Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu351660-2017
PDData publikacji08/09/2017
OJDz.U. S172
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/09/2017
DTTermin17/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
PL72
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

08/09/2017    S172    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 172-351660

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.krakow.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120
45233128
45233140
45233220
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DW nr 973, DK 79,

województwo małopolskie, powiat dąbrowski, gmina Gręboszów, miejscowość Borusowa,

województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina Nowy Korczyn, miejscowość Nowy Korczyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym) oraz nasadzenia uzupełniające;

c) Roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienie podłoża);

d) Budowa konstrukcji nawierzchni na drogach dojazdowych do mostu;

e) Budowa mostu przez rzekę Wisłę;

f) Budowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowany odcinek drogi (w tym jednego ronda) wraz z rozbudową odcinków dróg krzyżujących się z planowaną drogą;

g) Budowa dróg serwisowych;

h) Budowa poboczy;

i) Budowa, chodników i ścieżki pieszo – rowerowej;

j) Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;

k) Budowa i przebudowa systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników;

l) Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych, urządzeń melioracji szczegółowej – na podstawie warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

m) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

n) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;

o) Zapewnienie nadzoru przyrodniczego;

p) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych, w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury;

q) Zapewnienie nadzoru saperskiego

r) Zapewnienie obsługi laboratoryjnej zgodnie z wymogami SST

s) Roboty wykończeniowe i porządkowe;

t) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

u) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;

v) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

w) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie

x) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa wstępna (pre-umowa) nr 09/16/P RPOWŚ.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz obu wskazanych Zamawiających (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

2. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2020 r. (przy czym uzyskanie decyzji ZRID – w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

UWAGA! Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: – co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) związanej z budową, rozbudową lub odbudową: – drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie, albo – obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: – co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz długości co najmniej 400 m.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3 – 5, przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: – co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) związanej z budową, rozbudową lub odbudową: – drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie, albo – obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: – co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz długości co najmniej 400 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w zakresie części inwestycji po stronie Województwa Małopolskiego. Zadanie zostało zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w zakresie części inwestycji po stronie Województwa Świętokrzyskiego (umowa wstępna / pre-umowa nr 09/16/P RPOWŚ).

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy i w korespondencji między Zamawiającym a Wykonawcą.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Współpracę pomiędzy Zamawiającymi (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach) przy realizacji niniejszego zamówienia reguluje porozumienie zawarte w dniu 17.7.2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2020 r. (przy czym uzyskanie decyzji ZRID – w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy).

7. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia);

— sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ.

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – pok. 220.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

10. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

11. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 20 %

3) dodatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności mostowej – 10 %

4) dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika budowy / Kierownika robót branży mostowej – 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2017
TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu386449-2017
PDData publikacji03/10/2017
OJDz.U. S189
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/09/2017
DTTermin19/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
PL72
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

03/10/2017    S189    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 189-386449

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-351660)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-351660

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ppkt 1) Krótki opis
Zamiast:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

Powinno być:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami i zjazdami.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ppkt 1) Opis zamówienia
Zamiast:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

Powinno być:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami i zjazdami.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż400 m.

UWAGA! Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: – co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie)związanej z budową, rozbudową lub odbudową: – drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie, albo – obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: – co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz długości co najmniej 400 m.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3 – 5, przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

Powinno być:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

Uwaga. Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km.

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: – co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) związanej z budową, rozbudową lub odbudową: – drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie, albo – obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km.

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: – co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

Uwaga. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3 – 5, przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: – co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła niemniejszej niż 120 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie)związanej z budową, rozbudową lub odbudową: – drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie, albo – obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: – co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 120 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła niemniejszej niż 120 m oraz długości co najmniej 400 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Powinno być:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: – co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła niemniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) związanej z budową, rozbudową lub odbudową: – drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie, albo – obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: – co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo – co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła niemniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu404242-2017
PDData publikacji13/10/2017
OJDz.U. S197
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/10/2017
DTTermin07/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
PL72
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

13/10/2017    S197    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 197-404242

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-351660)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-351660

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu437580-2017
PDData publikacji03/11/2017
OJDz.U. S211
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany31/10/2017
DTTermin21/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
PL72
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

03/11/2017    S211    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 211-437580

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-351660)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-351660

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu452799-2017
PDData publikacji14/11/2017
OJDz.U. S218
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/11/2017
DTTermin30/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
PL72
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

14/11/2017    S218    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 218-452799

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-351660)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-351660

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu470218-2017
PDData publikacji24/11/2017
OJDz.U. S226
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/11/2017
DTTermin15/12/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
PL72
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

24/11/2017    S226    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 226-470218

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-351660)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-351660

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu502284-2017
PDData publikacji16/12/2017
OJDz.U. S242
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/12/2017
DTTermin08/01/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
45233140 - Roboty drogowe
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
PL72
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

16/12/2017    S242    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 242-502284

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-351660)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-351660

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

Uwaga. Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej (zgody właściwego organu na prowadzenie robót) określoną w treści w/w decyzji (zgody) jako budowa, rozbudowa, odbudowa lub przebudowa (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m,

albo

b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

Uwaga!

Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty (tj. roboty dotyczące drogi oraz obiektów mostowych) mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

(...)

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km.

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: — co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo — co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) związanej z budową, rozbudową lub odbudową: — drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie, albo — obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km.

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: — co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo — co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

Uwaga. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3 – 5, przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Powinno być:

(...)

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu:

— co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m,

albo

— co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) związanej z:

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

Albo

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną) obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

— dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.,

albo

— jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

(c.d. poniżej w kolejnej rubryce „Powinno być”)

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Powinno być:

(ciąg dalszy powyższej rubryki „Powinno być”)

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3 – 5 (Kierownika budowy oraz Kierowników robót), przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę: a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

Uwaga! Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej (zgody właściwego organu na prowadzenie robót) określoną w treści w/w decyzji (zgody) jako budowa, rozbudowa, odbudowa lub przebudowa (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m,

albo

b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

(...)

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu: — co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo — co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) związanej z budową, rozbudową lub odbudową: — drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie albo — obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową: — co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m, albo — co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Powinno być:

(...)

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu:

— co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m,

albo

— co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) związanej z:

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie,

albo

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną) obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

— dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m,

albo

— jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 08/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/01/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NDNr dokumentu524912-2017
PDData publikacji29/12/2017
OJDz.U. S249
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/12/2017
DTTermin15/01/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
OCPierwotny kod CPV45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

29/12/2017    S249    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2017/S 249-524912

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 242-502284)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Tel.: +48 413470471
E-mail: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL72


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17
II.1.2)Główny kod CPV
45221100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami o łącznej długości około 2 km.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 242-502284

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej(zgody właściwego organu na prowadzenie robót) określoną w treści w/w decyzji (zgody) jako budowa,rozbudowa, odbudowa lub przebudowa (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m,

Albo

b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

UWAGA!

Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty (tj. roboty dotyczące drogi oraz obiektów mostowych) mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną robotę na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej (zgody właściwego organu na prowadzenie robót) określoną w treści w/w decyzji (zgody) jako budowa, rozbudowa, odbudowa lub przebudowa (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m,

Albo

b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

Uwaga!

— Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty (tj. roboty dotyczące drogi i obiektów mostowych) mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań,

— Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko PROJEKTANTA O SPECJALNOŚCI DROGOWEJ posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko PROJEKTANTA O SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu:

— co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

3) osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) związanej z:

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

Albo

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną) obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej„G” lub odpowiadającej tej klasie.

4) osobą na stanowisko KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km

5) osobą na stanowisko KIEROWNIKA ROBÓT MOSTOWYCH posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

— dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

(c.d. poniżej w kolejnej rubryce ZAMIAST)

Powinno być:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu:

— dokumentacji projektowej / projektowych na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

Uwaga!

Znaczenie na gruncie tego warunku ma ilość obiektów mostowych będących przedmiotem prac projektowych, a nie ilość fizycznych opracowań (dokumentacji) – w przypadku sytuacji wskazanej w tiret pierwszej określone tam obiekty mogły być przedmiotem jednego lub dwóch odrębnych opracowań (dokumentacji).

3) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) związanej z:

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

Albo

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną) obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

4) osobą na stanowisko Kierownika robót drogowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

(c.d. poniżej w kolejnej rubryce Powinno być)

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

(ciąg dalszy powyższej rubryki Zamiast)

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3 – 5 (Kierownika budowy oraz Kierowników robót), przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Powinno być:

(ciąg dalszy powyższej rubryki Powinno być)

5) osobą na stanowisko Kierownika robót mostowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji zakończonej inwestycji / zakończonych inwestycji związanej / związanych z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

— co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

Uwaga!

Znaczenie na gruncie tego warunku ma ilość obiektów mostowych będących przedmiotem czynności kierowniczych, a nie ilość inwestycji, w ramach których były one pełnione – w przypadku sytuacji wskazanej w tiret pierwszej określone tam obiekty mogły być przedmiotem jednej lub dwóch odrębnych inwestycji.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3 – 5 (Kierownika budowy oraz Kierowników robót), przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną inwestycję na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, określoną w treści w/w decyzji jako budowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy co najmniej G lub

Odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę:

a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m,

Albo

b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną robotę na podstawie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej (zgody właściwego organu na prowadzenie robót) określoną w treści w/w decyzji (zgody) jako budowa, rozbudowa, odbudowa lub przebudowa (w wyniku której nastąpiła zmiana

Parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

a) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m,

Albo

b) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m;

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o.

Długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu:

— co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Związanej z budową, rozbudową lub odbudową:

— drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

Albo

— obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową drogi publicznej klasy co najmniej.

„G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji związanych z budową, rozbudową lub odbudową:

— co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Powinno być:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (w wyniku której nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu:

— dokumentacji projektowej / projektowych na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych, na którą pozyskana została decyzja ZRID, decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja równoważna) co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

3) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) związanej z:

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

Albo

— budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną) obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

4) osobą na stanowisko Kierownika robót drogowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

5) osobą na stanowisko Kierownika robót mostowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji zakończonej inwestycji / zakończonych inwestycji związanej / związanych z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową (wiążącą się co najmniej z wymianą pomostu oraz zmianą parametrów użytkowych lub technicznych i dokonaną w oparciu o decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną):

— co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 400 m.

Albo

— co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 100 m oraz długości co najmniej 400 m.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 08/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-10-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 35166020171
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-63/17
Data publikacji zamówienia: 2017-09-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 500000 ZŁ
Szacowana wartość* 16 666 666 PLN  -  25 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg