TI Tytuł Polska-Opoczno: Usługi usuwania broni oraz amunicji
ND Nr dokumentu 355343-2014
PD Data publikacji 18/10/2014
OJ Dz.U. S 201
TW Miejscowość OPOCZNO
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/10/2014
DT Termin 01/12/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
OC Pierwotny kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
RC Kod NUTS PL115
IA Adres internetowy (URL) http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/10/2014    S201    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi usuwania broni oraz amunicji

2014/S 201-355343

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551890

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów w Nadleśnictwie Opoczno.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Leśnictwo Sitowa.

Kod NUTS PL115

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów w Nadleśnictwie Opoczno na powierzchni 25,04 ha.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90523100, 90523200, 90523300, 71510000, 71330000, 45236000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 72 748,96 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2015. Zakończenie 30.6.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych, zero groszy).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu - sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego, Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 – 300 Opoczno. PKO Bank Polski o/Opoczno Nr: 18 1020 3916 0000 0802 0079 2689 z dopiskiem: „Wadium w przetargu na wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów.”
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium wformie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w przypadku, gdy w ofercie będzie załączony przelew, a rachunek Zamawiającego w terminie składania ofert nie będzie uznany, tzn. pieniądze nie będą na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać:
6.1. termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert);
6.2. kwotę (równa kwocie wadium);
6.3. jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiający gwarancję lub poręczenia);
6.4. określonego beneficjenta gwarancji (Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno);
6.5. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczyciel zobowiązany jest doprzekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazaneprzez beneficjenta);
6.6. płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty gwarancjilub poręczenia na pierwsze pisemne żądania beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ust. 1 i 3 ustawy Pzp);
6.7. nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia).
7. Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Wykluczone zostaną oferty w których wadium zostanie wniesione w innej formie niż określone przez Zamawiającego, wniesione w mniejszej niż określił Zamawiający wysokości.
8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze należy złożyć woddzielnej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 11 ( sekretariat) przed upływem terminuskładania ofert, natomiast jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty.
Koperta powinna być opisana następująco:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 – 300 Opoczno
„Wadium w przetargu na wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów.”
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:
9.1. wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4austawy Pzp;
9.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9.3. na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz zodsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku,gdy Wykonawca:
11.1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
11.2. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzyma wadium także w okolicznościach ujętych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp to jest w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zależne od ilości wykonanych prac, które zostanie zapłacone w oparciu o:
1) fakturę/y częściową/e wystawianą/e na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór określono w załącznik nr 8 do umowy, stwierdzającą/e stan zaawansowania prac oraz przedstawieniu dokumentacji, o której mowa w § 9 za wykonaną część prac. Faktury i protokoły powinny być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, oddzielnie dla terenów z czasowymi wyłączeniami oraz bez czasowych wyłączeń, w oparciu o harmonogram rzeczowy, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2) faktury częściowe nie mogą przekroczyć 80% kwoty, o której mowa w § 13 ust. 1 umowy.
3) fakturę końcową (za wykonanie oczyszczenia powierzchni z czasowymi wyłączeniami lub bez czasowych wyłączeń) po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przedstawieniu dokumentacji, o której mowa w § 9 za ostatni okres realizacji prac wraz z podsumowaniem jakościowym i ilościowym całości prac.
2. Fakturę VAT z naniesionym numerem umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca składa do Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wystawienia protokołu odbioru prac.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy potwierdzone na fakturze.
5. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji III.2.1), III.2.2), III.2.3) niniejszego ogłoszenia oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć:
4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp;
4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkaniatych osób.
4.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
1) o których mowa w pkt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) o których mowa w pkt 4.5 i w pkt 4.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.10. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
4.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym , że nie należy do grupy kapitałowej.
6.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
7. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp może przedstawić inny dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w rozdziale V pkt 4.5. SIWZ.
4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potencjał ekonomiczny i finansowy będzie podlegał sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczący znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 100 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w sekcji III.2.3) ogłoszenia "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu,dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W katalogu głównych usług Wykonawca winien ująć co najmniej te główne usługi, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, o których mowa w warunku opisanym w rozdziale V ppkt 4.2. SIWZ, a także dołączyć dla nich dowody wskazane poniżej w punkcie 3.
3. Dowodami, o których mowa powyżej w punkcie 2 są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
4. W celu oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w sekcji III.2.3) ogłoszenia "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w warunku opisanym w rozdziale V ppkt 4.4.1.-4.4.3.SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
2) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia określone w rozdziale V ppkt 4.4.1.-4.4.3. SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, o których mowa w rozdziale V ppkt 4.3.,dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjałinnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymido realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
5.1. jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
5.2. w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
5.3. jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;
7.4. jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie jednorazowego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych o powierzchni oczyszczanej co najmniej 25 ha.
2. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę, że dysponuje:
1) dwoma sprawnymi wykrywaczami metalu, które powinny posiadać odpowiednie parametry pozwalającena wykonanie rozpoznania terenu pod względem zalegających w ziemi metali na głębokość 0 - 1 m pod powierzchnią terenu, niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności gleby;
2) czterema osobami pełniącymi funkcję Pracownik fizyczny – saper, prowadzącymi prace z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na stanowiskach związanych z dostępem do materiałów wybuchowych w zakresie:
a) prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140 z późn. zm.) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 72, poz.623),
lub
b) prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem - w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostałyna podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 135 poz. 1140) tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z2002 Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.),
3) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika prac saperskich, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad prowadzeniem prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przyużyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, posiadająca:
a) odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach,w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:
a1) prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z
a2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140 z późn. zm.) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 72, poz. 623),
lub
b) prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 135 poz. 1140 z późn. zm.) tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z §20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.),
4) jedną osobą prowadzącą monitoring archeologiczny przypadającą w czasie prowadzenia prac na maksymalnie 25 użytkowanych wykrywaczy metalu. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu archeologii oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako archeolog,w tym co najmniej roczne doświadczenie związane z prowadzeniem nadzoru (monitoringu) archeologicznego w miejscu wystąpienia stanowisk archeologicznych.
Uwaga: W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający uzna przedstawione w w załączniku nr 7 do SIWZ kwalifikacje zawodowe osób wymienionych powyżej w punkcie 2 ppkt 2, 3 i 4 uzyskane w państwie ich siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli swym zakresem odpowiadają wymaganiom przedstawionym powyżej w punkcie 2 ppkt 2 i 3 i 4.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZG4-2710-5/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.12.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.12.2014 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach projektu
„Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)Informacje dodatkowe
Wskazany w sekcji II.3) termim rozpoczęcia prac jest terminem szacowanym, a faktyczny termin rozpoczęcia jest termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 6 i pkt 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2014
Adres: ul. Sitowa nr 15, 26-300 Opoczno
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
tel: +48 447551870
fax: +48 447551870
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 35534320141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 210 dni
Wadium: 7000 ZŁ
Szacowana wartość* 233 333 PLN  -  350 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15, opoczno, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
90523100-0 Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200-1 Usługi usuwania bomb