Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Przebudowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu


Numer ogłoszenia: 330484 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1814A - 1814D


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1) Budowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu z kostki betonowej bezfazowej szarej o grub. 8 cm, długości 280 m i szerokości 5,60 m wraz z wykonaniem krawężników i ścieku przykrawężnikowego. Zakres budowy obejmuje również ustawienie znaków drogowych, regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych, regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz humusowanie i obsianie poboczy trawą. 2) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lawendowej w Nowym Tomyślu z rur PCV o łącznej długości 269,0 mb i głęb. do 1,50 m + przykanaliki o dł. 31,0 mb. Zakres budowy obejmuje studnie rewizyjne - 5,0 szt, studnia osadnik - 1,0 szt oraz studzienki ściekowe - 10, 0 szt i wykonanie ścianki czołowej przy wylocie rurociągu oraz oczyszczenie przepustu O 60 z namułu o dł. 6,0 mb. 3) Oczyszczenie rowu poprzez usunięcie drzew i krzaków oraz oczyszczenie rowu i przepustów o łącznej długości 127,0 mb na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Malwowej. 3) Dodatkowe zapisy : a) Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu realizacji zadania do wysokości posiadanych środków w budżecie (podstawą do ustalenia zmiany zakresu i wartości zadania będą ceny jednostkowe zawarte w ofercie), b) podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w momencie uprawomocnienia się decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9, 45.23.32.90-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagania dotyczące wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie : dziewięćtysięcy złotych) najpóźniej do dnia 21.10.2014r. godz. 8.30. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z następujących przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank : PKO BP S.A. Nowy Tomyśl - Nr konta 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 Urząd Miejski Nowy Tomyśl (potwierdzenie wpłaty wadium musi być na koncie Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 8.30) z dopiskiem Wadium - przebudowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu pok. 15 lub dołączyć do oferty za załącznikiem nr 1. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r.; poz. 907 z późn. zm.), 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy albo naruszy którykolwiek inny z wymogów, o których mowa w art. 46 ust. 5 w/w ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną budowę drogi z kostki betonowej (z podaniem jej lub ich wartości, dat wykonania, zakresu oraz inwestorów) (Zał. nr 5 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej lub inne uprawnienia zawodowe zgodnie z : Dyrektywą 2005/36/WE z dnia 07.09.2005r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ustawą z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r.; Nr 63, poz. 394) oraz na podstawie umów międzynarodowych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie : stotysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy ofertowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Gwarancja - 20


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1814A - SPE 1814D

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 15..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.10.2014 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Przebudowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu


Numer ogłoszenia: 362568 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 330484 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1) Budowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu z kostki betonowej bezfazowej szarej o grub. 8 cm, długości 280 m i szerokości 5,60 m wraz z wykonaniem krawężników i ścieku przykrawężnikowego. Zakres budowy obejmuje również ustawienie znaków drogowych, regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych, regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz humusowanie i obsianie poboczy trawą. 2) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lawendowej w Nowym Tomyślu z rur PCV o łącznej długości 269,0 mb i głęb. do 1,50 m + przykanaliki o dł. 31,0 mb. Zakres budowy obejmuje studnie rewizyjne - 5,0 szt, studnia osadnik - 1,0 szt oraz studzienki ściekowe - 10, 0 szt i wykonanie ścianki czołowej przy wylocie rurociągu oraz oczyszczenie przepustu O 60 z namułu o dł. 6,0 mb. 3) Oczyszczenie rowu poprzez usunięcie drzew i krzaków oraz oczyszczenie rowu i przepustów o łącznej długości 127,0 mb na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Malwowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELEKTRO RECYKLING, Glinno 158A, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 334078,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  378426,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  378426,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  389774,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33048420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 70 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1814A - 1814D
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 15.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ulicy Lawendowej w Nowym Tomyślu ELEKTRO RECYKLING
Glinno 158A, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2014-10-31 378 426,00