Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.10.2012 R. DO 30.09.2015 R.


Numer ogłoszenia: 330416 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.10.2012 R. DO 30.09.2015 R..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.10.2012 R. DO 30.09.2015 R. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia bieżącego utrzymania dróg w powiatach cieszyńskim i żywieckim, które obejmować będzie: wykonanie remontów cząstkowych jezdni i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, utrzymanie zieleni przydrożnej, utrzymanie poboczy, wymiana (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym oznakowania poziomego i pionowego, barier energochłonnych i poręczy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.23.32.53-7, 77.34.00.00-5, 90.61.00.00-6, 90.63.00.00-2, 90.64.00.00-5, 90.62.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 350 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: a) Pieniądz. b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) Gwarancje bankowe. d) Gwarancje ubezpieczeniowe. e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 19.09.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, - nazwę Beneficjenta, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 roboty budowlane polegające na: prowadzeniu bieżącego utrzymania (letniego i zimowego) dróg publicznych klasy minimum G, w ramach których wykonano następujące roboty: remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników, koszenie traw na poboczach, ustawienie oznakowania pionowego, ustawienie barier energochłonnych, czyszczenie i regulacja wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych, czyszczenie elementów odwodnienia rowów przydrożnych kanalizacji, przycinka gałęzi i odnawianie oznakowania poziomego, odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości na drogach publicznych o łącznej wartości robót minimum 12 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania potencjału technicznego, jeżeli wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: a) frezarka do nawierzchni bitumicznej - minimum 2 szt.; b) zwyżka minimum 6 m - minimum 1 szt.; c) piła mechaniczna do cięcia drewna - minimum 2 szt.; d) piła do cięcia asfaltu - minimum 2 szt.; e) pojazdy opłużone ciężkie o ładowności min. 12 t - minimum 4 szt.; f) pojazdy opłużone lekkie o ładowności do 8 t - minimum 8 szt.; g) posypywarki (piaskarko - solarki) z systemem umożliwiającym kontrolę ekonomicznego wydatkowania materiałów (soli, solanki, piasku) w funkcji pomiaru temperatury nawierzchni jezdni, zewnętrznych chwilowych warunków atmosferycznych korygując wydatek materiałów użytych do zimowego utrzymania dróg - minimum 6 szt.; h) pług wirnikowy o wydajności min. 1200 t/godz. - minimum 4 szt.; i) zamiatarka - minimum 3 szt.; j) remonter o pojemności zbiornika na grys min. 1200 kg oraz o pojemności zbiornika na emulsję min. 0,9 m3 - minimum 12 szt.; k) zagęszczarki wibracyjne o ciężarze min. 200 kg - minimum 4 szt.; l) sprężarka powietrzna o wydajności min. 5 m3 - minimum 2 szt.; m) walec stalowy o ciężarze min.7,5 Mg wibracyjny - minimum 2 szt.; n) wykaszarki spalinowe - minimum 4 szt.; o) ciągnik kołowy z kosiarką rotacyjną - minimum 4 szt.; p) skrapiarka mas bitumicznych - minimum 1 szt.; q) młoty: (pneumatyczny lub hydrauliczny lub elektryczny) - minimum 4 szt.; r) rębak do drewna - minimum 1 szt.; s) frezarka do pniaków - minimum 1 szt.; t) rozściełacz do mieszanek mineralno - bitumicznych - minimum 1 szt.; u) wycinarka do gałęzi i zakrzewień - minimum 1 szt.; v) stanowisko komputerowe wraz z dostępem do Internetu - minimum 1 szt. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 2 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: a) minimum 2 osoby z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym (liczonym od dnia uzyskania uprawnień), posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 4. 2. Wypełniony załącznik nr 4A i 4B - wycena kosztów prowadzenia Akcji Zima 2012 - 2015. 3. Kosztorys Ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót - Załącznik Nr 1 i 1A do SIWZ, Opisach Przedmiotu Zamówienia (powiat cieszyński i żywiecki) i zgodnie z specyfikacjami. 4. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia). 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 5. 6. Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w p. 1.6.1 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów. W przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się w wykonaniu zamówienia na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków musi złożyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy paragraf 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu i oświadczenia z p. 1.6 pp. 7 do 8 SIWZ; W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć dokument i oświadczenie wymienione w p. 1.6 pp. 7 do 8 SIWZ oddzielnie i zgodnie z informacją zawartą w pkt. 1.10 B SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części robót. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownik Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.09.2012 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter, sala przetargów..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 337324 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
330416 - 2012 data 04.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III 3.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania potencjału technicznego, jeżeli wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: a) frezarka do nawierzchni bitumicznej - minimum 2 szt.; b) zwyżka minimum 6 m - minimum 1 szt.; c) piła mechaniczna do cięcia drewna - minimum 2 szt.; d) piła do cięcia asfaltu - minimum 2 szt.; e) pojazdy opłużone ciężkie o ładowności min. 12 t - minimum 4 szt.; f) pojazdy opłużone lekkie o ładowności do 8 t - minimum 8 szt.; g) posypywarki (piaskarko - solarki) z systemem umożliwiającym kontrolę ekonomicznego wydatkowania materiałów (soli, solanki, piasku) w funkcji pomiaru temperatury nawierzchni jezdni, zewnętrznych chwilowych warunków atmosferycznych korygując wydatek materiałów użytych do zimowego utrzymania dróg - minimum 6 szt.; h) pług wirnikowy o wydajności min. 1200 t/godz. - minimum 4 szt.; i) zamiatarka - minimum 3 szt.; j) remonter o pojemności zbiornika na grys min. 1200 kg oraz o pojemności zbiornika na emulsję min. 0,9 m3 - minimum 12 szt.; k) zagęszczarki wibracyjne o ciężarze min. 200 kg - minimum 4 szt.; l) sprężarka powietrzna o wydajności min. 5 m3 - minimum 2 szt.; m) walec stalowy o ciężarze min.7,5 Mg wibracyjny - minimum 2 szt.; n) wykaszarki spalinowe - minimum 4 szt.; o) ciągnik kołowy z kosiarką rotacyjną - minimum 4 szt.; p) skrapiarka mas bitumicznych - minimum 1 szt.; q) młoty: (pneumatyczny lub hydrauliczny lub elektryczny) - minimum 4 szt.; r) rębak do drewna - minimum 1 szt.; s) frezarka do pniaków - minimum 1 szt.; t) rozściełacz do mieszanek mineralno - bitumicznych - minimum 1 szt.; u) wycinarka do gałęzi i zakrzewień - minimum 1 szt.; v) stanowisko komputerowe wraz z dostępem do Internetu - minimum 1 szt. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  a) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania potencjału technicznego, jeżeli wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: a) frezarka do nawierzchni bitumicznej - minimum 2 szt.; b) zwyżka minimum 6 m - minimum 1 szt.; c) piła mechaniczna do cięcia drewna - minimum 2 szt.; d) piła do cięcia asfaltu - minimum 2 szt.; e) pojazdy opłużone ciężkie o ładowności min. 12 t - minimum 4 szt.; f) pojazdy opłużone lekkie o ładowności do 8 t - minimum 8 szt.; g) posypywarki (piaskarko - solarki) z systemem umożliwiającym kontrolę ekonomicznego wydatkowania materiałów (soli, solanki, piasku) w funkcji pomiaru temperatury nawierzchni jezdni, zewnętrznych chwilowych warunków atmosferycznych korygując wydatek materiałów użytych do zimowego utrzymania dróg - minimum 6 szt.; h) pług wirnikowy o wydajności min. 1200 t/godz. - minimum 4 szt.; i) zamiatarka - minimum 3 szt.; j) remonter o pojemności zbiornika na grys min. 1200 kg oraz o pojemności zbiornika na emulsję min. 0,9 m3 - minimum 2 szt.; k) zagęszczarki wibracyjne o ciężarze min. 200 kg - minimum 4 szt.; l) sprężarka powietrzna o wydajności min. 5 m3 - minimum 2 szt.; m) walec stalowy o ciężarze min.7,5 Mg wibracyjny - minimum 2 szt.; n) wykaszarki spalinowe - minimum 4 szt.; o) ciągnik kołowy z kosiarką rotacyjną - minimum 4 szt.; p) skrapiarka mas bitumicznych - minimum 1 szt.; q) młoty: (pneumatyczny lub hydrauliczny lub elektryczny) - minimum 4 szt.; r) rębak do drewna - minimum 1 szt.; s) frezarka do pniaków - minimum 1 szt.; t) rozściełacz do mieszanek mineralno - bitumicznych - minimum 1 szt.; u) wycinarka do gałęzi i zakrzewień - minimum 1 szt.; v) stanowisko komputerowe wraz z dostępem do Internetu - minimum 1 szt. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


Numer ogłoszenia: 351112 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
330416 - 2012 data 04.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III. pkt.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 350 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: Pieniądz. Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Gwarancje bankowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 19.09.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700 4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, - nazwę Beneficjenta, - kwotę wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 350 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: Pieniądz. Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Gwarancje bankowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 21.09.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700 4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, - nazwę Beneficjenta, - kwotę wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV pkt.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERT 19/09/2012 godzina 09:00 MIEJSCE: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERT 21/09/2012 godzina 09:00 MIEJSCE: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter..
Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33041620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1106 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
90640000-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych