Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Gliwice: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg.


Numer ogłoszenia: 33459 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach , ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 300 86 34, faks 32 300 86 98.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdm.gliwice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla: Zadanie nr 1. - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ul. Zabrskiej ( na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu PKP) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława w Gliwicach. Zadanie nr 2. - Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Architektów w Gliwicach. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 9 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane przez siebie zadanie lub na obydwa zadania pod warunkiem, że dla każdego z zadań wykaże inny personel ( osoby zdolne do wykonania zamówienia)..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Dla zadania nr 1 - 10 500,00 PLN (dziesięć tysięcy pięćset pln), Dla zadania nr 2 - 9 000,00 PLN ( dziewięć tysięcy pln),


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: Dla zadania nr 1: Co najmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością, usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa lub przebudowa odcinka drogi klasy G o długości min. 1 km przebiegającej w terenie zabudowanym. Dla zadania nr 2: Co najmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością, usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa lub przebudowa odcinka drogi klasy L o długości min. 2 km przebiegającej w terenie zabudowanym.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie uprawnienia (Zamawiający dopuszcza osoby których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art. 12a ustawy Prawo budowlane Dz.U.2013.1409 j.t.) w szczególności projektantów posiadających uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących specjalnościach: Dla zadania nr 1: 1) inżynieryjnej drogowej - 2 osoby, 2) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, 4) uprawniony geodeta - 1 osoba, Dla zadania nr 2: 1) inżynieryjnej drogowej - 2 osoby, 2) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, 4) uprawniony geodeta - 1 osoba,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy: a)z powodu wystąpienia konieczności wykonania prac uzupełniających lub dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy zamówienia, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. b)z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z działania lub zaniechania organów administracji publicznej lub działań osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację prac. 2)w zakresie zmiany osób wymienionych w § 9 umowy: a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdm.gliwice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ul. Zabrskiej ( na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu PKP) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława w Gliwicach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ul. Zabrskiej ( na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu PKP) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława w Gliwicach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 7.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Architektów w Gliwicach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Architektów w Gliwicach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin - 10


Gliwice: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg


Numer ogłoszenia: 83981 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 33459 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 300 86 34, faks 32 300 86 98.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla: Zadanie nr 1. - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ul. Zabrskiej ( na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu PKP) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława w Gliwicach. Zadanie nr 2. - Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Architektów w Gliwicach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ul. Zabrskiej ( na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu PKP) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława w Gliwicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Projektowanie w budownictwie Jacek Cichoński, Św. Wojciecha 53c/2, 44-105 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 284552,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  203700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  203700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  234000,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Architektów w Gliwicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 243902,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  282000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  282000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  282000,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: pawel.pendzialek@zdm.gliwice.pl
tel: 32 300 86 34
fax: 32 300 86 98
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3345920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.zdm.gliwice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ul. Zabrskiej ( na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu PKP) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hut Projektowanie w budownictwie Jacek Cichoński
Św. Wojciecha 53c/2, 44-105 Gliwice, woj. śląskie
2016-06-14 203 700,00
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa ul. Architektów w Gliwicach Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2016-06-14 282 000,00