Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: WZMOCNIENIU SŁABEGO PODŁOŻA POD PRZEPUSTAMI P21 I P22 W KM 59+328, OD KM 58+200 DO KM 58+280 I W KM 56+820.


Numer ogłoszenia: 344932 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: WZMOCNIENIU SŁABEGO PODŁOŻA POD PRZEPUSTAMI P21 I P22 W KM 59+328, OD KM 58+200 DO KM 58+280 I W KM 56+820..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: WZMOCNIENIU SŁABEGO PODŁOŻA POD PRZEPUSTAMI P21 I P22 W KM 59+328, OD KM 58+200 DO KM 58+280 I W KM 56+820..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. W trakcie prowadzenia robot budowlanych na odcinku od km 58+200 do km 58+280, stwierdzono występowanie złożonych, a co za tym idzie odmiennych warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg. realizowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca robót zlecił wykonanie badań uzupełniających, których analiza potwierdziła znaczne odstępstwa od warunków przyjętych w dokumentacji technicznej. Zastosowanie projektowanej technologii wzmocnienia z uwagi na występujące grunty w podłożu, nie gwarantuje uzyskania projektowanych parametrów założonych w projekcie wzmocnienia podłoża oraz nie zapewni stabilność posadowienia budowanego nasypu drogowego. Projektant przedstawił nową technologię wzmocnienia, która pozwoli na osiągnięcie wymaganych parametrów podłoża. Rozwiązanie zostało przekazane przez Projektanta w postaci wystawionej karty nadzoru autorskiego z dnia 21.08.2012r., co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w protokole konieczności. 2. W trakcie prowadzenia robot ziemnych pod budowę przepustów P21 i P22 (km 59+328) stwierdzono występowanie złożonych, a co za tym idzie odmiennych warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg. realizowanej dokumentacji projektowej. Stan i rodzaj gruntu uniemożliwił przeprowadzenie badań nośności i zagęszczenia podłoża pod przepustami. Wykonawca wykonał badania laboratoryjne, które potwierdziły brak wymaganych parametrów gruntu. Podłoże pod przepustami zostanie wzmocnione podwójnym materacem typu 2.2. wg. STWiORB D.02.04.01 zgodnie z wystawioną karta nadzoru autorskiego z dnia 21.08.2012r. 3. Wykonawca podczas robót ziemnych w km 56+820 natrafił na występowanie w podłożu słabonośnych gruntów. Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań potwierdziły, iż podłoże nie posiada wymaganych parametrów pozwalających na dalszą budowę korpusu drogowego obwodnicy. Ze względu na występowanie w km 58+940 ÷ 59+000 korzystniejszych od założonych w dokumentacji warunków gruntowo - wodnych, zdecydowano na zmniejszenie grubości projektowanej wymiany gruntu z 3m do 1,5m a zaoszczędzony materiał wbudowany zostanie w rejon słabego podłoża w km 56+820. W związku z powyższym Projektant przedstawił technologię zmniejszenia założonego w dokumentacji projektowej wzmocnienia w km 58+940 ÷ 59+000 w postaci wystawionej karty nadzoru autorskiego z dnia 27.08.2012r., co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w protokole konieczności. Jednocześnie w km 56+820 (występowanie gruntów słabonośnych) zostanie wykonane wzmocnienie z zaoszczędzonego materiału oraz dodatkowo na długości 30m na szerokości pasa drogowego ułożona zostanie geowłóknina polipropylenową. Roboty ziemne jakie zostaną wykonane w km 56+820 i km 58+940 ÷ 59+000 bilansują się. Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy miejscowości Pszczyny. Brak wybudowania ww. obwodnicy, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców, uniemożliwi również prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 201 444,38 zł netto, co stanowi około 0,46 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: WZMOCNIENIU SŁABEGO PODŁOŻA POD PRZEPUSTAMI P21 I P22 W KM 59+328, OD KM 58+200 DO KM 58+280 I W KM 56+820.


Numer ogłoszenia: 362262 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 344932 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: WZMOCNIENIU SŁABEGO PODŁOŻA POD PRZEPUSTAMI P21 I P22 W KM 59+328, OD KM 58+200 DO KM 58+280 I W KM 56+820..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: WZMOCNIENIU SŁABEGO PODŁOŻA POD PRZEPUSTAMI P21 I P22 W KM 59+328, OD KM 58+200 DO KM 58+280 I W KM 56+820..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 201444,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  247776,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  247776,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  247776,59


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. W trakcie prowadzenia robot budowlanych na odcinku od km 58+200 do km 58+280, stwierdzono występowanie złożonych, a co za tym idzie odmiennych warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg. realizowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca robót zlecił wykonanie badań uzupełniających, których analiza potwierdziła znaczne odstępstwa od warunków przyjętych w dokumentacji technicznej. Zastosowanie projektowanej technologii wzmocnienia z uwagi na występujące grunty w podłożu, nie gwarantuje uzyskania projektowanych parametrów założonych w projekcie wzmocnienia podłoża oraz nie zapewni stabilność posadowienia budowanego nasypu drogowego. Projektant przedstawił nową technologię wzmocnienia, która pozwoli na osiągnięcie wymaganych parametrów podłoża. Rozwiązanie zostało przekazane przez Projektanta w postaci wystawionej karty nadzoru autorskiego z dnia 21.08.2012r., co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w protokole konieczności. 2. W trakcie prowadzenia robot ziemnych pod budowę przepustów P21 i P22 (km 59+328) stwierdzono występowanie złożonych, a co za tym idzie odmiennych warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg. realizowanej dokumentacji projektowej. Stan i rodzaj gruntu uniemożliwił przeprowadzenie badań nośności i zagęszczenia podłoża pod przepustami. Wykonawca wykonał badania laboratoryjne, które potwierdziły brak wymaganych parametrów gruntu. Podłoże pod przepustami zostanie wzmocnione podwójnym materacem typu 2.2. wg. STWiORB D.02.04.01 zgodnie z wystawioną karta nadzoru autorskiego z dnia 21.08.2012r. 3. Wykonawca podczas robót ziemnych w km 56+820 natrafił na występowanie w podłożu słabonośnych gruntów. Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań potwierdziły, iż podłoże nie posiada wymaganych parametrów pozwalających na dalszą budowę korpusu drogowego obwodnicy. Ze względu na występowanie w km 58+940 ÷ 59+000 korzystniejszych od założonych w dokumentacji warunków gruntowo - wodnych, zdecydowano na zmniejszenie grubości projektowanej wymiany gruntu z 3m do 1,5m a zaoszczędzony materiał wbudowany zostanie w rejon słabego podłoża w km 56+820. W związku z powyższym Projektant przedstawił technologię zmniejszenia założonego w dokumentacji projektowej wzmocnienia w km 58+940 ÷ 59+000 w postaci wystawionej karty nadzoru autorskiego z dnia 27.08.2012r., co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w protokole konieczności. Jednocześnie w km 56+820 (występowanie gruntów słabonośnych) zostanie wykonane wzmocnienie z zaoszczędzonego materiału oraz dodatkowo na długości 30m na szerokości pasa drogowego ułożona zostanie geowłóknina polipropylenową. Roboty ziemne jakie zostaną wykonane w km 56+820 i km 58+940 ÷ 59+000 bilansują się. Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy miejscowości Pszczyny. Brak wybudowania ww. obwodnicy, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców, uniemożliwi również prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 201 444,38 zł netto, co stanowi około 0,46 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34493220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: WZMOCNIENIU SŁABEGO PODŁOŻA POD PRZEPUSTAMI P2 STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2012-09-24 247 776,00