Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Sosnowiec: COW 340/PŻ/3/2012


Numer ogłoszenia: 34670 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie , ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 7854600, faks 032 7854600.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
COW 340/PŻ/3/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostaw świezych owoców i warzyw do placówek tworzacych Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.30.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy, 2.Formularz cenowy, 3.Formularz asortymentowo-cenowy, 4 Wzór umowy, 5. Oświadczenie o zgwarantowaniu ciagóści sprzedaży 6. Oswiadczenie o przestrzeganiu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.um.sosnowiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Administracyjno-Finansowy ul. Sucha 21 , 41-200 Sosnowiec sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.02.2012 godzina 10:30, miejsce: Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Administracyjno-Finansowy ul. Sucha 21 , 41-200 Sosnowiec sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Sosnowiec: COW 340/PŻ/3/2012


Numer ogłoszenia: 54180 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 34670 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie, ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 7854600, faks 032 7854600.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
COW 340/PŻ/3/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa świeżych owoców i warzyw do placówek tworzacych Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
świeze owoce i warzywa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJA, ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3304,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3135,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  3135,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3135,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
świeże owoce i warzywa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAJA, ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1483,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1411,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  1411,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1411,29


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
swieżre owoce i warzywa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorsto Handlowo Usługowe MAJA, ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3325,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3719,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  3719,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3719,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
świeże owoce i warzywa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAJA, ul. SWOBODNA 22, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2804,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2757,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  2757,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2757,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sucha 21, 41200 Sosnowiec
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@cow.org.pl
tel: 327 854 600
fax: 327 854 600
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3467020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.um.sosnowiec.pl
Informacja dostępna pod: Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Administracyjno-Finansowy ul. Sucha 21 , 41-200 Sosnowiec sekretariat
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
świeze owoce i warzywa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJA
ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
2012-02-23 3 135,00
świeże owoce i warzywa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAJA
ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
2012-02-23 1 411,00
swieżre owoce i warzywa Przedsiębiorsto Handlowo Usługowe MAJA
ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
2012-02-23 3 719,00
świeże owoce i warzywa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAJA
ul. SWOBODNA 22, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
2012-02-23 2 757,00