TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu340513-2017
PDData publikacji30/08/2017
OJDz.U. S165
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/08/2017
DTTermin12/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

30/08/2017    S165    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 165-340513

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech – PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 0224732155
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
ul. Minerska 16, sekretariat pok 126
Warszawa
04-506
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 224732155
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Numer referencyjny: IREZA1j-216-34/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 156 300 536.60 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45234000
45234100
45234113
45234116
34632000
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt.II.1.5) powyżej obejmuje zamówienie podstawowe w wysokości 120 231 182 PLN (określonej w pkt II.2.6. poniżej) oraz zamówienia podobne o łącznej wartości 36 069 354,60 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykonawcy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 231 182.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ) Ustawy. Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczegól. w zakresie WU, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować zakresy analogicznie do opisanych w pkt 3. PFU Zakres robót.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie:- art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) – art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 2 poniżej.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,2.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,2.3.Zdolności technicznej lub zawodowej.3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.3.2.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.3.3.Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. IDW.: 3.4.W celu oceny, czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia,c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5.Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 3.2 nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego :zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansowa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca, wykaże że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 50 000 000 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 12 500 000 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Wstępne potwierdzenie spełniania w/w warunku zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu, o których mowa w punkcie 9.1 IDW.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Katalog dokumentów i dopuszczalna forma ich składania zostały określone w pkt.9IDW.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna potwierdzenie spełniania warunków w zakresie Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych jeżeli Wykonawca wykaże:

I. Posiadanie wiedzy i doświadczenia; że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się:

budowa lub przebudowa co najmniej 5 km toru (suma kilometrów toru szlakowego i głównego zasadniczego) na linii dwutorowej zelektryfikowanej, przy czym co najmniej 3 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich.(Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji).Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:- rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa)

— sumy km toru szlakowego i głównego zasadniczego (wymagane 5 km)- rodzaju linii kolejowej (wymagana linia dwutorowa, zelektryfikowana),- odcinka linii, na którym prace wykonywane były przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich (wymagane 3 km). Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

b) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się: budowa lub przebudowa co najmniej 5 km sieci trakcyjnej (suma kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie toru szlakowego i głównego zasadniczego) wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej zelektryfikowanej, przy czym co najmniej 3 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich.(Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji).Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:- rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa),

— sumy km sieci trakcyjnej w zakresie toru szlakowego i głównego zasadniczego (wymagane 5 km) wraz z konstrukcjami wsporczymi,- rodzaju linii kolejowej (wymagana linia dwutorowa, zelektryfikowana),- odcinka linii, na którym prace wykonywane były przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich (wymagane 3 km),

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie. c) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się budowa lub przebudowa:jednej stacji kolejowej (przy czym budowa lub przebudowa obejmowało co najmniej sześć torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem

z odwodnieniem, siecią trakcyjną, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji), o wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto (słownie: sto milionów złotych 00/100) lub dwóch stacji kolejowych (przy czym budowa lub przebudowa dla każdej ze stacji obejmowało co najmniej cztery tory główne wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji), o wartości co najmniej 50 000 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) każda.

(Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji).Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:- co najmniej jednej stacji kolejowej, ciąg dalszy poniżej w polu pn. Minimalny pozi. ewent.wymaganych standartów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa),

— liczby torów głównych (wymagane co najmniej 6 torów dla jednej stacji lub 4 w przypadku wykazania 2 stacji),

— zakresu robót (wymagane co najmniej nawierzchnię torową i podtorze z odwodnieniem oraz sieć trakcyjna),

— informacji, że roboty były wykonywane przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji,

— wartości robót (wymagane co najmniej 100 000 000 PLN dla jednej stacji lub 50 000 000 PLN dla każdej z dwóch wykazanych stacji).

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

d) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy na zakres której składa się budowa co najmniej 1 systemu komputerowych stacyjnych urządzeń srk (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 8 zwrotnic, o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:

— co najmniej jednej stacji kolejowej

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa),

— liczby zwrotnic (wymagane co najmniej 8 zwrotnic),

— zakresu robót (wymagane co najmniej 1 system komputerowych stacyjnych urządzeń srk),

— wartości robót (wymagane co najmniej 20 000 000 PLN).

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

Uwaga!

1. Za datę wykonania przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego lub częściowego obejmującego roboty budowlane wykazane na potrzeby spełnienia warunku.

2. Wykonawca może wykazać jedną robotę budowlaną potwierdzającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w lit. a) – d) powyżej.

3. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków. Wstępne potwierdzenie spełniania w/w warunku zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu, o których mowa w punkcie 9.1 IDW. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Kat. dokumentów i dopuszczalna ich forma zostały określone w pkt. 9 IDW.Z uwagi na ograniczoną ilość znaków zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe ciąg dalszy zmieszczono w sekcji VI pkt.VI.3) ogłoszenia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) Całkowita cena brutto – waga: 60 %, b) Doświadczenie Wykonawcy – waga 40 %,

1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW.

UWAGA!!! Zamawiający wskazuje, iż wykonawca składając razem z ofertą jednolity dokument może ograniczyć się do wypełnienia w części iv jedynie sekcji α (alfa) i w takim przypadku nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postęp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

3 600 000 PLN(słownie złotych: trzy miliony sześćset tysięcy 00/100)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie IV.2.2. niniejszego ogłoszenia .4.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych polskich. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy stanowiących Tom II niniejszej SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone w TOMIE II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa sala nr 010.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych określonych w sekcji III 1.3) ogłoszenia:

II. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Kadra kierownicza po jednej osobie:1.Kierownik Budowy ,2.Kierownik robót torowych 3. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych 4.Kierownik robót drogowych ,5.Kierownik robót telekomunikacyjnych, 6.Kierownik robót – branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji ,7.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych, 8.Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym,9.Główny geodeta – w ilości osób zapewniającej ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami. Zamawiający dopuszcza wskazania maksymalnie dwóch geodetów spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych w pkt. 8.6.2 litera a), przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie doświadczenia wskazanego w pkt. 8.6.2 l.a) IDW

Projektanci po jednej osobie:10.Koordynator – w branży konstrukcyjno – budowlanej,11.Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,12.Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,13 Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ,14.Koordynator branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym, 15.Koordynator branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji.

III. Dostępność do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

— co najmniej 2 szt. – podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych,co najmniej 2 szt. – stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy DGS,co najmniej 2 szt. – profilarka ław torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,co najmniej 2 szt. – zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t,co najmniej 2 szt. – palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,co najmniej 2 szt. – pociąg fundamentwo – słupowy,co najmniej 2 szt. – pociąg sieciowy,co najmniej 2 szt. – zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Uwaga: Powyższy wykaz określa jedynie minimalne parametry, jakie mają spełniać poszczególne narzędzia i urządzenia techniczne. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie sprzętem równoważnym, za który zostanie uznany sprzęt o parametrach nie gorszych od sprzętu referencyjnego i zapewniający taką samą funkcjonalność. Szczeg. wymag. dot. zdoln. techn. i zawodowej zostały określone w pkt.8.6.2.IDW. Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia zostanie ocenione na podstawie Jednolitego dokumentu o którym mowa w IDW. Kat. dokumentów i dopuszczalna ich forma zostały określone w pkt. 9 IDW. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały określone w pkt. 9 IDW.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2017
TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu344366-2017
PDData publikacji01/09/2017
OJDz.U. S167
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany30/08/2017
DTTermin12/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

01/09/2017    S167    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 167-344366

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 165-340513)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech – PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 0224732155
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Numer referencyjny: IREZA1j-216-34/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 165-340513

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: Sytuacja Ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Wykonawca, wykaże że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 50 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 12 500 000,00 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wstępne potwierdzenie spełniania w/w warunku zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu, o których mowa w punkcie 9.1 IDW.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Katalog dokumentów i dopuszczalna forma ich składania zostały określone w pkt.9IDW.

Powinno być:

W zakresie warunku Sytuacja Ekonomiczna i finansowa o którym mowa w Sekcji III 1.1.) pkt.2.2 ogłoszenia Wykonawca, wykaże że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 84 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 21 000 000,00 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wstępne potwierdzenie spełniania w/w warunku zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu, o których mowa w punkcie 9.1 IDW.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Ocena warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w poniżej:

1.część sprawozdania finansowego (RZiS), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające minimalny roczny obrót – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

2.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 powyżej.

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Zamawiający uzna potwierdzenie spełniania warunków w zakresie Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych jeżeli Wykonawca wykaże:

I. Posiadanie wiedzy i doświadczenia; że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się:

budowa lub przebudowa co najmniej 5 km toru (suma kilometrów toru szlakowego i głównego zasadniczego) na linii dwutorowej zelektryfikowanej, przy czym co najmniej 3 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich. (Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji).Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:- rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa)

— sumy km toru szlakowego i głównego zasadniczego (wymagane 5 km)- rodzaju linii kolejowej (wymagana linia dwutorowa, zelektryfikowana),- odcinka linii, na którym prace wykonywane były przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich (wymagane 3 km). Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

b) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się: budowa lub przebudowa co najmniej 5 km sieci trakcyjnej (suma kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie toru szlakowego i głównego zasadniczego) wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej zelektryfikowanej,przy czym co najmniej 3 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich. (Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji).Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:- rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa),

— sumy km sieci trakcyjnej w zakresie toru szlakowego i głównego zasadniczego (wymagane 5 km) wraz z konstrukcjami wsporczymi,- rodzaju linii kolejowej (wymagana linia dwutorowa, zelektryfikowana),- odcinka linii, na którym prace wykonywane były przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich (wymagane 3 km),

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

Powinno być:

W zakresie warunku, Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe określonego w punkcie 2.3 Sekcja III 1.1) ogłoszenia Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a)Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się:

budowa lub przebudowa co najmniej 5 km toru (suma kilometrów toru szlakowego i głównego zasadniczego) na linii dwutorowej zelektryfikowanej dla prędkości V≥160 km/h, przy czym co najmniej 3 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich.

(Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji).

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa)

— sumy km toru szlakowego i głównego zasadniczego (wymagane 5 km)

— rodzaju linii kolejowej (wymagana linia dwutorowa, zelektryfikowana dla prędkości V≥160 km/h)

— odcinka linii, na którym prace wykonywane były przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich (wymagane 3 km)

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

b) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się:

budowa lub przebudowa co najmniej 5 km sieci trakcyjnej (suma kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie toru szlakowego i głównego zasadniczego) wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej zelektryfikowanej dla prędkości V≥160 km/h, przy czym co najmniej 3 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich.

(Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji)

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa)

— sumy km toru szlakowego i głównego zasadniczego (wymagane 5 km)

— rodzaju linii kolejowej (wymagana linia dwutorowa, zelektryfikowana dla prędkości V≥160 km/h)

— odcinka linii, na którym prace wykonywane były przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich (wymagane 3 km)

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

C) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się budowa lub przebudowa: jednej stacji kolejowej (przy czym budowa lub przebudowa obejmowało co najmniej sześć torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem

z odwodnieniem, siecią trakcyjną, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji), o wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto (słownie: sto milionów złotych 00/100) lub dwóch stacji kolejowych(przy czym budowa lub przebudowa dla każdej ze stacji obejmowało co najmniej cztery tory główne wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji), o wartości co najmniej 50 000 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) każda.

(Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umow yto każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów /inwestycji).Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:- co najmniej jednej stacji kolejowej, ciąg dalszy poniżej w polu pn. Minimalny pozi. ewent. wymaganych standartów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa),

— liczby torów głównych (wymagane co najmniej 6 torów dla jednej stacji lub 4 w przypadku wykazania 2 stacji),

— zakresu robót (wymagane co najmniej nawierzchnię torową i podtorze z odwodnieniem oraz sieć trakcyjna),

— informacji, że roboty były wykonywane przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji,

— wartości robót (wymagane co najmniej 100 000 000 PLN dla jednej stacji lub 50 000 000 PLN dla każdej z dwóch wykazanych stacji).

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie. d) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy na zakres której składa się budowa co najmniej 1 systemu komputerowych stacyjnych urządzeń srk (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 8 zwrotnic, o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:

— co najmniej jednej stacji kolejowej

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa),

— liczby zwrotnic (wymagane co najmniej 8 zwrotnic),

— zakresu robót (wymagane co najmniej 1 system komputerowych stacyjnych urządzeń srk),

— wartości robót (wymagane co najmniej 20 000 000 PLN).

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

Uwaga!

1. Za datę wykonania przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego lub częściowego obejmującego roboty budowlane wykazane na potrzeby spełnienia warunku.

2. Wykonawca może wykazać jedną robotę budowlaną potwierdzającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w lit. a) – d) powyżej.

Powinno być:

C) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się budowa lub przebudowa:

jednej stacji kolejowej (przy czym budowa lub przebudowa obejmowało co najmniej sześć torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem

z odwodnieniem, siecią trakcyjną i urządzeniami srk, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji), o wartości co najmniej 100 000 000,00 złotych brutto (słownie: sto milionów złotych 00/100) lub dwóch stacji kolejowych (przy czym budowa lub przebudowa dla każdej ze stacji obejmowało co najmniej cztery tory główne wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną i urządzeniami srk, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji), o wartości co najmniej 50 000 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) każda.

(Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji)

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:

— co najmniej jednej stacji kolejowej

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa lub przebudowa),

— liczby torów głównych (wymagane co najmniej 6 torów dla jednej stacji lub 4 w przypadku wykazania 2 stacji),

— zakresu robót (wymagane co najmniej nawierzchnię torową i podtorze z odwodnieniem, sieć trakcyjną i urządzenia srk),

— informacji, że roboty były wykonywane przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji,

— wartości robót (wymagane co najmniej 100 000 000,00 złotych dla jednej stacji lub 50 000 000,00 zł dla każdej z dwóch wykazanych stacji).

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

d) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy na zakres której składa się budowa co najmniej 1 systemu komputerowych stacyjnych urządzeń srk (sterowania ruchem kolejowym), na stacji kolejowej liczącej co najmniej 8 zwrotnic, dla prędkości V≥160 km/h

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania:

— co najmniej jednej stacji kolejowej dla prędkości V≥160 km/h

— rodzaju robót budowlanych (wymagana budowa),

— liczby zwrotnic (wymagane co najmniej 8 zwrotnic),

— zakresu robót (wymagane co najmniej 1 system komputerowych stacyjnych urządzeń srk)

Podstawę do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 lub 4 ustawy stanowić będzie w szczególności brak wykazania któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów lub brak potwierdzenia wymagań Zamawiającego wynikający z treści oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie.

UWAGA!

1. Za datę wykonania przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego lub częściowego obejmującego roboty budowlane wykazane na potrzeby spełnienia warunku.

2. Wykonawca może wykazać jedną robotę budowlaną potwierdzającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w lit. a) – d) powyżej.

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

3. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków. Wstępne potwierdzenie spełniania w/w warunku zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu, o których mowa w punkcie 9.1 IDW. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Kat. dokumentów i dopuszczalna ich forma zostały określone w pkt. 9 IDW.Z uwagi na ograniczoną ilość znaków zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe ciąg dalszy zmieszczono w sekcji VI pkt.VI.3) ogłoszenia.

Powinno być:

3. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z

powyższych warunków.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej.

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Powinno być:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa powyżej:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do IDW),

2. dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, (Zamawiający odstąpi od żądania złożenia dowodów dotyczących robót budowalnych wykonywanych na rzecz Zamawiającego),

3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.,

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Ciąg dalszy warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych określonych w sekcji III 1.3) ogłoszenia:

II. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Kadra kierownicza po jednej osobie:1.Kierownik Budowy ,2.Kierownik robót torowych 3. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych 4.Kierownik robót drogowych ,5.Kierownik robót telekomunikacyjnych,6.Kierownik robót – branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacji ,7.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych, 8.Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym, 9.Główny geodeta – w ilości osób zapewniającej ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami. Zamawiający dopuszcza wskazania maksymalnie dwóch geodetów spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych w pkt. 8.6.2 litera a), przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie doświadczenia wskazanego w pkt. 8.6.2 l.a) IDW

Projektanci po jednej osobie:10.Koordynator – w branży konstrukcyjno – budowlanej,11.Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,12.Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,13 Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ,14.Koordynator branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym, 15.Koordynator branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacji.

Powinno być:

W zakresie warunku Zdolność techniczna lub kwalifikacje zawodowe określonego w punkcie 2,3 sekcja III.1.1) ogłoszenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: (poniższe zapisy są opcjonalne)

Kadra kierownicza

Lp. Osoba

1. Kierownik Budowy – 1 osoba

Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej, w tym co najmniej jednej stacji kolejowej.

2. Kierownik robót torowych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

3. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w tym budynku o kubaturze min. 400 m3 w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych.

4. Kierownik robót drogowych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową dróg w rozumieniu przepisów

o drogach publicznych.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

5. Kierownik robót telekomunikacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą oraz urządzeń radiołączności kolejowej.

6. Kierownik robót – branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w tym budynku o kubaturze min 400 m3 w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych.

7. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnej na odcinku co najmniej 3 km oraz na robotach związanych z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych zewnętrznych.

8. Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym- 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

9.Główny geodeta – w ilości osób zapewniającej cięgły nadzór nad wykonywanymi robotami. Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520 z późn. zm.):- geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne,- rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, – geodezyjna obsługa inwestycji, Doświadczenie co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia, w tym wykonanie co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej o długości 5 kmt lub stacji kolejowej. Zamawiający dopuszcza wskazania maksymalnie dwóch geodetów spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych powyżej, przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie dośad. wsk. pow.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

Projektanci

10.Koordynator – w branży konstrukcyjno – budowlanej 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Doświadczenie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który

w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził co najmniej jedno [1] opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zakresie minimum trzech [3] branż dla budowy lub przebudowy, które obejmowały w swym zakresie łącznie co najmniej dwa [2] szlaki i jedną [1] stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa [2] tory główne, położoną na zelektryfikowanej linii kolejowej,

11.Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy łącznie co najmniej 5 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej zawierających w swym zakresie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową, obejmującą przynajmniej 2 tory główne.

12.Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej na odcinku co najmniej 3 km oraz urządzeń elektroenergetycznych zewnętrznych.

13.Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń telekomunikacyjnych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy kabli teletechnicznych, kanalizacji kablowej oraz urządzeń radiołączności na linii kolejowej.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

14. Koordynator branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jednej [1] dokumentacji projektowej wielobranżowej (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanych linii kolejowych zawierających w swym zakresie łącznie co najmniej dwa [2] szlaki z samoczynną blokadą liniową, jedną [1] stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa [2] tory główne, wyposażoną w komputerowe systemy urządzeń stacyjnych srk (sterowania ruchem kolejowym).

15. Koordynator branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jednej [1] dokumentacji projektowej wielobranżowej (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku o kubaturze min. 400 m3 w zakresie robót instalacyjnych: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa po niżej.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW),

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

III. Dostępność do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

— co najmniej 2 szt. – podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych,co najmniej 2szt. – stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy DGS,co najmniej 2 szt. – profilarka ław torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,co najmniej 2 szt. – zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t,co najmniej 2szt. – palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,co najmniej 2 szt. – pociąg fundamentwo – słupowy,co najmniej 2 szt. – pociąg sieciowy,co najmniej 2 szt. – zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Uwaga: Powyższy wykaz określa jedynie minimalne parametry, jakie mają spełniać poszczególne narzędzia i urządzenia techniczne. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie sprzętem równoważnym, za który zostanie uznany sprzęt o parametrach nie gorszych od sprzętu referencyjnego i zapewniający taką samą funkcjonalność. Szczeg. wymag. dot. zdoln. techn. i zawodowej zostały określone w pkt.8.6.2.IDW. Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia zostanie ocenione na podstawie Jednolitego dokumentu o którym mowa w IDW. Kat. dokumentów i dopuszczalna ich forma zostały określone w pkt. 9 IDW. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

Powinno być:

B) Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

co najmniej 2 szt. – podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych,

co najmniej 2 szt. – stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy DGS,

co najmniej 2 szt. – profilarka ław torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji

co najmniej 2 szt. – zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t,

co najmniej 2 szt. – palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,

co najmniej 2 szt. – pociąg fundamentwo – słupowy,

co najmniej 2 szt. – pociąg sieciowy,

co najmniej 2 szt. – zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Uwaga:

Powyższy wykaz określa jedynie minimalne parametry, jakie mają spełniać poszczególne narzędzia i urządzenia techniczne. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie sprzętem równoważnym, za który zostanie uznany sprzęt o parametrach nie gorszych od sprzętu referencyjnego

i zapewniający taką samą funkcjonalność.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których poniżej. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW),

Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia zostanie ocenione na podstawie Jednolitego dokumentu o którym mowa w sekcji III 1.4). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW),

1.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW),

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

1.7. oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1-1.4. składa dokumenty wg. § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ), tj.:

2.1. informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy);

2.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2.3. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.5.; 1.6; 1.7.

3.Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt.3. powyżej.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1– 1.3. składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

8. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca oraz przez podwykonawców, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

9. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Termin związania ofertą 90 dni.

Numer sekcji: III.1.4
Część nr: Obiektywne zasady i kryteria
Zamiast:
Powinno być:

.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 1.1-1.7 powyżej.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu375859-2017
PDData publikacji23/09/2017
OJDz.U. S183
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/09/2017
DTTermin12/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

23/09/2017    S183    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 183-375859

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 165-340513)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734 Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech – PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 0224732155
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Numer referencyjny: IREZA1j-216-34/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 165-340513

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie wykonawcy / Waga: 40 %

Cena – Waga: 60 %.

Powinno być:

Kryterium jakości – Nazwa: Całkowita cena brutto – waga: 90 %

Doświadczenie Personelu Wykonawcy – waga 10 %”.

Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Obiektywne zasady i kryteria udziału
Zamiast:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) Całkowita cena brutto – waga: 60 %, b) Doświadczenie Wykonawcy – waga: 40 % .

1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW.

UWAGA!!! Zamawiający wskazuje, iż wykonawca składając razem z ofertą jednolity dokument może ograniczyć się do wypełnienia w części iv jedynie sekcji α (alfa) i w takim przypadku nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców(Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postęp.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 1.1-1.7 powyżej.

Powinno być:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) Całkowita cena brutto – waga: 90 %, b) Doświadczenie Personelu Wykonawcy – waga 10 %.

1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW.

Uwaga!!! Zamawiający wskazuje, iż wykonawca składając razem z ofertą jednolity dokument może ograniczyć się do wypełnienia w części iv jedynie sekcji α (alfa) i w takim przypadku nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców(Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postęp.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 1.1-1.7 powyżej.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu396781-2017
PDData publikacji07/10/2017
OJDz.U. S193
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/10/2017
DTTermin20/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

07/10/2017    S193    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 193-396781

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 165-340513)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech – PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 0224732155
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Numer referencyjny: IREZA1j-216-34/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 165-340513

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

W zakresie warunku Zdolność techniczna lub kwalifikacje zawodowe określonego w punkcie 2,3 sekcja III.1.1)ogłoszenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:(poniższe zapisy są opcjonalne)Kadra kierownicza

Lp. Osoba

1. Kierownik Budowy – 1 osoba

Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej, w tym co najmniej jednej stacji kolejowej.

2. Kierownik robót torowych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

Powinno być:
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

3. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w tym budynku o kubaturze min. 400 m3 w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych.

4. Kierownik robót drogowych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową dróg w rozumieniu przepisów

o drogach publicznych.

Powinno być:
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

5. Kierownik robót telekomunikacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą oraz urządzeń radiołączności kolejowej.

6. Kierownik robót – branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacji – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w tym budynku o kubaturze min 400m3 w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych.

7. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnej na odcinku co najmniej 3 km oraz na robotach związanych z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych zewnętrznych.

8. Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym- 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

9.Główny geodeta – w ilości osób zapewniającej cięgły nadzór nad wykonywanymi robotami. Uprawnienia(kwalifikacje zawodowe) uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520 z późn. zm.):- geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne,- rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów)oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, – geodezyjna obsługa inwestycji, Doświadczenie co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia, w tym wykonanie co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej o długości 5 kmt lub stacji kolejowej. Zamawiający dopuszcza wskazania maksymalnie dwóch geodetów spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych powyżej, przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie dośad. wsk. pow.

Powinno być:
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Projektanci

10.Koordynator – w branży konstrukcyjno – budowlanej 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Doświadczenie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który

w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził co najmniej jedno [1] opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zakresie minimum trzech [3] branż dla budowy lub przebudowy, które obejmowały w swym zakresie łącznie co najmniej dwa [2] szlaki i jedną [1] stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa [2] tory główne, położoną na zelektryfikowanej linii kolejowej,

11.Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy łącznie co najmniej 5 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej zawierających w swym zakresie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową,obejmującą przynajmniej 2 tory główne.

12.Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej na odcinku co najmniej 3 km oraz urządzeń elektroenergetycznych zewnętrznych.

13.Koordynator w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń telekomunikacyjnych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej co najmniej jedną [1] dokumentację projektową(obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy kabli teletechnicznych,kanalizacji kablowej oraz urządzeń radiołączności na linii kolejowej.

Powinno być:
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

14. Koordynator branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jednej [1] dokumentacji projektowej wielobranżowej(obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanych linii.

Powinno być:
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Kolejowych zawierających w swym zakresie łącznie co najmniej dwa [2] szlaki z samoczynną blokadą liniową,jedną [1] stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa [2] tory główne, wyposażoną w komputerowe systemy urządzeń stacyjnych srk (sterowania ruchem kolejowym).

15. Koordynator branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacji – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował lub sprawdził w charakterze projektanta w danej branży co najmniej jednej [1] dokumentacji projektowej wielobranżowej(obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku o kubaturze min. 400 m3 w zakresie robót instalacyjnych: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa po niżej.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW),

Powinno być:
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

W zakresie warunku Zdolność techniczna lub kwalifikacje zawodowe określonego w punkcie 2,3 sekcja III.1.1)ogłoszenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:(poniższe zapisy są opcjonalne)Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Lp. Osoba

1. Kierownik Budowy – 1 osoba

Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej

w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej obejmującej co najmniej:

a) 5 km nawierzchni torowej zelektryfikowanej;

b) 1 stację kolejową posiadającą przynajmniej dwa [2] tory główne zasadnicze i dwa [2] tory główne dodatkowe.

2. Kierownik robót branży inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w tym co najmniej jednej stacji kolejowej na zelektryfikowanych liniach kolejowych zawierających w swym zakresie co najmniej:

a) dwa [2] szlaki z samoczynną blokadą liniową;

b) jedną [1] stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa [2] tory główne zasadnicze i dwa [2] tory główne dodatkowe, wyposażoną w komputerowe systemy urządzeń stacyjnych srk (sterowania ruchem kolejowym).

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

Projektanci

Lp. Osoba

3. Projektant ( Koordynator ) branży inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który

w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub sprawdził co najmniej jedno [1] opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (każde obejmujące co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie robót związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej obejmującej co najmniej:

a) 5 km nawierzchni torowej;

b) 1 stację kolejową posiadającą przynajmniej dwa [2] tory główne zasadnicze i dwa [2] tory główne dodatkowe.

4. Projektant branży inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowanie ruchem kolejowym – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta lub sprawdził co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej na zelektryfikowanych liniach kolejowych zawierających w swym zakresie co najmniej:

a) dwa [2] szlaki z samoczynną blokadą liniową;

b) jedną [1] stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa [2] tory główne zasadnicze i dwa [2] tory główne dodatkowe, wyposażoną w komputerowe systemy urządzeń stacyjnych srk (sterowania ruchem kolejowym).

Pozostali

Osoba

Główny geodeta – w ilości osób zapewniającej ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520 z późn. zm.):

— geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne,

— rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

— geodezyjna obsługa inwestycji,

Doświadczenie co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia, w tym wykonanie co najmniej 2 prac, zakończonych i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej o długości 5 kmt lub stacji kolejowej.

Zamawiający dopuszcza wskazania maksymalnie dwóch geodetów spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych powyżej, przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie doświadczenia wskazanego powyżej.

UWAGA:

Pozostali specjaliści i eksperci:

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest w terminie 14 dni od chwili podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu Zespół specjalistów i ekspertów, o których mowa poniżej. W stosunku do osób zaproponowanych do niżej wymienionego Zespołu – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz personelu potwierdzający posiadanie przez te osoby kwalifikacji określonych w poniższej tabeli. Zespół specjalistów i ekspertów będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

Kadra kierownicza

Lp. Osoba

1. Kierownik robót branży inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej posiadające dwa [2] tory główne zasadnicze i dwa [2] tory główne dodatkowe w zakresie robót torowych

2. Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnej na odcinku co najmniej 3 km oraz na robotach związanych z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych zewnętrznych.

3. Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą oraz urządzeń radiołączności kolejowej.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:

4. Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) budynku o kubaturze min. 400 m3 w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych.

5. Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) budynku o kubaturze min 400 m3 w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Projektanci

Lp. Osoba

6. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta lub sprawdził w danej branży co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) sieci trakcyjnej na odcinku co najmniej 3 km oraz urządzeń elektroenergetycznych zewnętrznych.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

7. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń telekomunikacyjnych.

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta lub sprawdził co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) kabli teletechnicznych, kanalizacji kablowej oraz urządzeń radiołączności na liniach kolejowych.

8. Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta lub sprawdził co najmniej jednej [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) budynku o kubaturze min. 400 m3 w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych.

9. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

Doświadczenie w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta lub sprawdził co najmniej jedną [1] dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) budynku o kubaturze min. 400 m3 w zakresie robót instalacyjnych: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U.

z 2016 r. poz. 65).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014 r.,poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko (z wyjątkiem Głównego geodety).

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa po niżej.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW),

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 12/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu414325-2017
PDData publikacji19/10/2017
OJDz.U. S201
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany17/10/2017
DTTermin24/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

19/10/2017    S201    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 201-414325

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 165-340513)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech – PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 0224732155
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Numer referencyjny: IREZA1j-216-34/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 165-340513

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/10/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu101790-2018
PDData publikacji07/03/2018
OJDz.U. S46
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

07/03/2018    S46    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 046-101790

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734 Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech – PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 224732155
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”

Numer referencyjny: IREZA1j-216-34/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 156 300 536.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45234000
45234100
45234116
45234113
34632000
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ. Całkowita wartość zamówienia określona w pkt.II.1.7) powyżej obejmuje zamówienie podstawowe w wysokości 120 231 182 PLN (określonej w pktV.2.4) poniżej) oraz zamówienia podobne o łącznej wartości 36 069 354,60 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu wykonawcy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa o 8 511 365,00PLN netto kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zwiększył te kwotę do wysokości ceny wybranej oferty, pokrywając różnicę ze środków stanowiących oszczędności uzyskane w ramach równolegle prowadzonych postępowań.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 165-340513
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
90/101/0009/18/Z/I

Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Budimex S.A.
ul. Stawki 40
Warszawa
01-040
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.
ul. Pochyła 9
Lublin
20-418
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 231 182.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 128 742 547.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 55 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace projektowe i wszystkie roboty z wyłączeniem robót branży nawierzchniowej (z wyjątkiem dostawy rozjazdów) oraz kierowania i koordynacji robotami w ramach Generalnego Wykonawstwa.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie WU, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować zakresy analogicznie do opisanych w pkt 3. PFU Zakres robót.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2018

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu108988-2018
PDData publikacji10/03/2018
OJDz.U. S49
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/03/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV34632000 - Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

10/03/2018    S49    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 049-108988

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Lech, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa (I piętro)
E-mail: sebastian.lech@plk-sa.pl
Faks: +48 224732155
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”

Numer referencyjny: IREZA1j-216-34/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 156 300 536.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45234000
45234116
45234113
34632000
45231400
45234100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ. Całkowita wartość zamówienia określona w pkt II.1.7) powyżej obejmuje zamówienie podstawowe w wysokości 120 231 182 PLN (określonej w pkt V.2.4) poniżej) oraz zamówienia podobne o łącznej wartości 36 069 354,60 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu wykonawcy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 165-340513
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
90/101/0009/18/Z/I

Część nr:
1

Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Budimex S.A.
ul. Stawki 40
Warszawa
01-040
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.
Pochyła 9
Lublin
20-418
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 231 182.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 128 742 547.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 55 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace projektowe i wszystkie roboty z wyłączeniem robót branży nawierzchniowej (z wyjątkiem dostawyrozjazdów) oraz kierowania i koordynacji robotami w ramach Generalnego Wykonawstwa.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie WU, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować zakresy analogicznie do opisanych w pkt 3. PFU Zakres robót.

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa o 8 511 365,00 PLN netto kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zwiększył.

Kwotę do wysokości ceny wybranej oferty, pokrywając różnicę ze środków stanowiących oszczędności uzyskane w ramach równolegle prowadzonych postępowań.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018

Adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: ewa.wrobel@plk-sa.pl
tel: +48 914715853
fax: +48 224732155
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-10-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 34051320171
ID postępowania Zamawiającego: IREZA1j-216-34/17
Data publikacji zamówienia: 2017-08-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 3600000 ZŁ
Szacowana wartość* 120 000 000 PLN  -  180 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://plk-sa.pl
Informacja dostępna pod: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
34632000-6 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100-7 Budowa kolei
45234113-1 Rozbiórka torów
45234116-2 Budowa torów
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II” Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2018-02-28 128 742 547,00
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II” Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2018-02-28 128 742 547,00