Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Olej napędowy
ND Nr dokumentu 346145-2011
PD Data publikacji 04/11/2011
OJ Dz.U. S 212
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 31/10/2011
DT Termin 12/12/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134100 - Olej napędowy
OC Pierwotny kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134100 - Olej napędowy
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/11/2011    S212    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Olej napędowy

2011/S 212-346145

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Marek Nęcka
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126379000-153
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Anna Noceń
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: a.nocen@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części:
Część 1: Zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i sprzętu (karnistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych do paliw ciekłych oraz norm: PN-EN228:2009, PN-EN590:2009 obejmuje zadania od 1-14. Łączna szacowana ilość paliwa: PB 95 – 144 800 l, ON – 187 000 l.
Tankowanie odbywać się będzie w oparciu o karty flotowe lub równoważne przypisane do poszczególnych pojazdów na stacjach wybranego Wykonawcy. Szacowana ilość paliwa dla każdego z zadań, ilość samochodów i sprzętu zawiera załącznik nr 1.1 „Wykaz zadań - część I”.
Wykaz zadań dla części I stanowi załącznik nr 1. 1 SIWZ.
Część 2: Zakup – tankowanie bezpośrednie do zbiorników paliwowych samochodów i sprzętu (karnistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych wymagań jakościowych do paliw ciekłych oraz norm: PN-EN228:2009, PN-EN590:2009. Łączna szacowana ilość paliwa: PB 95 – 1 200 l, ON – 22 000 l.
Tankowanie odbywać się będzie w oparciu o zestawienie pobranego paliwa na stacjach wybranego wykonawcy lub w oparciu o karty flotowe lub równoważne przypisane do poszczególnych pojazdów na stacjach wybranego Wykonawcy. Szacunkową ilość paliwa dla każdego z zadań, ilość samochodów i sprzętu zawiera załącznik nr 1.2 „Wykaz zadań - część II”.
Wykaz zadań dla części II stanowi załącznik nr 1. 2 SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100, 09132100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części.
1)Krótki opis
Część 1: Zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i sprzętu (karnistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych do paliw ciekłych oraz norm: PN-EN228:2009, PN-EN590:2009 obejmuje zadania od 1-14. Łączna szacowana ilość paliwa: PB 95 – 144 800 l, ON – 187 000 l.
Tankowanie odbywać się będzie w oparciu o karty flotowe lub równoważne przypisane do poszczególnych pojazdów na stacjach wybranego Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100, 09132100

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r.
Część nr: 2 Nazwa: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części.
1)Krótki opis
Część 2: Zakup – tankowanie bezpośrednie do zbiorników paliwowych samochodów i sprzętu (karnistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych wymagań jakościowych do paliw ciekłych oraz norm: PN-EN228:2009, PN-EN590:2009. Łączna szacowana ilość paliwa: PB 95 – 1 200 l, ON – 22 000 l.
Tankowanie odbywać się będzie w oparciu o zestawienie pobranego paliwa na stacjach wybranego wykonawcy lub w oparciu o karty flotowe lub równoważne przypisane do poszczególnych pojazdów na stacjach wybranego Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100, 09132100

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości – część 1 - 30 000,00 PLN, część 2 - 2 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 21 dni od daty ich wystawienia, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z zapisami w cz. III.2.1) II 1.2.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami w cz. III.2.3
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane przez Zamawiającego w cz. III 2.1) I.2 dokumenty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć;
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu;
1.2 koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr. 89, poz. 625 ze zmianami);
1.3 wykaz posiadanych stacji paliw z podaniem ich lokalizacji;
1.4 pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć;
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru zał. nr 4 do niniejszej SIWZ;
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1);
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt od 2.1 do 2.6.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt 2.2 - 2.4 i ppkt 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. a i c oraz pakt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt 2.1 pkt I 2 oraz cz. III pkt III.2.1 pkt II.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr. 89, poz. 625 ze zmianami),
2. Wykaz posiadanych stacji paliw z podaniem ich lokalizacji.
Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej jedną stację paliw na terenie działania Rejonu (Obwodu) dla zadania.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży „Wykaz stacji paliw” z podaniem ich lokalizacji.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 70

2. wielkość stałego upustu w procentach do ceny 1 litra paliwa. Waga 30

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI-3-271-122/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.12.2011 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.12.2011 - 11:00

Miejscowość:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 p. 220.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2 - Odwołanie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.10.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Olej napędowy
ND Nr dokumentu 26096-2012
PD Data publikacji 26/01/2012
OJ Dz.U. S 17
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 23/01/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134100 - Olej napędowy
OC Pierwotny kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134100 - Olej napędowy
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

26/01/2012    S17    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Olej napędowy

2012/S 17-026096

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budzetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części.”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części:
Część 1: Zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i sprzętu (karnistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych do paliw ciekłych oraz norm: PN-EN228:2009, PN-EN590:2009 obejmuje zadania od 1-14. Łączna szacowana ilość paliwa: PB 95 – 144 800 l, ON – 187 000 l.
Tankowanie odbywać się będzie w oparciu o karty flotowe lub równoważne przypisane do poszczególnych pojazdów na stacjach wybranego Wykonawcy. Szacowana ilość paliwa dla każdego z zadań, ilość samochodów i sprzętu zawiera załącznik nr 1.1 „Wykaz zadań - część I”.
Część 2: Zakup – tankowanie bezpośrednie do zbiorników paliwowych samochodów i sprzętu (karnistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych wymagań jakościowych do paliw ciekłych oraz norm: PN-EN228:2009, PN-EN590:2009. Łączna szacowana ilość paliwa: PB 95 – 1 200 l, ON – 22 000 l.
Tankowanie odbywać się będzie w oparciu o zestawienie pobranego paliwa na stacjach wybranego wykonawcy lub w oparciu o karty flotowe lub równoważne przypisane do poszczególnych pojazdów na stacjach wybranego Wykonawcy. Szacunkową ilość paliwa dla każdego z zadań, ilość samochodów i sprzętu zawiera załącznik nr 1.2 „Wykaz zadań - część II”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100, 09132100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 70
2. Wielkosć stałego upustu w procentach do ceny 1 litra paliwa. Waga 30
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-122/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 212-346145 z dnia 4.11.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-122 Część nr: 1 - Nazwa: „Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części.” Część 1.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7
09-411 Płock
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 609 230,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 834 451,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-Di3-271-122/11 Część nr: 2 - Nazwa: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części. cz. II.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7
09-411 Płock
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 112 520,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 130 032,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.1.2012

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 34614520111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 32000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 066 666 PLN  -  1 600 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09134100-8 Olej napędowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części.” Część 1. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-22 1 834 451,00
Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW z podziałem na części. cz. II. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, woj. MAZOWIECKIE
2011-12-22 130 032,00