Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu34143-2018
PDData publikacji25/01/2018
OJDz.U. S17
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/01/2018
DTTermin05/03/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

25/01/2018    S17    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 017-034143

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki Organizacyjne Administracji Samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie Drogami Wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień - Mszana Dolna - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/18
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej - Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej, o długości ok. 7,8 km;

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 968, województwo małopolskie, powiat: myślenicki, limanowski, gmina: Lubień, Mszana Dolna, miejscowość: Lubień, Kasinka Mała, Mszana Dolna.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej - Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej, o długości ok. 7,8 km;

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu

Na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie.

I likwidacja).

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem

Ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne).

d) Ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową (w razie konieczności

Pod nadzorem ornitologicznym),

e) Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności

f) roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi

g) Przebudowa jezdni (wymiana konstrukcji nawierzchni na drodze wojewódzkiej i drogach

Przecinających modernizowaną drogę lub wzmocnienie konstrukcji nawierzchni).

h) Przebudowa, budowa poboczy,

i) Budowa, przebudowa, rozbudowa: chodników, przejść dla pieszych, krawężników

Z poboczem.

j) Budowa/przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych,

k) Budowa i przebudowa skrzyżowań DW nr 968 z drogami bocznymi,

l) przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych

m) Budowa, przebudowa odwodnienia drogi (rowy, ścieki, kanalizacja) wraz

Z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami.

Towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),

n) Zabezpieczenie/umocnienie skarp

o) Budowa/przebudowa przepustów drogowych

p) Budowa urządzeń ochrony środowiska

q) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za

Nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych linii.

Elektroenergetycznych SN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci.

Wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, gazowych, telekomunikacyjnych).

r) Budowa, przebudowa infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia ulicznego,

Kanalizacji deszczowej.

s) Demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń

Bezpieczeństwa ruchu wraz z zasilaniem.

t) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome

— grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane.

W nawierzchni;

u) W razie konieczności - zabezpieczenie lub przeniesienie istniejącej stacji monitorującej

— elementy zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce (ZSSRWM) oraz.

Stacji monitoringu meteorologicznego i wizyjnego.

v) W razie konieczności - zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury

(kapliczki i krzyże itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań.

Archeologicznych,

w) w razie konieczności - zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym

Szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcia.

x) Roboty wykończeniowe i porządkowe,

y) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1

z) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,

Dalsza część Opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. VI.3) Informacje dodatkowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie conajmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

W celu potwierdzania spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie conajmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie:trzy miliony złotych 00/100) brutto.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) Osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie o długości nie mniejszej niż 2 km każda.

2) Osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji (od początku robót do ich zakończenia) co najmniej dwóch zakończonych zadań polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie:trzy miliony złotych 00/100) brutto.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) Osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie o długości nie mniejszej niż 2 km każda.

2) Osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji (od początku robót do ich zakończenia) co najmniej dwóch zakończonych zadań polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro,pok.218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Opis przedmiotu zamówienia (ciąg dalszy z pkt. II.2.4)

Aa) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

Bb) przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót - w terminie realizacji umowy,

cc) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,

Dd) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 968 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

2. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych,stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

7.Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe zuwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia - ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ.

8.Ofertę należy złozyć w siedzibie zamawiającego - pok.220

9.Termin związania ofertą wynosi 60 dni

10. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

11.Kryteria oceny ofert

1) Cena - 60 %

2) Okres gwarancji i rękojmi - 15 %

3) Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi - 15 %

4) Doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej - 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych.

Rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się kompletnie zbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówieńpublicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1579.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2018
TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu73417-2018
PDData publikacji17/02/2018
OJDz.U. S34
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/02/2018
DTTermin12/03/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

17/02/2018    S34    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 034-073417

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 017-034143)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 968 Lubień–Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień–Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/18
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno–użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej, o długości ok. 7,8 km;

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 017-034143

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu91362-2018
PDData publikacji01/03/2018
OJDz.U. S42
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/02/2018
DTTermin15/03/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

01/03/2018    S42    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 042-091362

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 017-034143)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/18
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej, o długości ok. 7,8 km;

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 017-034143

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3414320181
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-5/18
Data publikacji zamówienia: 2018-01-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej