Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
ND Nr dokumentu 35543-2011
PD Data publikacji 02/02/2011
OJ Dz.U. S 22
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 28/01/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 10/03/2011
DT Termin 10/03/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113700 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
OC Pierwotny kod CPV 44113700 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
RC Kod NUTS PL1
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

02/02/2011    S22    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

2011/S 22-035543

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku a) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego; b) z transportem dostawcy do miejsca wbudowania; c) dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 8 części - nr postępowania 011/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL1

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
a) Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego;
b) Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - z transportem dostawcy do miejsca wbudowania;
c) Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy;
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113700

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 3 216 470,00 PLN
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”
1)KRÓTKI OPIS
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”.
b) dostawa MMA z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania – 230 Mg
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 800 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
b) dostawa MMA z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania – 230 Mg
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 800 Mg
Bez VAT 700 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów”
1)KRÓTKI OPIS
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów”.
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 360 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 360 Mg
Bez VAT 166 320,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.”
1)KRÓTKI OPIS
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.”.
a) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego – 850 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
a) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego – 850 Mg
Bez VAT 170 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka”
1)KRÓTKI OPIS
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka”.
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 500 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 500 Mg
Bez VAT 235 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”
1)KRÓTKI OPIS
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”.
a) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego – 970 Mg
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 3 200 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
a) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego – 970 Mg
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 3 200 Mg
Bez VAT 952 300,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Siedlce – Węgrów”
1)KRÓTKI OPIS
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 350 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 350 Mg
Bez VAT 112 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom”
1)KRÓTKI OPIS
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom”.
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 407 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 407 Mg
Bez VAT 297 110,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”
1)KRÓTKI OPIS
„Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”.
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 1 380 Mg
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

44113700

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
c) dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy – 1 380 Mg
Bez VAT 583 740,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
— część 1: 14 000 PLN słownie: czternaście tysięcy złotych i zero groszy,
— część 2: 3 300 PLN słownie: trzy tysiące trzysta złotych i zero groszy,
— część 3: 3 400 PLN słownie: trzy tysiące czterysta złotych i zero groszy,
— część 4: 4 700 PLN słownie: cztery tysiące siedemset złotych i zero groszy,
— część 5: 19 000 PLN słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych i zero groszy,
— część 6: 2 200 PLN słownie: dwa tysiące dwieście złotych i zero groszy,
— część 7: 5 900 PLN słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy,
— część 8: 11 500 PLN słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej,
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 10.3.2011 r., do godz. 10:00.
4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
5. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano lub po unieważnieniu przetargu, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.
6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
8.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości Umowy brutto.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Dla dostaw realizowanych w wariancie c) rozliczenie odbędzie się jedną fakturą końcową na podstawie protokołu z dokonanych dostaw zatwierdzonego przez Zamawiającego. Dla dostaw realizowanych w wariantach a) i b) rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu w oparciu o częściowe protokoły odbioru z dokonanych dostaw zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz fakturą końcową wystawioną na podstawie odbioru końcowego.
Płatność za wykonaną dostawę dla wariantu a) i b) nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu nalezy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 Ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 8., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11 pkt. 8., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości każde nie mniejszej niż:
— część I 350 000 PLN słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych,
— część II 83 000 PLN słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych,
— część III 85 000 PLN słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych,
— część IV 118 000 PLN słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych,
— część V 476 000 PLN słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych,
— część VI 56 000 PLN słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych,
— część VII 149 000 PLN słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych,
— część VIII 584 000 PLN słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych.
2) dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie w ciągu dwóch godzin masy bitumicznej do miejsca wskazanego przez Rejon Drogowy z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania (zgodnie ze specyfikacją techniczną), na terenie którego będzie dostarczana mieszanka oraz pojazdy odpowiednie do transportu mieszanki mineralno–asfaltowej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Do oferty należy dołączyć:
1. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie;
2. wykaz niezbędnego sprzętu umożliwiającego wykonanie Zamówienia, w tym dysponowanie wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie w ciągu dwóch godzin masy bitumicznej do miejsca wskazanego przez Rejon Drogowy z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania (zgodnie ze specyfikacją techniczną), na terenie którego będzie dostarczana mieszanka oraz pojazdy odpowiednie do transportu mieszanki mineralno–asfaltowej
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
011/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 10.3.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 36,90 PLN
Warunki i sposób płatności: Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego 88 1050 1025 1000 0023 2544 7569 lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.3.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.3.2011 - 10:30

Miejsce

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, sala konferencyjna 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Wymagany termin realizacji zamówienia:
— dla wariantu a) do 30.10.2011 r.,
— dla wariantu b) do 30.10.2011 r.,
— dla wariantu c) do 30.6.2011 r.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o udzileniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.1.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
ND Nr dokumentu 127475-2011
PD Data publikacji 21/04/2011
OJ Dz.U. S 78
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 20/04/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113700 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
OC Pierwotny kod CPV 44113700 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
RC Kod NUTS PL1
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

21/04/2011    S78    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

2011/S 78-127475

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku a) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego; b) z transportem dostawcy do miejsca wbudowania; c)dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 8 części - nr postępowania 011/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL1

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
a) Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego;
b) dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - z transportem dostawcy do miejsca wbudowania;
c) dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113700

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 754 525,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
011/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 022-035543 z dnia 2.2.2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR 1CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
31.3.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 700 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 861 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
ZAMÓWIENIE NR 2CZĘŚĆ NR 3 - NAZWA Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
30.3.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu Polhild I Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna
ul. H. Sienkiewicza 13
05-230 Kobyłka
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 170 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 248 829,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
ZAMÓWIENIE NR 3CZĘŚĆ NR 4 - NAZWA Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
31.3.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 235 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 322 260,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
ZAMÓWIENIE NR 4CZĘŚĆ NR 5 - NAZWA Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
5.4.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych
ul. Zaściankowa 1
05-240 Tłuszcz
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 952 300,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 131 969,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
ZAMÓWIENIE NR 5CZĘŚĆ NR 7 - NAZWA Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
25.3.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

AS Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8
26-600 Radom
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 297 110,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 360 439,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
ZAMÓWIENIE NR 6CZĘŚĆ NR 8 - NAZWA Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
4.4.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 1
05-604 Jasieniec
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 583 740,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 830 028,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
20.4.2011

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3554320111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 64000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 133 333 PLN  -  3 200 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 10/03/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 1, 05-604 Jasieniec, woj. MAZOWIECKIE
2011-04-04 830 028,00
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom. AS Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom, woj. MAZOWIECKIE
2011-03-25 360 439,00
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych
ul. Zaściankowa 1, 05-240 Tłuszcz, woj. MAZOWIECKIE
2011-04-05 1 131 969,00
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. MAZOWIECKIE
2011-03-31 322 260,00
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. MAZOWIECKIE
2011-03-31 861 000,00
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu Polhild I Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna
ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, woj. MAZOWIECKIE
2011-03-30 248 829,00