Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE MIEJSCOWEGO PRZEŁOŻENIA CHODNIKA CELEM PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100428/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL. ETAP I - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU 27+500 DO 30+367,83 OD MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO MIEJSCOWOŚCI ULESIE.


Numer ogłoszenia: 344757 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE MIEJSCOWEGO PRZEŁOŻENIA CHODNIKA CELEM PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100428/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL. ETAP I - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU 27+500 DO 30+367,83 OD MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO MIEJSCOWOŚCI ULESIE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE MIEJSCOWEGO PRZEŁOŻENIA CHODNIKA CELEM PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100428/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL. ETAP I - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU 27+500 DO 30+367,83 OD MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO MIEJSCOWOŚCI ULESIE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Dokumentacja projektowa opracowana była w 2008 r. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i zakładała włączenie zaprojektowanych kratek ściekowych w ilości 34 szt. do projektu kanalizacji deszczowej opracowywanej na zlecenie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona. Urząd Gminy Dąbrowa Zielona po uzyskaniu środków finansowych zrealizował zaprojektowaną kanalizację deszczową wraz z budową chodnika w latach 2008 - 2009. ZDW w Katowicach po uzyskaniu środków finansowych ogłosiło przetarg nieograniczony i wyłoniło Wykonawcę zadania, przystępując tym samym do realizacji projektu. Podłączenie ww. ilości kratek wymagało w miejscach włączenia do kanalizacji deszczowej miejscowego rozebrania i ponownego ułożenia nawierzchni chodnika (na niewielkich powierzchniach). Powyższe prawidłowe włączenie zaprojektowanych kratek ściekowych pozwala uzyskać efekt właściwego odwodnienia jezdni. Zaniechanie przez Zamawiającego wykonania należytego odwodnienia jezdni skutkowałoby obniżeniem trwałości nawierzchni jezdni doprowadzając do jej uszkodzeń. Ma to wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie realizacji zadania należało również dostosować szerokość zjazdów do istniejących bram i furtek celem usprawnienia włączania do ruchu i bezpiecznego zjazdu z drogi celem poprawy bezpieczeństwa ruchu. Szerokość zjazdów jest zgodna z § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 02.03.1999 r. poz. 430). Zakres wyżej opisanych prac dodatkowych został wychwycony w trakcie wykonywania robót podstawowych (objętych dokumentacją projektową). Powyższych okoliczności Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, jak również potrzeba wykonania robót dodatkowych nie powstała z winy Zamawiającego. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MEGA BRUK USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO JACEK SZTOLCMAN, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE MIEJSCOWEGO PRZEŁOŻENIA CHODNIKA CELEM PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100428/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL. ETAP I - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU 27+500 DO 30+367,83 OD MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO MIEJSCOWOŚCI ULESIE


Numer ogłoszenia: 355417 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 344757 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE MIEJSCOWEGO PRZEŁOŻENIA CHODNIKA CELEM PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100428/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL. ETAP I - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU 27+500 DO 30+367,83 OD MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO MIEJSCOWOŚCI ULESIE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE MIEJSCOWEGO PRZEŁOŻENIA CHODNIKA CELEM PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100428/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL. ETAP I - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU 27+500 DO 30+367,83 OD MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA DO MIEJSCOWOŚCI ULESIE.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEGA BRUK USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO JACEK SZTOLCMAN, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130758,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  85400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85400,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Dokumentacja projektowa opracowana była w 2008 r. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i zakładała włączenie zaprojektowanych kratek ściekowych w ilości 34 szt. do projektu kanalizacji deszczowej opracowywanej na zlecenie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona. Urząd Gminy Dąbrowa Zielona po uzyskaniu środków finansowych zrealizował zaprojektowaną kanalizację deszczową wraz z budową chodnika w latach 2008 - 2009. ZDW w Katowicach po uzyskaniu środków finansowych ogłosiło przetarg nieograniczony i wyłoniło Wykonawcę zadania, przystępując tym samym do realizacji projektu. Podłączenie ww. ilości kratek wymagało w miejscach włączenia do kanalizacji deszczowej miejscowego rozebrania i ponownego ułożenia nawierzchni chodnika (na niewielkich powierzchniach). Powyższe prawidłowe włączenie zaprojektowanych kratek ściekowych pozwala uzyskać efekt właściwego odwodnienia jezdni. Zaniechanie przez Zamawiającego wykonania należytego odwodnienia jezdni skutkowałoby obniżeniem trwałości nawierzchni jezdni doprowadzając do jej uszkodzeń. Ma to wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie realizacji zadania należało również dostosować szerokość zjazdów do istniejących bram i furtek celem usprawnienia włączania do ruchu i bezpiecznego zjazdu z drogi celem poprawy bezpieczeństwa ruchu. Szerokość zjazdów jest zgodna z § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 02.03.1999 r. poz. 430). Zakres wyżej opisanych prac dodatkowych został wychwycony w trakcie wykonywania robót podstawowych (objętych dokumentacją projektową). Powyższych okoliczności Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, jak również potrzeba wykonania robót dodatkowych nie powstała z winy Zamawiającego. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34475720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE MIEJSCOWEGO PRZEŁOŻENIA CHODNIKA CELEM PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH KRATEK ŚCIEKOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100428/1/1 MEGA BRUK USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO JACEK SZTOLCMAN
ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie
2010-12-10 85 400,00