Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYMIANA GRUNTÓW NIENOŚNYCH, roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA


Numer ogłoszenia: 35406 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA GRUNTÓW NIENOŚNYCH, roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA: WYMIANA GRUNTÓW NIENOŚNYCH, roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA. Roboty polegać będą na: robotach ziemnych; betonowaniu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.26.23.50-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - pomimo posiadania rozpoznania geotechnicznego, występujące w podłożu warunki gruntowe mają bardziej skomplikowany charakter i wymagają innych zabiegów niż przyjęte w projekcie. W dnie wykopu (na całej jego szerokości) stwierdzono występowanie próchniczych piasków gliniastych oraz namułów organicznych obsuniętych ze ściany wykopu. Grunty te znajdują się w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Uplastycznienie się tych gruntów spowodowane jest napływem wody pochodzącej z śródwarstwowych sączeń oraz soczewek wyżej ległych gruntów nawodnionych. Zalecono wybranie warstwy tych gruntów, pogłębiając wykop do warstwy piasków drobnych z piaskami próchnicznymi. Grunt ten stwierdzono na podstawie punktowych badań w dnie wykopu. Stwierdzona warstwa gruntów po przegłębieniu wykopu będzie stwarzać korzystniejsze warunki geotechniczne w porównaniu z nadległymi gruntami, które ze względu na występowanie śródwarstwowych sączeń w dnie wykopu oraz z powodu napływu wody gruntowej z wyżej ległych soczewek gruntów nawodnionych znajdują się w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Wymieniony grunt należy zastąpić poduszką z chudego betonu. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3540620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia