Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie. - nr postępowania 175/11.


Numer ogłoszenia: 343099 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie. - nr postępowania 175/11..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.29-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 55 300,00 zł. 8.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postępowania), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: - 1 osobą - Kierownik Budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem na stanowisku Kierownika Budowy na co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda, - 1 osobą - Kierownik robót energetycznych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych*, - 1 osobą - Kierownik robót telekomunikacyjnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną*, - 1 osobą - Kierownik robót wodno - kanalizacyjnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * , *) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 5 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 13. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 13.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 13.2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 12 ppkt 5 (aktualny odpis z własciwego rejestru ...)składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt 12 ppkt 3 (wykaz osób ....), 4 (wykaz robót budowlanych ...), 6 (oświadczenia ...), 7 (opłaconej polisy ....) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.01.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawa urządzeń medycznych oraz oprogramowania szpitalnego do nowo wybudowanego budynku szpitalnego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie


Numer ogłoszenia: 4176 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 344179 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6187190, faks 022 6187190.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń medycznych oraz oprogramowania szpitalnego do nowo wybudowanego budynku szpitalnego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku szpitalnego A-2 w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego. Przedmiot zamówienia stanowią urządzenia laboratoryjne, przyrządy do fizykoterapii, urządzenie ktg, urządzenie elektrochirurgiczne, łaźnie wodne oraz oprogramowanie medyczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Pakiety: Pakiet nr 1: Część Szpitalnego Systemu Informatycznego. Pakiet nr 2: Urządzenia medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.18.00.00-3, 38.00.00.00-5, 42.94.30.00-8, 33.12.32.30-9, 33.16.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 2: Urządzenia medyczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LUKLAN SYSTEMY INFORMATYCZNE ŁUKASZ LANGE, UL. DASZOWSKA 2 M. 1, 04-354 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 195959,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  209568,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  209568,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  209568,06


 • Waluta:
  PLN.


Katowice: Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości administrowanych przez Oddziały Eksploatacji Budynków nr 2, 4, 5 i 6 KZGM


Numer ogłoszenia: 10585 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2582021, 3141620, faks 032 3141620.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.kzgm.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości administrowanych przez Oddziały Eksploatacji Budynków nr 2, 4, 5 i 6 KZGM.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie dachów wskazanych przez zamawiającego poprzez usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i sopli z nieruchomości administrowanych przez KZGM w Katowicach oraz wywóz śniegu i lodu na miejsce dopuszczone prawem..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartosci zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla OEB 2 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla OEB 4 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla OEB 5 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla OEB 6 2. Wadium może być wnoszone we wszystkich formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. O / Katowice Nr rachunku: 13105012141000002334950603 W tytule przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu na: Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości administrowanych przez Oddziały Eksploatacji budynków nr 2, 4, 5 i 6 KZGM Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tzn. do godziny 745, do dnia 19.01.2011r. powinno znajdować się na koncie zamawiającego. Prosimy o dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie przelewu. 3. Oryginał wadium wniesionego w formie innej niż gotówka należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do oferty. 4. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż gotówka potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Zwrot wadium dokonany będzie zgodnie z uregulowaniami art. 46 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy nastąpią okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługi odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie usługi polegające na zabezpieczeniu dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu o wartości nie mniejszej niż 30.000,00zł (brutto) każda, bez względu na ilość części jaką obejmuje oferta.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą lub osobami posiadającą(cymi) odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zezwolenia upoważniające do pracy na wysokościach powyżej 4m


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł na każdą cześć zamówienia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt b; c) wykaz części przedmiotu zamówienia, których realizację wykonawca powierzy podwykonawcom - załącznik nr 7; d) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - cenę jednostkową za 1 mb usuwania nawisów śnieżnych i sopli - 30
 • 3 - cenę jednostkową za 1 m3 wywozu śniegu i lodu - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje jedynie w przypadkach określonych w § 12 ust. 2 projektu umowy, a także w zakresie: - zmian dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy, - zmian spowodowanych wystąpieniem przyczyn niezależnych od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty osób prawnych i fizycznych. - wystąpienia siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającemu życiu ludzi lub grożącego powstania szkody w znacznych rozmiarach. - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, będących przedmiotem umowy, które te działanie nie są konsekwencją działań, którejkolwiek ze stron umowy. Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kzgm.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Organizacji Przetargów ul. Mieszka I 2 40-877 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.01.2011 godzina 07:45, miejsce: Katowice, ul. Mieszka I 2 - sekretariat, I piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości administrowanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 KZGM.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie dachów wskazanych przez zamawiającego poprzez usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i sopli z nieruchomości administrowanych przez KZGM w Katowicach oraz wywóz śniegu i lodu na miejsce dopuszczone prawem. Szacunkowa ilości budynków przeznaczonych do realizacji zamówienia dla Oddziału Eksploatacji Budynków nr 2 to 167.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. cenę jednostkową za 1 mb usuwania nawisów śnieżnych i sopli - 30
  • 3. cenę jednostkową za 1 m3 wywozu śniegu i lodu - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości administrowanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 4 KZGM.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie dachów wskazanych przez zamawiającego poprzez usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i sopli z nieruchomości administrowanych przez KZGM w Katowicach oraz wywóz śniegu i lodu na miejsce dopuszczone prawem. Szacunkowa ilości budynków przeznaczonych do realizacji zamówienia dla Oddziału Eksploatacji Budynków nr 4 to 116..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. cenę jednostkową za 1 mb usuwania nawisów śnieżnych i sopli - 30
  • 3. cenę jednostkową za 1 m3 wywozu śniegu i lodu - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości administrowanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 5 KZGM.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie dachów wskazanych przez zamawiającego poprzez usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i sopli z nieruchomości administrowanych przez KZGM w Katowicach oraz wywóz śniegu i lodu na miejsce dopuszczone prawem. Szacunkowe ilości budynków przeznaczonych do realizacji zamówienia dla Oddziału Eksploatacji Budynków nr 5 to 127..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. cenę jednostkową za 1 mb usuwania nawisów śnieżnych i sopli - 30
  • 3. cenę jednostkową za 1 m3 wywozu śniegu i lodu - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości administrowanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 6 KZGM.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie dachów wskazanych przez zamawiającego poprzez usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i sopli z nieruchomości administrowanych przez KZGM w Katowicach oraz wywóz śniegu i lodu na miejsce dopuszczone prawem. Szacunkowe ilości budynków przeznaczonych do realizacji zamówienia dla Oddziału Eksploatacji Budynków nr 6 to 97..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. cenę jednostkową za 1 mb usuwania nawisów śnieżnych i sopli - 20
  • 3. cenę jednostkową za 1 m3 wywozu śniegu i lodu - 20


Warszawa: Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie. - nr postępowania 175/11


Numer ogłoszenia: 46463 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 343099 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie. - nr postępowania 175/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.29-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Granar Sp. z o.o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • Partner Konsorcjum: Invest AG Sp. Z o.o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4154504,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2385033,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  2385033,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4056301,76


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 34309920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 173 dni
Wadium: 81 ZŁ
Szacowana wartość* 2 700 PLN  -  4 050 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie. - nr postępowania 175/11 Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Granar Sp. z o.o.
ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-02-28 1 192 516,00
Przebudowa skrzyżowania DW nr 575 w km 7+630 do 7+960 z DW nr 574 w m. Dobrzyków w granicach pasa drogowego gmina Gąbin, powiat płocki, woj. mazowieckie. - nr postępowania 175/11 Partner Konsorcjum: Invest AG Sp. Z o.o.
ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-02-28 1 192 516,00