyprofilowanie i oczyszczenie poboczy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Dotyczy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 A-2710-4/2011 Zadanie pod nazwą Remont dojazdu pożarowego nr 18 od 2-800 do 7-400 w Leśnictwach Borek i Górzno.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
0   


Nazwa:
Nadleśnictwo Brodnica


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana KEMPKA Jerzy Kempka, ul. Grunwaldzka 32, 13-200 Działdowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 738944,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  677043,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  677043,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  999258,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3212620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 90 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, pokój nr 4 (parter)
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nadleśnictwo Brodnica Firma Budowlana KEMPKA Jerzy Kempka
ul. Grunwaldzka 32, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
2011-04-08 677 043,00