Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Kłomnice: Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Księżej w Kłomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej Księżycowej, Poprzecznej w Kłomnicach oraz drogi w Pustkowiu Kłomnickim


Numer ogłoszenia: 33482 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kłomnice , ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 034 3281122 w. 119, faks 034 3281121.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.klomnice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Księżej w Kłomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej Księżycowej, Poprzecznej w Kłomnicach oraz drogi w Pustkowiu Kłomnickim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę/przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kłomnice i Pustkowie Kłomnicki na odcinku około 3684m, wg załącznika nr 7 plan sytuacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Lokalizacja: gmina Kłomnice, miejscowość Kłomnice, ul. Księżą (działka nr 4075, 217, 1001) o długości około 1725m. i szerokości od 4-8m ul. Gwiezdna (działka nr 4076) o długości ok. 494m i szerokości 12m ul. Księżycowa (działka nr 4077) o długości około 546m i szerokości 10m ul. Poprzeczna (działka nr 4074, 161) o długości około 494m i szerokości 8m miejscowość: Pustkowie Kłomnickie Działka nr 1001, 2022 o długości około 425m i szerokości 3m 1.1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (ul. Gwiezdna, Księżycowa, Poprzeczna w Kłomnicach oraz droga w Pustkowiu Kłomnickim - projektowane drogi będą w istniejącym pasie drogowym) oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Księża - projektowana droga wychodzi poza istniejący pas drogowy).1.2 Gmina w chwili obecnej nie posiada obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 1. Założenia do projektowania: a) ulica Księża do Pustkowia Kłomnickiego Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 1725m. Na odcinku około 150 m z mieszanki mineralno - asfaltowej, w dalszej części droga gruntowa utwardzona tłuczniowo z licznymi zdewastowaniami i wybojami. Planuje się w terenie zabudowanym na długości około 500m wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej z jednostronnym chodnikiem (tam gdzie będzie możliwość chodnik dwustronny) i wjazdami na posesje w terenie zabudowanym. W dalszej części sama nawierzchnia asfaltowa. Odwodnienie drogi - wykonanie kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym, w dalszej części odwodnienie powierzchniowe. Przebudowa oświetlenia ulicznego (na odcinku od drogi krajowej do skrzyżowania z ulicą Szkolną).Projekt drogi należy opracować uwzględniając konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi, w związku z tym należy uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (zajęcia terenów pod drogę tylko w terenie zabudowanym ulica Księża do skrzyżowania z ulica Poprzeczną) Do podziału należy przewidzieć około 11 działek. Projektowana droga gminna łączy się z drogą krajową nr 91 (lokalizacja przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik numer 7 do niniejszej specyfikacji). Należy uwzględnić uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej. a) ulica Gwiezdna Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 494m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 12m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami wjazdami na posesje i ścieżką rowerową. - wykonanie oświetlenia drogi. (kabel pod oświetlenie uliczne został ułożony w wykopie przy budowie zasilania energetycznego) - wykonanie kanalizacji deszczowej ulica Księżycowa Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 546m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 10m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami wjazdami na posesje i ścieżką rowerową. - wykonanie oświetlenia drogi. (kabel pod oświetlenie uliczne jest ułożony w wykopie przy budowie zasilania energetycznego) - wykonanie kanalizacji deszczowej ulica Poprzeczna Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 494m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 8m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem; - wykonanie oświetlenia drogi. (kabel pod oświetlenie został ułożony w wykopie przy budowie zasilania energetycznego) - wykonanie kanalizacji deszczowej droga w Pustkowiu Kłomnickim Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 425m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 3m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z wjazdami na posesje.- odwodnienie powierzchniowe UWAGA: Dla każdej z wyżej wymienionych dróg należy wykonać oddzielne opracowania tj. dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikację techniczną. Należy także dołączyć wersję elektroniczną tychże dokumentacji. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: dokumentację geodezyjną tj. mapy do celów projektowych jak również podział działek niezbędny do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID (ul. Księża) projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 193, poz 1194 z 2008r z późń zm) (ul. Księża) oraz pozwoleniem na budowę (ul. Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna i droga w pustkowiu Kłomnickim). Projekt należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie budowy bez dodatkowych opracowań - 5 egzemplarzy w wersji papierowej. projekt organizacji ruchu na czas budowy - 2 egzemplarze w wersji papierowej projekt organizacji ruchu - oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy - 2 egzemplarze w wersji papierowej specyfikacje techniczne - 1 egzemplarz w wersji papierowej przedmiar robót, sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy - 1 egzemplarz w wersji papierowej kosztorys inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego -1 egzemplarz w wersji papierowej badania geotechniczne podłoża gruntowego (badania na własny koszt zleca Wykonawca) wersja elektroniczna całości zamówienia na nośniku CD w formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnie dostępnych programów komputerowych - 1 sztuka Warunkiem zakończenia jest decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i pozwolenie na budowę na wszystkie branże które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia. W zakres prac wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń dotyczących projektu tj. uzgodnienia z właścicielami wjazdów na posesje - wymagany podpis właściciela na koncepcji projektu przy projektowanej rzędnej zjazdu; w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy opracować projekt przebudowy tej infrastruktury (np. przebudowa oświetlenia ulicznego) sporządzenia decyzji środowiskowej jak również raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w razie konieczności) operat wodnoprawny wraz z decyzjami o pozwoleniu wodno prawnym - w przypadku konieczności pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. do wyceny należy przyjąć 5 pobytów projektanta na budowie. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę z zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane, a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego do: niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwania; - opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej. - niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji. Przy projektowaniu należy uwzględnić: - decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki do projektowania określone przez zarządców dróg: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Katowice - warunki do projektowania określone przez właścicieli i zarządców infrastruktury uzbrojenia. Wymagania Zamawiającego: Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji terenowej, zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Dokumentację techniczną należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt budowlany musi zawierać ostateczne uzgodnienia z właścicielami wszystkich sieci i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym lub w zakresie projektowanych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym poszczególne rozwiązania projektu, na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawia wstępną koncepcję projektu drogowego do zaakceptowania przez Zamawiającego. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak badania, sprawdzenia, geodezja, inwentaryzacja powykonawcza itp. Wykonawca będzie zobowiązany w razie potrzeby do aktualizacji kosztorysów inwestorskich jak również do udzielania wyjaśnień, dot. dokumentacji projektowej w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa powinna przewidywać budowę kanalizacji deszczowej, na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu tj. drzewa ogrodzenia, itp. Wykonawca uzyska wstępne uzgodnienia lokalizacji wjazdów do posesji z ich właścicielami. Projekt powinien zawierać regulację elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości opracowania minimum 40 000,00 brutto (każde opracowanie). Jako jedno zadanie należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach drogowej, odwodnienia dróg, elektrycznej posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w swojej branży.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - Formularz ofertowy - Parafowany wzór umowy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy - strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert - jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na uzyskanie wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca nie będzie miał wpływu lub nastąpi zmiana założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależna od Projektanta. (Zamawiający dopuszcza w takim przypadku zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.klomnice,pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok.103.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kłomnice: Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Księżej w Kłomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej Księżycowej Poprzecznej w Kłomnicach oraz drogi w Pustkowiu Kłomnickim


Numer ogłoszenia: 83316 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 33482 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 034 3281122 w. 119, faks 034 3281121.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Księżej w Kłomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej Księżycowej Poprzecznej w Kłomnicach oraz drogi w Pustkowiu Kłomnickim.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę/przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kłomnice i Pustkowie Kłomnicki na odcinku około 3684m, wg załącznika nr 7 plan sytuacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Lokalizacja: gmina Kłomnice, miejscowość Kłomnice, ul. Księżą (działka nr 4075, 217, 1001) o długości około 1725m. i szerokości od 4-8m ul. Gwiezdna (działka nr 4076) o długości ok. 494m i szerokości 12m ul. Księżycowa (działka nr 4077) o długości około 546m i szerokości 10m ul. Poprzeczna (działka nr 4074, 161) o długości około 494m i szerokości 8m miejscowość: Pustkowie Kłomnickie Działka nr 1001, 2022 o długości około 425m i szerokości 3m 1.1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (ul. Gwiezdna, Księżycowa, Poprzeczna w Kłomnicach oraz droga w Pustkowiu Kłomnickim - projektowane drogi będą w istniejącym pasie drogowym) oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Księża - projektowana droga wychodzi poza istniejący pas drogowy).1.2 Gmina w chwili obecnej nie posiada obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 1. Założenia do projektowania: a) ulica Księża do Pustkowia Kłomnickiego Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 1725m. Na odcinku około 150 m z mieszanki mineralno - asfaltowej, w dalszej części droga gruntowa utwardzona tłuczniowo z licznymi zdewastowaniami i wybojami. Planuje się w terenie zabudowanym na długości około 500m wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej z jednostronnym chodnikiem (tam gdzie będzie możliwość chodnik dwustronny) i wjazdami na posesje w terenie zabudowanym. W dalszej części sama nawierzchnia asfaltowa. Odwodnienie drogi - wykonanie kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym, w dalszej części odwodnienie powierzchniowe. Przebudowa oświetlenia ulicznego (na odcinku od drogi krajowej do skrzyżowania z ulicą Szkolną).Projekt drogi należy opracować uwzględniając konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi, w związku z tym należy uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (zajęcia terenów pod drogę tylko w terenie zabudowanym ulica Księża do skrzyżowania z ulica Poprzeczną) Do podziału należy przewidzieć około 11 działek. Projektowana droga gminna łączy się z drogą krajową nr 91 (lokalizacja przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik numer 7 do niniejszej specyfikacji). Należy uwzględnić uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej. a) ulica Gwiezdna Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 494m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 12m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami wjazdami na posesje i ścieżką rowerową. - wykonanie oświetlenia drogi. (kabel pod oświetlenie uliczne został ułożony w wykopie przy budowie zasilania energetycznego) - wykonanie kanalizacji deszczowej ulica Księżycowa Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 546m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 10m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami wjazdami na posesje i ścieżką rowerową. - wykonanie oświetlenia drogi. (kabel pod oświetlenie uliczne jest ułożony w wykopie przy budowie zasilania energetycznego) - wykonanie kanalizacji deszczowej ulica Poprzeczna Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 494m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 8m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem; - wykonanie oświetlenia drogi. (kabel pod oświetlenie został ułożony w wykopie przy budowie zasilania energetycznego) - wykonanie kanalizacji deszczowej droga w Pustkowiu Kłomnickim Stan istniejący: Droga gminna, o długości około 425m. utwardzona tłuczniem, o szerokości 3m. Projekt drogi należy opracować w granicach istniejącego pasa drogowego nie nastąpi konieczność zajmowania pod drogę działek przyległych do drogi. Planuje się: - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wraz z wjazdami na posesje.- odwodnienie powierzchniowe UWAGA: Dla każdej z wyżej wymienionych dróg należy wykonać oddzielne opracowania tj. dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikację techniczną. Należy także dołączyć wersję elektroniczną tychże dokumentacji. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: dokumentację geodezyjną tj. mapy do celów projektowych jak również podział działek niezbędny do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID (ul. Księża) projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 193, poz 1194 z 2008r z późń zm) (ul. Księża) oraz pozwoleniem na budowę (ul. Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna i droga w pustkowiu Kłomnickim). Projekt należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie budowy bez dodatkowych opracowań - 5 egzemplarzy w wersji papierowej. projekt organizacji ruchu na czas budowy - 2 egzemplarze w wersji papierowej projekt organizacji ruchu - oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy - 2 egzemplarze w wersji papierowej specyfikacje techniczne - 1 egzemplarz w wersji papierowej przedmiar robót, sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy - 1 egzemplarz w wersji papierowej kosztorys inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego -1 egzemplarz w wersji papierowej badania geotechniczne podłoża gruntowego (badania na własny koszt zleca Wykonawca) wersja elektroniczna całości zamówienia na nośniku CD w formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnie dostępnych programów komputerowych - 1 sztuka Warunkiem zakończenia jest decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i pozwolenie na budowę na wszystkie branże które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia. W zakres prac wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń dotyczących projektu tj. uzgodnienia z właścicielami wjazdów na posesje - wymagany podpis właściciela na koncepcji projektu przy projektowanej rzędnej zjazdu; w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy opracować projekt przebudowy tej infrastruktury (np. przebudowa oświetlenia ulicznego) sporządzenia decyzji środowiskowej jak również raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w razie konieczności) operat wodnoprawny wraz z decyzjami o pozwoleniu wodno prawnym - w przypadku konieczności pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. do wyceny należy przyjąć 5 pobytów projektanta na budowie. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę z zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane, a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego do: niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwania; - opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej. - niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji. Przy projektowaniu należy uwzględnić: - decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki do projektowania określone przez zarządców dróg: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Katowice - warunki do projektowania określone przez właścicieli i zarządców infrastruktury uzbrojenia. Wymagania Zamawiającego: Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji terenowej, zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Dokumentację techniczną należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt budowlany musi zawierać ostateczne uzgodnienia z właścicielami wszystkich sieci i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym lub w zakresie projektowanych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym poszczególne rozwiązania projektu, na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawia wstępną koncepcję projektu drogowego do zaakceptowania przez Zamawiającego. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak badania, sprawdzenia, geodezja, inwentaryzacja powykonawcza itp. Wykonawca będzie zobowiązany w razie potrzeby do aktualizacji kosztorysów inwestorskich jak również do udzielania wyjaśnień, dot. dokumentacji projektowej w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa powinna przewidywać budowę kanalizacji deszczowej, na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu tj. drzewa ogrodzenia, itp. Wykonawca uzyska wstępne uzgodnienia lokalizacji wjazdów do posesji z ich właścicielami. Projekt powinien zawierać regulację elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
19.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp.zo.o, ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71544,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  69000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  235000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: inwest.marl@klomnice.pl
tel: 034 3281122 w. 119
fax: 343 281 121
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3348220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 280 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.klomnice.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Księżej w Kłomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej Księżycowej Poprzecznej w Kłomnicach oraz drogi w Pustkowiu Kłomnickim Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp.zo.o
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2012-03-16 69 000,00