Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE ROBÓT KANALIZACYJNYCH I TOWARZYSZĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W KUŹNI RACIBORSKIEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100621/1/1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA.


Numer ogłoszenia: 349655 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ROBÓT KANALIZACYJNYCH I TOWARZYSZĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W KUŹNI RACIBORSKIEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100621/1/1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE ROBÓT KANALIZACYJNYCH I TOWARZYSZĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W KUŹNI RACIBORSKIEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100621/1/1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 44.13.00.00-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Projekt wykonawczy remontu drogi wojewódzkiej nr 425 od km 12+940 do km 14+940 w m. Kuźnia Raciborska został opracowany przez biuro projektów INTEGRAL sp. z o.o. Projekt ten zakładał wykonanie korytowania w gruncie kat I-!V na głębokość 67 cm po uprzednim rozebraniu warstw bitumicznych gr. 13 cm. Po wykonaniu koryta na projektowaną głębokość został odkryty kanał betonowy fi 250 z rur ze stopką układanych na styk. Kanał ten wysokościowo koliduje z warstwami konstrukcyjnymi projektowanej konstrukcji jezdni, a jego stan techniczny (liczne spękania i rozszczelnienia)nie pozostawia wątpliwości co do konieczności jego przebudowy. W związku z powyższym istnieje konieczność wykonania robót kanalizacyjnych i towarzyszących w ciągu DW-425 w Kuźni Raciborskiej - roboty dodatkowe do umowy podstawowej WD/P/100621/1/1; Remont drogi wojewódzkiej nr 425 od km 13+899 do km 14+591,25 w m. Kuźnia Raciborska. Roboty te obejmują: -wykonanie kanalizacji burzowej fi 160 mb 120 -wykonanie 4 studni betonowych fi 1000 -wykonanie przykanalików fi 160 mb 258,35 -wykonanie studni rewizyjnych fi 1200 szt. 4 -wykonanie kanału fi 300 mb 58,55 -wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm m2-285 Przedmiotowe roboty nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym dlatego też ich wykonanie nie było możliwe wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a ich wykonanie determinuje wykonanie zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: WYKONANIE ROBÓT KANALIZACYJNYCH I TOWARZYSZĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W KUŹNI RACIBORSKIEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100621/1/1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA


Numer ogłoszenia: 365169 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 349655 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ROBÓT KANALIZACYJNYCH I TOWARZYSZĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W KUŹNI RACIBORSKIEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100621/1/1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE ROBÓT KANALIZACYJNYCH I TOWARZYSZĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W KUŹNI RACIBORSKIEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100621/1/1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 44.13.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70162,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  84200,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Projekt wykonawczy remontu drogi wojewódzkiej nr 425 od km 12+940 do km 14 +940 w m. Kuźnia Raciborska został opracowany przez biuro projektów INTEGRAL sp. z o.o. Projekt ten zakładał wykonanie korytowania w gruncie kat I-!V na głębokość 67 cm po uprzednim rozebraniu warstw bitumicznych gr. 13 cm. Po wykonaniu koryta na projektowaną głębokość został odkryty kanał betonowy fi 250 z rur ze stopką układanych na styk. Kanał ten wysokościowo koliduje z warstwami konstrukcyjnymi projektowanej konstrukcji jezdni, a jego stan techniczny (liczne spękania i rozszczelnienia) nie pozostawia wątpliwości co do konieczności jego przebudowy. W związku z powyższym istnieje konieczność wykonania robót kanalizacyjnych i towarzyszących w ciągu DW-425 w Kuźni Raciborskiej - roboty dodatkowe do umowy podstawowej WD/P/100621/1/1; Remont drogi wojewódzkiej nr 425 od km 13+899 do km 14+591,25 w m. Kuźnia Raciborska. Roboty te obejmują: -wykonanie kanalizacji burzowej fi 160 mb 120 -wykonanie 4 studni betonowych fi 1000 -wykonanie przykanalików fi 160 mb 258,35 -wykonanie studni rewizyjnych fi 1200 szt. 4 -wykonanie kanału fi 300 mb 58,55 -wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm m2-285 Przedmiotowe roboty nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym dlatego też ich wykonanie nie było możliwe wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a ich wykonanie determinuje wykonanie zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34965520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE ROBÓT KANALIZACYJNYCH I TOWARZYSZĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W KUŹNI RACIBORSKIEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100621/1/1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOW SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-12-20 84 200,00