Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODY W KM 8+330 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ


Numer ogłoszenia: 347996 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODY W KM 8+330 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODY W KM 8+330 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ. Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 8+330 do km 13+075 w miejscowości Ustroń. Zakres zadania: remont istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, remont istniejącego odwodnienia oraz istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odtworzenie oznakowania pionowego oraz poziomego, oczyszczenie skarp poprzez koszenie i karczowanie krzewów i samosiejek. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co w zamówieniu podstawowym tj. roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudów, wykonania warstw bitumicznych, wykonania robót brukarskich, wykonania elementów odwodnienia, poboczy.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.22.00.00-5, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 144 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: a) pieniądz; b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancje bankowe; d) gwarancje ubezpieczeniowe; e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 11.01.2016 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy: a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, c) nazwę Beneficjenta, d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, f) okres obowiązywania, g) warunki wygaśnięcia, h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta. 10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementów odwodnienia dróg i oznakowania poziomego o wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich/jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane w zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. a) przez wykonanie roboty Zamawiający rozumie: wystawienie protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza ukończenie robót budowlanych. b) w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6. I. ppkt. 1. SIWZ i w pkt. III.6) 3 ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: 1. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: wykształcenie średnie lub wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: minimum 3 lata. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. W przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT. III.4) ALBO W PKT. III.5) 1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia); 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ; 4. Kosztorys Ofertowy, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarach Robót - Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji. 5. Zobowiązanie w oryginale na lub wg przykładowego wzoru Załącznika nr 10 i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta z zasobów innych podmiotów. 6. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.14 ppkt. 4) SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.9
 • 2 - OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY - 0.1


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A Możliwa jest: a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, d) zmiana numeru rachunku Wykonawcy, e) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, f) zmiana zakresu podwykonawstwa, g) zaakceptowana zmiana podwykonawcy. B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. C Możliwa jest zmiana zakresu robót. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) zamówienia dodatkowe, f) technologię wykonywania robót, g) zmiany stanu prawnego, h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i) niesprzyjające warunki atmosferyczne, odbiegające od średniej 5-cio letniej w miejscu prowadzenia robót, j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, k) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej, l) rezygnację z części robót, m) siłę wyższą (§ 12). C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) ze zmianą kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części robót. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ustępie 1 i ustępie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.01.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
NIE DOTYCZY.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 812 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
416928 - 2014 data 22.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 7794031 w. 477, fax. 22 7794031 w. 477.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Pogwarancyjna obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49342 w siedzibie Zamawiającego - SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 2.Zakres prac objętych pogwarancyjną obsługą serwisową: Przeglądy okresowe Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych Zdalna diagnostyka. Modyfikacje Naprawy Wynagrodzenie ma formę ryczałtową za całość umowy. Kontrakt serwisowy zawiera dwie coroczne wizyty serwisowe wliczone w wartość oferty do wykorzystania w ciągu każdego roku trwania umowy dla dowolnej interwencji serwisowej. Wynagrodzenie płatne ryczałtowo w odstępach trzymiesięcznych na podstawie faktury w wysokości 1/12 wartości zamówienia. Umowa kończy się w momencie wykonania ostatniego przeglądu serwisowego aparatu. Gwarancja12 miesięcy w zakresie użytych materiałów,części. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do siwz - specyfikacja szczegółowa 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Pogwarancyjna obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49342 w siedzibie Zamawiającego - SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 2.Zakres prac objętych pogwarancyjną obsługą serwisową: Przeglądy okresowe Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych Zdalna diagnostyka. Modyfikacje Naprawy Wynagrodzenie ma formę ryczałtową za całość umowy. Kontrakt serwisowy zawiera dwie coroczne wizyty serwisowe wliczone w wartość oferty do wykorzystania w ciągu każdego roku trwania umowy dla dowolnej interwencji serwisowej. Wynagrodzenie płatne ryczałtowo w odstępach trzymiesięcznych na podstawie faktury w wysokości 1/12 wartości zamówienia. Gwarancja 6 miesięcy w zakresie użytych materiałów,części. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do siwz - specyfikacja szczegółowa 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności w zakresie: a)posiadania wiedzy i doświadczenia Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa odrębne zamówienia polegające na obsłudze serwisową tomografu komputerowego, przez okres, co najmniej 12 miesięcy. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności w zakresie: a)posiadania wiedzy i doświadczenia Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa odrębne zamówienia polegające na obsłudze serwisowej rezonansu magnaetycznego, przez okres, co najmniej 12 miesięcy. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności w zakresie: b)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, co najmniej: dwóch inżynierów serwisowych przeszkolonymi w zakresie serwisowania tomografów komputerowych rodziny Brightspeed. 2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 2.Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności w zakresie: b)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, co najmniej: dwóch inżynierów serwisowych przeszkolonych w zakresie serwisowania rezenansu magnetycznego. 2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 2.Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.16.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Nr 84 8006 0000 0088 0194 2000 0009 z podaniem w tytule wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy sprawy numer (DZP/113/2014) 5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych najpóźniej dzień przed planowanym terminem podpisania umowy w celu zaakceptowania przez Zamawiającego. 6.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1i 2 ustawy PZP. 8.Część zabezpieczenia (70%) wygaśnie/zostanie zwrócona nie wcześniej niż w 30-stym dniu od dnia wykonania robót i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. Pozostała część zabezpieczenia (30%) wygaśnie/zostanie zwrócona nie wcześniej niż w 15-stym po upływie okresu rękojmi za wady. 9.Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 10.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści dokumentu winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Nr 84 8006 0000 0088 0194 2000 0009 z podaniem w tytule wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy sprawy numer (DZP/113/2014) 5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych najpóźniej dzień przed planowanym terminem podpisania umowy w celu zaakceptowania przez Zamawiającego. 6.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1i 2 ustawy PZP. 8.Całość zabezpieczenia wygaśnie/zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia upływu okresu obowiązywania umowy. 9.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści dokumentu winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie..


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODY W KM 8+330 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ.


Numer ogłoszenia: 29050 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 347996 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODY W KM 8+330 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODY W KM 8+330 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ. Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 8+330 do km 13+075 w miejscowości Ustroń. Zakres zadania: remont istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, remont istniejącego odwodnienia oraz istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odtworzenie oznakowania pionowego oraz poziomego, oczyszczenie skarp poprzez koszenie i karczowanie krzewów i samosiejek. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.22.00.00-5, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M - SILNICE A.S. ADRES DO KORESPONDENCJI: M - SILNICE A.S. ODDZIAŁ W POLSCE UL. CIESZYŃSKA 7, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, HUSOVA 1697, PARDUBICE, kraj/woj. Czechy.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4802804,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4790850,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4790850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7676843,42


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34799620150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 202 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODY W KM 8+330 DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ. M - SILNICE A.S. ADRES DO KORESPONDENCJI: M - SILNICE A.S. ODDZIAŁ W POLSCE UL. CIESZYŃSKA 7, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
HUSOVA 1697, PARDUBICE, woj. Czechy
2016-02-10 4 790 850,00