Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Żary: Dostawa w 2016r. węgla kamiennego i węgla brunatnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach


Numer ogłoszenia: 333062 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4755580, faks 068 4755599.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.mops.zary.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa w 2016r. węgla kamiennego i węgla brunatnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa w 2016r. węgla kamiennego i węgla brunatnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Zakres Zamówienia obejmuje dostawę:- Węgla kamiennego (orzech - gatunek I) o wartości opałowej 25000-27000 KL/kg, o zawartości popiołu 7-9% - 440 ton - Węgla brunatnego (gatunek I) - 20 ton. Dostawa obejmuje załadunek i rozładunek węgla. Wykonawca zapewni klientom MOPS (punkt obsługi klientów w lokalu) na terenie miasta Żary, otwarty co najmniej dwa razy w tygodniu o stałych godzinach. Wykonawca dostarczy węgiel dla uprawnionych klientów MOPS w Żarach w terminie 3 dni od daty zgłoszenia się klienta uprawnionego do otrzymania węgla, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania listy klientów.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument pod nazwą (Dokument dostawy wyrobów węglowych) potwierdzający odbiór węgla przez wskazanego klienta (z numerem dowodu osobistego i z własnoręcznym podpisem klienta). Zamawiający przedłoży dla Wykonawcy listę klientów uprawnionych do otrzymania węgla. Osoba wskazana na liście zgłosi się do Wykonawcy w celu ustalenia terminu dostawy węgla. Zamawiający podlega zwolnieniu od akcyzy..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.11.12.10-5, 09.11.21.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, był Wykonawcą dostaw węgla o wartości min. 100000,00 zł wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy były wykonywane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotna zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności, w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.mops.zary.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, pok. nr 7.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, pok. nr 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Żary: Dostawa w 2016r. węgla kamiennego i węgla brunatnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach


Numer ogłoszenia: 354770 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333062 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4755580, faks 068 4755599.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa w 2016r. węgla kamiennego i węgla brunatnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres Zamówienia obejmuje dostawę:- Węgla kamiennego (orzech - gatunek I) o wartości opałowej 25000-27000 KL/kg, o zawartości popiołu 7-9% - 440 ton- Węgla brunatnego (gatunek I) - 20 ton. Dostawa obejmuje załadunek i rozładunek węgla. 2. Wykonawca zapewni klientom MOPS (punkt obsługi klientów w lokalu) na terenie miasta Żary, otwarty co najmniej dwa razy w tygodniu o stałych godzinach. 3. Wykonawca dostarczy węgiel dla uprawnionych klientów MOPS w Żarach w terminie 3 dni od daty zgłoszenia się klienta uprawnionego do otrzymania węgla, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania listy klientów. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument pod nazwą (Dokument dostawy wyrobów węglowych) potwierdzający odbiór węgla przez wskazanego klienta (z numerem dowodu osobistego i z własnoręcznym podpisem klienta). 5. Zamawiający przedłoży dla Wykonawcy listę klientów uprawnionych do otrzymania węgla. 6. Osoba wskazana na liście zgłosi się do Wykonawcy w celu ustalenia terminu dostawy węgla..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.11.12.10-5, 09.11.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OPAŁ I OGRÓD Witold Scheffner, ul. Okrzei 9, 68-200 Żary, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 211200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  259776,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  259776,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  290722,80


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: agnieszka.sobieraj@mops.zary.pl
tel: 684 755 580
fax: 684 755 599
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33306220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 365 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.mops.zary.pl
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, pok. nr 7
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09111210-5 Węgiel kamienny
09112100-8 Węgiel brunatny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa w 2016r. węgla kamiennego i węgla brunatnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach OPAŁ I OGRÓD Witold Scheffner
ul. Okrzei 9, 68-200 Żary, woj. lubuskie
2015-12-29 259 776,00