TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
ND Nr dokumentu 333396-2015
PD Data publikacji 23/09/2015
OJ Dz.U. S 184
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 18/09/2015
DT Termin 18/11/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71332000 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71332000 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) www.gddkia.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

23/09/2015    S184    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2015/S 184-333396

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
ul. Wronia 53
Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Osoba do kontaktów: Aneta Trześniewska
00-874 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 124172183
E-mail: atrzesniewska@gddkia.gov.pl
Faks: +48 124110118

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gddkia.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami krajowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km. Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, rejon południowy, województwo małopolskie.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków:
Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.
Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.
Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233100, 45221120, 45231000, 45210000, 45100000, 71320000, 71332000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 20 000 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.
1)Krótki opis
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej długości ok. 23,3 km na odcinku: granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
3) wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1) Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 23,3 km.
2) Budowę dwóch węzłów drogowych.
3) Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4) Budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5) Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7) Budowę obiektów inżynierskich:
— w ciągu drogi ekspresowej,
— nad drogą ekspresową,
— mostów,
— przejść dla zwierząt.
8) Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
9) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
10) Budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych.
11) Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
12) Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych MOP.
13) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).
14) Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
15) Przebudowę drenażu melioracyjnego.
16) Przełożenie i regulację odcinków istniejących cieków.
17) Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.
18) Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.
19) Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
20) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.
21) Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu i zarządzania ruchem.
22) Budowę kanału technologicznego.
23) Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
24) Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.
25) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
26) Ogrodzenie drogi S7 na całym odcinku.
27) Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
28) Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.
29) Wykonanie nasadzeń zieleni.
30) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
31) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
32) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
33) Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233100, 45221120, 45231000, 45210000, 45100000, 71320000, 71332000

3)Wielkość lub zakres
Powyżej 20 000 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.
1)Krótki opis
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej długości ok. 14 km na odcinku węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
3) wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1) Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 14 km,
2) Budowę dwóch węzłów drogowych.
3) Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4) Budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5) Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7) Budowę obiektów inżynierskich:
— w ciągu drogi ekspresowej,
— nad drogą ekspresową,
— mostów,
— przejść dla zwierząt.
8) Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
9) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
10) Budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych.
11) Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
12) Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych, MOP.
13) Budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD).
14) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).
15) Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
16) Przebudowę drenażu melioracyjnego.
17) Regulację i przełożenie odcinków istniejących cieków.
18) Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.
19) Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.
20) Przebudowę w niezbędnym zakresie infrastruktury kolejowej.
21) Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
22) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.
23) Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu i zarządzania ruchem.
24) Budowę kanału technologicznego.
25) Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
26) Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.
27) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
28) Ogrodzenie drogi S7 na całym odcinku.
29) Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
30) Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.
31) Wykonanie nasadzeń zieleni.
32) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
33) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
34) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
35) Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233100, 45221120, 45231000, 45210000, 45100000, 71320000, 71332000

3)Wielkość lub zakres
Powyżej 20 000 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków: Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.
1)Krótki opis
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej długości ok. 18,3 km na odcinku: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
3) wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1) Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 18,3 km.
2) Budowę czterech węzłów drogowych.
3) Budowę przejścia tunelowego pod Al. Solidarności w Krakowie.
4) Przebudowę istniejącej sieci dróg (zjazdów, ulic) w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
5) Budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
6) Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
7) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
8) Budowę obiektów inżynierskich:
— w ciągu drogi ekspresowej,
— nad drogą ekspresową,
— mostów,
— przejść dla zwierząt,
9) Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
10) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
11) Budowę murów oporowych.
12) Budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych.
13) Regulacja i przełożenie odcinków istniejących cieków.
14) Przebudowę w niezbędnym zakresie infrastruktury tramwajowej i kolejowej
15) Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
16) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).
17) Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
18) Przebudowę drenażu melioracyjnego.
19) Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.
20) Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.
21) Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
22) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.
23) Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu zarządzania ruchem.
24) Budowę kanału technologicznego.
25) Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
26) Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.
27) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
28) Ogrodzenie drogi S7 na całym odcinku.
29) Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
30) Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.
31) Wykonanie nasadzeń zieleni.
32) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
33) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
34) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
35) Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233100, 45221120, 45231000, 45210000, 45100000, 71320000, 71332000

3)Wielkość lub zakres
Powyżej 20 000 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1: 6 000 000 PLN;
Część nr 2: 3 000 000 PLN;
Część nr 3: 7 000 000 PLN;
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Warunki płatności zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 5-10 % wartości umowy (brutto). W przypadku udzielenia zaliczki Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ustawą z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawą z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych i wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis zamieszczony został w Sekcji III.2.1), III.2.2), III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej „Ogłoszeniem” oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 7.1 niniejszego Ogłoszenia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2), Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
W przypadku, gdy Wykonawca składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na więcej niż jedną część zamówienia, ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, oraz których opis sposobu dokonania oceny ich spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2), Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, a także niepodleganie wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, będą oceniane odrębnie dla każdej części zamówienia.
4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełnienia został zamieszczony w Sekcji III.2.2) i III.2.3) Ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie dla danej części zamówienia.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy Pzp – wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć następujący dokument:
6.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
7. W celu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w Sekcji III.2.1) i Sekcji III.2.2) i III.2.3) Ogłoszenia należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” i Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” Ogłoszenia.
8. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w Sekcji III.2.1) pkt 5.2.-5.4. i 5.6. Ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w Sekcji III.2.1) pkt 5.5. oraz 5.7. Ogłoszenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10-11 ustawy Pzp.
8.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.3. Dokumenty o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1.1) lit a) i c) oraz Sekcji III.2.1) pkt 8.1.2), lub zastępujący je dokument o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1.1) lit b) lub zastępujący go dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów.
9.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia (za wyjątkiem: oświadczenia wymienionego Sekcji III.2.1) w pkt 7.1 Ogłoszenia, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, o którym mowa w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” pkt 3 Ogłoszenia i w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” pkt 2 Ogłoszenia, które wymaga zachowania formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” pkt 3 Ogłoszenia i w Sekcji III.2.3). „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” pkt 2 Ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 7.1 Ogłoszenia powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
b) dokumenty, wymienione w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” w pkt 1.1) i pkt 1.2) Ogłoszenia powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunku spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c) dokumenty, wymienione w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” w pkt 1.1) i pkt 1.2) Ogłoszenia powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunku spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
d) oświadczenie, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1. Ogłoszenia oraz dokumenty wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.2.- 5.8. Ogłoszenia albo odpowiadające im określone w pkt 8.1. i 8.2. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
e) dokument wymieniony w Sekcji III.2.1) pkt 6.1 Ogłoszenia powinien być złożony przez każdego Wykonawcę.
f) oświadczenie, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1.a) Ogłoszenia składa każdy podmiot, na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) i w pkt 1.2) Ogłoszenia należy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1) Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) Ogłoszenia;
1.2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.2) Ogłoszenia;
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) i 1.2) Ogłoszenia.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1) dokumentów, o których mowa w pkt 1.1) oraz 1.2) powyżej,
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
3.c. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art 26 ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 1.1) i 1.2) powyżej powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunku spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1.1) Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:
— dla Części nr 1: 295 mln PLN.
— dla Części nr 2: 150 mln PLN.
— dla Części nr 3: 345 mln PLN.
1.2) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:
— dla Części nr 1: 80 mln PLN.
— dla Części nr 2: 40 mln PLN.
— dla Części nr 3: 90 mln PLN.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:
— dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,
— dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 1.1) i 1.2) powyżej, Wykonawcy wykazują łącznie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) i w pkt 1.2) b) należy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1) Wykaz robót budowlanych (oddzielnie dla każdej części) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) Ogłoszenia.
* Dowodami, o których mowa wyżej są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt 1);
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w Wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 1);
1.2) Wykaz osób (oddzielnie dla każdej części), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.2) b) Ogłoszenia.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2c. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art 26 ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt 1.1) i pkt 1.2) powyżej powinien złożyć dowolny/ dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunku spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 2 zadań polegających na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie lub budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót:
— dla Części nr 1: co najmniej 320 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 2: co najmniej 170 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 3: co najmniej 370 mln PLN brutto każde
b) 1 lub 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A:
— dla Części nr 1: łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 60 m;
— dla Części nr 2: : łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 25 m lub długości obiektu co najmniej 50 m;
— dla Części nr 3: : łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 80 m;
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
1.2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w Sekcji III.2.1), w punkcie 7.1. niniejszego Ogłoszenia.
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu – Przedstawiciela Wykonawcy wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia.
Doświadczenie zawodowe:
1. Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej:
— dla Części nr 1: co najmniej 320 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 2: co najmniej 170 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 3: co najmniej 370 mln PLN brutto każde
na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora Kontraktu
lub
Przedstawiciela Wykonawcy
lub
Kierownika Budowy
lub
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub stanowisku/stanowiskach kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP, w tym co najmniej na 1 zadaniu od początku realizacji robót do ich zakończenia.
Doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt 2 może obejmować doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt 1.
Jako zakończenie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy wymagana liczba osób:
po 1 na każdą część zamówienia.
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót:
— dla Części nr 1: co najmniej 320 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 2: co najmniej 170 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 3: co najmniej 370 mln PLN brutto każde
na stanowisku/ stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości:
— dla Części nr 1: minimum 11 km;
— dla Części nr 2: minimum 7 km;
— dla Części nr 3: minimum 9 km,
lub
Kierownika Robót Mostowych dla obiektów mostowych każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A:
— dla Części nr 1: łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 60 m;
— dla Części nr 2: : łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 25 m lub długości obiektu co najmniej 50 m;
— dla Części nr 3: : łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 80 m;
3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia.
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót:
— dla Części nr 1: co najmniej 250 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 2: co najmniej 120 mln PLN brutto każde;
— dla Części nr 3: co najmniej 300 mln PLN brutto każde
na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości:
— dla Części nr 1: minimum 11 km;
— dla Części nr 2: minimum 7 km;
— dla Części nr 3: minimum 9 km,
lub
Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia.
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów mostowych każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A:
— dla Części nr 1: łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 60 m;
— dla Części nr 2: : łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 25 m lub długości obiektu co najmniej 50 m;
— dla Części nr 3: : łącznie min. 2 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 80 m;
na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Mostowych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Mostowych.
5) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości tych dróg lub ulic:
— dla Części nr 1: minimum 23 km;
— dla Części nr 2: minimum 14 km;
— dla Części nr 3: minimum 18 km,
na stanowisku/stanowiskach: Głównego Projektanta Drogowego
lub
Projektanta Drogowego
6) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Mostowego wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji w ciągu dróg klasy min. GP:
— dla Części nr 1: łącznie min. 4 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 60 m;
— dla Części nr 2: : łącznie min. 4 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 25 m lub długości obiektu co najmniej 50 m;
— dla Części nr 3: : łącznie min. 4 obiektów mostowych, każdy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30 m lub długości obiektu co najmniej 80 m;
na stanowisku/stanowiskach: Głównego Projektanta Mostowego
lub
Projektanta Mostowego
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej w ramach jednej części.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku „Potencjał kadrowy”.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 1.1) i 1.2) b) powyżej, Wykonawcy wykazują łącznie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ocena spełniania postawionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wykazie „Wiedza i doświadczenie”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać wymagane warunki będzie mniejsza lub równa 20 (dotyczy to każdej części zamówienia), do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki dla danej części. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy, w odniesieniu do każdej części, liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w Ogłoszeniu, dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji, Zamawiający nie będzie stosował art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia wadliwości dokumentów złożonych wraz z wnioskiem tj. Wykazu dla zadań/ robót które zostały w nim wskazane i potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień wykonawca nie może uzupełniać wykazu o dodatkowe zadania nieujęte w pierwotnym wykazie mające na celu zwiększenie punktacji złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy wymagane warunki po zastosowaniu formuły „spełnia/nie spełnia” spełni więcej niż 20 Wykonawców (dotyczy oddzielnie każdej części zamówienia), Wykonawca otrzyma 1 punkt za każde zrealizowane zadanie spełniające dla danej części zamówienia warunek określony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) lit. a) Ogłoszenia, tj. zadań polegających na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie lub budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót:- dla Części nr 1: co najmniej 320 mln PLN brutto każde;- dla Części nr 2: co najmniej 170 mln PLN brutto każde; – dla Części nr 3: co najmniej 370 mln PLN brutto każde. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w dodatkowym kryterium kwalifikacji określonym zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Pzp (nie będzie przyznawał punktów). Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych dwudziestu Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach każdej części zamówienia. Jeżeli w przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie ostatnie, równorzędne miejsce a liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w danej części zamówienia przewyższy 20, Zamawiający spośród Wykonawców zajmujących równorzędne ostatnie miejsce, wybierze Wykonawców w kolejności łącznej wartości podlegających punktacji zadań dla danej części zamówienia, począwszy od najwyższej łącznej wartości. Zamawiający odstąpi od sporządzania ocen spełniania warunków tj. przyznawania punktacji za spełnienie warunków w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki w danej części zamówienia będzie mniejsza lub równa 20.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Termin realizacji. Waga 5

3. Okres gwarancji jakości. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
O.KR.D-3.2410.4.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
VI.3)Informacje dodatkowe
1.Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dalej zwanego „Wnioskiem”)
1.1. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek na dowolnie wybraną(-e) część(-ci) zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest określić, na którą część lub części składa Wniosek;
1.2. wraz z Wnioskiem powinny być złożone:
1.2.1. oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu,
1.2.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
1.2.3. pełnomocnictwo do podpisania Wniosku (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z Wnioskiem;
1.3. wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
1.4. wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na Wniosek powinien być czytelny;
1.5. każdy dokument składany wraz z Wnioskiem sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski;
1.6. każda poprawka w treści Wniosku, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione;
1.7. dokumenty i oświadczenia składane wraz z Wnioskiem, z wyjątkiem pełnomocnictwa, wymagane postanowieniami Sekcji III.2) Ogłoszenia o zamówieniu (za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału wymienionego w Sekcji III.2.1 pkt 7.1 Ogłoszenia, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania innych podmiotów, o którym mowa w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” pkt 3 oraz Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” pkt 2, które wymagają zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 2 oraz w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

1.8. wniosek oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.gddkia.gov.pl (GDDKiA Oddział w Krakowie) w zakładce „zamówienia publiczne” – „zamówienia publiczne aktualne”.

1.9. wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami musi być sporządzony w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia) oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (scan wniosku na płycie CD lub DVD lub innym nośniku);
1.10. wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane następująco: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków – Część nr ……….”.
1.11. wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, pokój 304.
2. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
4. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.

5. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres wskazany w Ogłoszeniu dla punktu kontaktowego, faksem na nr +48 12 411 01 18 lub elektronicznie na adres e-mail: atrzesniewska@gddkia.gov.pl z zastrzeżeniem zdania drugiego. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia Wniosku wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożenie oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
7. Uwagi do sekcji II.3) Ogłoszenia:
Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
8. Uwagi do sekcji IV.2.1. Ogłoszenia – Kryteria udzielenia zamówienia:
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 10 lat w zakresie opisanym przez Zamawiającego w SIWZ.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat w zakresie opisanym przez Zamawiającego w SIWZ.
9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.
10. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust 1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której za rzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.9.2015
TITytułPolska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
NDNr dokumentu15255-2018
PDData publikacji13/01/2018
OJDz.U. S9
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/01/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71332000 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71332000 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

13/01/2018    S9    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2018/S 009-015255

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Trześniewska
Tel.: +48 124172183
E-mail: atrzesniewska@gddkia.gov.pl
Faks: +48 124110118
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków w podziale na 3 części.

Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.4.2015
II.1.2)Główny kod CPV
45233100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków:

Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.

Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.

Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 724 010 930.27 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233100
45221120
45231000
45210000
45100000
71320000
71332000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, rejon południowy, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej długości ok. 14 km na odcinku węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,

3) wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 5
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 184-333396
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
2

Nazwa:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mota-Engil Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8W
Kraków
30-415
Polska
E-mail: contact@mota-engil-ce.eu
Kod NUTS: PL21
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 416 521 324.87 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 508 135 507.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której za rzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

Podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2018

Adres: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: bkowalska@gddkia.gov.pl
tel: +48 124172183
fax: +48 124110118
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33339620151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 37 miesięcy
Wadium: 16000000 ZŁ
Szacowana wartość* 533 333 333 PLN  -  800 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Kraj
ul. Wronia 53, warszawa, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45221120-9 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Mota-Engil Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2018-01-08 508 135 507,00