Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POSZERZENIA NA ZJAZDACH DO PÓL I DOPROWADZENIE ICH DO GRANICY PASA DROGOWEGO, ZMIANIE GEOMETRII SKRZYŻOWANIA W KM 53+768 WRAZ Z ZABUDOWĄ DODATKOWYCH WPUSTÓW ULICZNYCH ORAZ WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA.


Numer ogłoszenia: 330735 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POSZERZENIA NA ZJAZDACH DO PÓL I DOPROWADZENIE ICH DO GRANICY PASA DROGOWEGO, ZMIANIE GEOMETRII SKRZYŻOWANIA W KM 53+768 WRAZ Z ZABUDOWĄ DODATKOWYCH WPUSTÓW ULICZNYCH ORAZ WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POSZERZENIA NA ZJAZDACH DO PÓL I DOPROWADZENIE ICH DO GRANICY PASA DROGOWEGO, ZMIANIE GEOMETRII SKRZYŻOWANIA W KM 53+768 WRAZ Z ZABUDOWĄ DODATKOWYCH WPUSTÓW ULICZNYCH ORAZ WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Roboty dodatkowe wyniknęły ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a ich wykonanie stało się konieczne aby nie dopuścić do generacji kosztów innych robót. Ponadto brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonania robót w latach wcześniejszych ograniczał precyzyjne określenie szczegółów związanych z zakresem prac. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: a) Poszerzenia zjazdów na pola oraz doprowadzenie do granicy pasa drogowego. b) Zmianę geometrii skrzyżowania w km 53+768 wraz z zabudową dodatkowych wpustów ulicznych. c) Wykonanie podbudowy z kruszywa. Powyższe zostało zaakceptowane przez przedstawiciela Konsultanta - Inżyniera Kontraktu, który, pełni nadzór inwestorski. Ze względu na zapewnienie właściwej funkcji drogi zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Ad. a) Poszerzenia zjazdów na pola oraz doprowadzenie do granicy pasa drogowego. Szerokość zjazdów do pół jest za mała w stosunku do wymaganych gabarytów obecnie używanych maszyn rolniczych (kombajny, ciężkie ciągniki i osprzęt rolniczy). Łączna powierzchnia poszerzenia wynosi ok. 120 m2. Zwiększenie powierzchni pociąga za sobą wykonanie dodatkowej ilości nasypów ok. 1 170 m2., wydłużenia krawężników i obrzeży betonowych o około 40m., wydłużenia przepustów rurowych O 600 mm o łącznej długości ok. 30 m. Ponadto aby nie dopuścić do niszczenia zjazdów należy je wykonać o długości do granicy pasa drogowego Ad. b) Zmiana geometrii skrzyżowania w km 53+768 wraz z zabudową dodatkowych wpustów ulicznych. Dla właściwego odwodnienia skrzyżowania DW 935 z ul. Kościelną i ul. Jana Pawła II w km 51+350 do km 53+816 zastosowano po konsultacji z projektantem pochylenie daszkowe. Wymaga to zabudowania czterech wpustów ulicznych i wykonania przykanalików O 200 mm. o łącznej długości ok. 30 m. Zmiana pochylenia z jednostronnego na daszkowe zlikwiduje zastoiska wody przy wyspach kanalizujących ruch. Ad. c) Wykonanie podbudowy z kruszywa. Po wykonaniu rozbiórki warstw bitumicznych stwierdzono na fragmentach brak odpowiedniej grubości podbudowy z kamienia łamanego wymaganej dla klasy (nośności) tej drogi. Zjawisko to występuje w miejscach wykonywanych w latach 1980/1990 poszerzenia korpusu drogi. Obecnie poszerzenia wykonane są z otoczaków przemieszanych z humusem oraz piaskiem zanieczyszczonym gliną. Odcinki te należy uzupełnić podbudową o grubości 20 cm. Łączna powierzchnia dodatkowej podbudowy o grubości 20 cm. wyniesie 2 300,00 m2. Łącznie wartość zamówienia dodatkowego wynosi 97 600,80 zł. netto, 120 048,98 zł. brutto. Biorąc pod uwagę specyfikę zamówień publicznych określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 97 600,80 zł netto, co stanowi około 1,94 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 5 034 551,32 netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, kraj/woj. opolskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POSZERZENIA NA ZJAZDACH DO PÓL I DOPROWADZENIE ICH DO GRANICY PASA DROGOWEGO, ZMIANIE GEOMETRII SKRZYŻOWANIA W KM 53+768 WRAZ Z ZABUDOWĄ DODATKOWYCH WPUSTÓW ULICZNYCH ORAZ WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA.


Numer ogłoszenia: 338587 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 330735 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POSZERZENIA NA ZJAZDACH DO PÓL I DOPROWADZENIE ICH DO GRANICY PASA DROGOWEGO, ZMIANIE GEOMETRII SKRZYŻOWANIA W KM 53+768 WRAZ Z ZABUDOWĄ DODATKOWYCH WPUSTÓW ULICZNYCH ORAZ WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POSZERZENIA NA ZJAZDACH DO PÓL I DOPROWADZENIE ICH DO GRANICY PASA DROGOWEGO, ZMIANIE GEOMETRII SKRZYŻOWANIA W KM 53+768 WRAZ Z ZABUDOWĄ DODATKOWYCH WPUSTÓW ULICZNYCH ORAZ WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97600,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  120048,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  120048,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  120048,98


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Roboty dodatkowe wyniknęły ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a ich wykonanie stało się konieczne aby nie dopuścić do generacji kosztów innych robót. Ponadto brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonania robót w latach wcześniejszych ograniczał precyzyjne określenie szczegółów związanych z zakresem prac. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: a) Poszerzenia zjazdów na pola oraz doprowadzenie do granicy pasa drogowego. b) Zmianę geometrii skrzyżowania w km 53+768 wraz z zabudową dodatkowych wpustów ulicznych. c) Wykonanie podbudowy z kruszywa. Powyższe zostało zaakceptowane przez przedstawiciela Konsultanta - Inżyniera Kontraktu, który, pełni nadzór inwestorski. Ze względu na zapewnienie właściwej funkcji drogi zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Ad. a) Poszerzenia zjazdów na pola oraz doprowadzenie do granicy pasa drogowego. Szerokość zjazdów do pół jest za mała w stosunku do wymaganych gabarytów obecnie używanych maszyn rolniczych (kombajny, ciężkie ciągniki i osprzęt rolniczy). Łączna powierzchnia poszerzenia wynosi ok. 120 m2. Zwiększenie powierzchni pociąga za sobą wykonanie dodatkowej ilości nasypów ok. 1 170 m2., wydłużenia krawężników i obrzeży betonowych o około 40m., wydłużenia przepustów rurowych O 600 mm o łącznej długości ok. 30 m. Ponadto aby nie dopuścić do niszczenia zjazdów należy je wykonać o długości do granicy pasa drogowego Ad. b) Zmiana geometrii skrzyżowania w km 53+768 wraz z zabudową dodatkowych wpustów ulicznych. Dla właściwego odwodnienia skrzyżowania DW 935 z ul. Kościelną i ul. Jana Pawła II w km 51+350 do km 53+816 zastosowano po konsultacji z projektantem pochylenie daszkowe. Wymaga to zabudowania czterech wpustów ulicznych i wykonania przykanalików O 200 mm. o łącznej długości ok. 30 m. Zmiana pochylenia z jednostronnego na daszkowe zlikwiduje zastoiska wody przy wyspach kanalizujących ruch. Ad. c) Wykonanie podbudowy z kruszywa. Po wykonaniu rozbiórki warstw bitumicznych stwierdzono na fragmentach brak odpowiedniej grubości podbudowy z kamienia łamanego wymaganej dla klasy (nośności) tej drogi. Zjawisko to występuje w miejscach wykonywanych w latach 1980/1990 poszerzenia korpusu drogi. Obecnie poszerzenia wykonane są z otoczaków przemieszanych z humusem oraz piaskiem zanieczyszczonym gliną. Odcinki te należy uzupełnić podbudową o grubości 20 cm. Łączna powierzchnia dodatkowej podbudowy o grubości 20 cm. wyniesie 2 300,00 m2. Łącznie wartość zamówienia dodatkowego wynosi 97 600,80 zł. netto, 120 048,98 zł. brutto. Biorąc pod uwagę specyfikę zamówień publicznych określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 97 600,80 zł netto, co stanowi około 1,94 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 5 034 551,32 netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33073520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, woj. opolskie
2011-12-20 120 048,00