Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na adaptację budynku magazynowego na halę targową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu


Numer ogłoszenia: 331141 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na adaptację budynku magazynowego na halę targową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na adaptację budynku magazynowego na halę targową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakres zadania 1.Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę, w którego skład wchodzą projekty: - plan zagospodarowania terenu - 4 szt., - projekt branży architektoniczno - konstrukcyjnej - 4 szt., - projekt branży drogowej - 4 szt., - projekt przyłącza elektrycznego - 4 szt., - projekt przyłącza wodociągowego i przykanalika - 4 szt. 2.Opracowanie dokumentacji przetargowej: - kosztorys inwestorski i nakładczy dla zakresu robót objętych projektem, w układzie branżowym - 2 szt., - szczegółowe przedmiary robót w układzie kosztorysowym sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu składania dokumentacji- 2 szt., - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierające szczegółowy opis robót, technologię budowy, rodzaj zastosowanych materiałów i warunki odbioru robót,- 2 szt. 3.Dokumentacja w wersji elektronicznej. Wszystkie uzgodnienia i warunki leżą po stronie projektanta w ramach wynagrodzenia umownego. Ogólne wytyczne do projektowania: Istniejący budynek magazynowy w bardzo złym stanie technicznym o wymiarach 40,5 x 9,0 x 8,0 m z białej cegły, pokryty eternitem do przystosowania na halę targową. W projekcie należy przewidzieć zmianę układu pomieszczeń, tak aby zostały spełnione warunki, jakim powinny odpowiadać hale targowe (pomieszczenie handlowe, 2 sanitariaty, pomieszczenie techniczne) oraz prace remontowe i wykończeniowe. Ponadto należy zaprojektować przyłącze elektryczne, wodociągowe i przykanalik (teren uzbrojony) oraz parkingi i komunikacje dla pieszych (ok. 4000m2). Należy również przewidzieć ogrodzenie całego terenu. Szczegółowe wytyczne zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Ze względu na to, że projekt polega na adaptacji istniejącego budynku oraz zagospodarowaniu terenu, sugeruje się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Po podpisaniu umowy warunki w niej zawarte nie będą podlegały negocjacjom..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 projekty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 projekty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa:a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności złożony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. Przedłożony wykaz powinien zawierać osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5a Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a; 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a; 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt planowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Dołhobyczów: Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na adaptację budynku magazynowego na halę targową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu


Numer ogłoszenia: 9275 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 331141 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na adaptację budynku magazynowego na halę targową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na adaptację budynku magazynowego na halę targową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakres zadania 1.Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę, w którego skład wchodzą projekty: - plan zagospodarowania terenu - 4 szt., - projekt branży architektoniczno - konstrukcyjnej - 4 szt., - projekt branży drogowej - 4 szt., - projekt przyłącza elektrycznego - 4 szt., - projekt przyłącza wodociągowego i przykanalika - 4 szt. 2.Opracowanie dokumentacji przetargowej: - kosztorys inwestorski i nakładczy dla zakresu robót objętych projektem, w układzie branżowym - 2 szt., - szczegółowe przedmiary robót w układzie kosztorysowym sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu składania dokumentacji- 2 szt., - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierające szczegółowy opis robót, technologię budowy, rodzaj zastosowanych materiałów i warunki odbioru robót,- 2 szt. 3.Dokumentacja w wersji elektronicznej. Wszystkie uzgodnienia i warunki leżą po stronie projektanta w ramach wynagrodzenia umownego. Ogólne wytyczne do projektowania: Istniejący budynek magazynowy w bardzo złym stanie technicznym o wymiarach 40,5 x 9,0 x 8,0 m z białej cegły, pokryty eternitem do przystosowania na halę targową. W projekcie należy przewidzieć zmianę układu pomieszczeń, tak aby zostały spełnione warunki, jakim powinny odpowiadać hale targowe (pomieszczenie handlowe, 2 sanitariaty, pomieszczenie techniczne) oraz prace remontowe i wykończeniowe. Ponadto należy zaprojektować przyłącze elektryczne, wodociągowe i przykanalik (teren uzbrojony) oraz parkingi i komunikacje dla pieszych (ok. 4000m2). Należy również przewidzieć ogrodzenie całego terenu. Szczegółowe wytyczne zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Ze względu na to, że projekt polega na adaptacji istniejącego budynku oraz zagospodarowaniu terenu, sugeruje się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Po podpisaniu umowy warunki w niej zawarte nie będą podlegały negocjacjom..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt planowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Architektoniczna Pracownia Projektowa Liliana Fijołek-Jędruszczak, ul. Czarnieckiego 16A/2, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27317,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  26500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59016,26


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33114120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 39 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a; 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na adaptację budynku magazynowego na halę targową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Architektoniczna Pracownia Projektowa Liliana Fijołek-Jędruszczak
ul. Czarnieckiego 16A/2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
2012-01-10 26 500,00