Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAKRESU ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZBROJENIEM KORPUSÓW PODPÓR, PRZEBUDOWIE SIECI TRAKCYJNEJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 148 ORAZ ROZBIÓRCE POZOSTAŁYCH W ZIEMI FUNDAMENTÓW PO SŁUPIE ENERGETYCZNYM


Numer ogłoszenia: 341096 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAKRESU ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZBROJENIEM KORPUSÓW PODPÓR, PRZEBUDOWIE SIECI TRAKCYJNEJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 148 ORAZ ROZBIÓRCE POZOSTAŁYCH W ZIEMI FUNDAMENTÓW PO SŁUPIE ENERGETYCZNYM.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAKRESU ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZBROJENIEM KORPUSÓW PODPÓR, PRZEBUDOWIE SIECI TRAKCYJNEJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 148 ORAZ ROZBIÓRCE POZOSTAŁYCH W ZIEMI FUNDAMENTÓW PO SŁUPIE ENERGETYCZNYM.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Protokół konieczności nr 19/B. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót związanych ze zbrojeniem korpusów podpór obiektu W0-5. Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził rozbieżności w ilości stali zbrojeniowej jaka została podana w zestawieniach dla obiektu W0-5. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność zabudowy dodatkowej ilości stali objętej niniejszym protokołem. 2. Protokół konieczności nr 25/B. Konieczność przebudowy sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 148. Pod budowaną estakadą W0-5 węzła drogowego przebiegają dwie linie trakcyjne: linia nr 148 relacji Pszczyna - Rybnik oraz linia 139 relacji Katowice - Zwardoń. Podczas prowadzenia robót budowlanych na estakadzie stwierdzono konieczność przebudowy kolidującego słupa linii trakcyjnej nr 148 3 kV. Brak skrajni ww. słupa od konstrukcji estakady stwarza zagrożenie zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych przy uwzględnieniu elementów deskowania jak i po wybudowaniu obiektu, istniejący słup znajduje się pod obiektem. 3. Protokół konieczności nr 27/B. Roboty związane z koniecznością rozbiórki pozostałego w ziemi fundamentu po słupie energetycznym. W trakcie wykonywania robót ziemnych przy budowie kolektora odwadniającego wzdłuż ulicy Katowickiej na odcinku pomiędzy studniami D8L i D9L natrafiono na fundament żelbetowy, który prawdopodobnie pozostał po zdemontowanym słupie wysokiego napięcia. Fundament nie był widoczny w terenie ponieważ znajdował się pod powierzchnią ziemi, jak również nie został wykazany na mapach geodezyjnych. Blok żelbetowy uniemożliwia poprowadzenie zaprojektowanego kanału deszczowego fi 400. Nadzór potwierdzili konieczność rozbiórki ww. fundamentu stosownym protokołem. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Powyższe roboty mają wpływ na prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również na koszty w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone. Wykonawca realizujący zadanie zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na udostępnienie nieruchomości PKP PLK S.A. i prowadzenie prac budowlanych na tej nieruchomości. Zlecenie robót objętych protokołem konieczności nr 25/B innemu Wykonawcy powodowałoby potrzebę ponownego zwarcia umowy z PKP PLK S.A. i związanych z tym dodatkowych opłat oraz wydłużenie czasu realizacji robót. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym zamówieniem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym zamówieniem od zamówienia podstawowego spowodowałoby niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez Wykonawcę umowy podstawowej. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych w okresie letnim i wydłuży termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Postępowanie takie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Część robót objętych niniejszym zamówieniem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności, a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B - węzeł DK1 z DW 935. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAKRESU ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZBROJENIEM KORPUSÓW PODPÓR, PRZEBUDOWIE SIECI TRAKCYJNEJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 148 ORAZ ROZBIÓRCE POZOSTAŁYCH W ZIEMI FUNDAMENTÓW PO SŁUPIE ENERGETYCZNYM.


Numer ogłoszenia: 188647 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 341096 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAKRESU ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZBROJENIEM KORPUSÓW PODPÓR, PRZEBUDOWIE SIECI TRAKCYJNEJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 148 ORAZ ROZBIÓRCE POZOSTAŁYCH W ZIEMI FUNDAMENTÓW PO SŁUPIE ENERGETYCZNYM..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAKRESU ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZBROJENIEM KORPUSÓW PODPÓR, PRZEBUDOWIE SIECI TRAKCYJNEJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 148 ORAZ ROZBIÓRCE POZOSTAŁYCH W ZIEMI FUNDAMENTÓW PO SŁUPIE ENERGETYCZNYM..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89913,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89913,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  89913,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89913,31


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Protokół konieczności nr 19/B. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót związanych ze zbrojeniem korpusów podpór obiektu W0-5. Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził rozbieżności w ilości stali zbrojeniowej jaka została podana w zestawieniach dla obiektu W0-5. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność zabudowy dodatkowej ilości stali objętej niniejszym protokołem. 2. Protokół konieczności nr 25/B. Konieczność przebudowy sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 148. Pod budowaną estakadą W0-5 węzła drogowego przebiegają dwie linie trakcyjne: linia nr 148 relacji Pszczyna - Rybnik oraz linia 139 relacji Katowice - Zwardoń. Podczas prowadzenia robót budowlanych na estakadzie stwierdzono konieczność przebudowy kolidującego słupa linii trakcyjnej nr 148 3 kV. Brak skrajni ww. słupa od konstrukcji estakady stwarza zagrożenie zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych przy uwzględnieniu elementów deskowania jak i po wybudowaniu obiektu, istniejący słup znajduje się pod obiektem. 3. Protokół konieczności nr 27/B. Roboty związane z koniecznością rozbiórki pozostałego w ziemi fundamentu po słupie energetycznym. W trakcie wykonywania robót ziemnych przy budowie kolektora odwadniającego wzdłuż ulicy Katowickiej na odcinku pomiędzy studniami D8L i D9L natrafiono na fundament żelbetowy, który prawdopodobnie pozostał po zdemontowanym słupie wysokiego napięcia. Fundament nie był widoczny w terenie ponieważ znajdował się pod powierzchnią ziemi, jak również nie został wykazany na mapach geodezyjnych. Blok żelbetowy uniemożliwia poprowadzenie zaprojektowanego kanału deszczowego fi 400. Nadzór potwierdzili konieczność rozbiórki ww. fundamentu stosownym protokołem. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Powyższe roboty mają wpływ na prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również na koszty w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone. Wykonawca realizujący zadanie zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na udostępnienie nieruchomości PKP PLK S.A. i prowadzenie prac budowlanych na tej nieruchomości. Zlecenie robót objętych protokołem konieczności nr 25/B innemu Wykonawcy powodowałoby potrzebę ponownego zwarcia umowy z PKP PLK S.A. i związanych z tym dodatkowych opłat oraz wydłużenie czasu realizacji robót. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym zamówieniem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym zamówieniem od zamówienia podstawowego spowodowałoby niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez Wykonawcę umowy podstawowej. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych w okresie letnim i wydłuży termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Postępowanie takie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Część robót objętych niniejszym zamówieniem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności, a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B - węzeł DK1 z DW 935. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34109620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKS MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2013-09-17 89 913,00