Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 2+740 DO KM 3+880 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA (UMOWA WD/P/090805/1/1 Z DN. 17.09.2009 R.).


Numer ogłoszenia: 357672 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 2+740 DO KM 3+880 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA (UMOWA WD/P/090805/1/1 Z DN. 17.09.2009 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 2+740 DO KM 3+880 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA (UMOWA WD/P/090805/1/1 Z DN. 17.09.2009 R.). Zakres robót obejmuje: 1. roboty przygotowawcze, 2. frezowanie nawierzchni bitumicznej, 3. czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 4. wyrównanie z AC 22 asfalt wielorodzajowy 35/30, 5. ułożenie warstwy wiążącej AC 16 W MG 35/50, 6. ułożenie warstwy wiążącej AC 11 S MG 35/50, 7. uzupełnienie poboczy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu nr 271338-2009 opublikowanym w dn. 07.08.2009 r. dla zadania nr WD/P/090805/1 na Remont nawierzchni drogi nr 907 od km 2+740 do km 3+880 w miejscowości Konopiska w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, a roboty uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności, koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 45,52 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG - BUD SP. Z O.O., ul. Prosta 88/90, Lubojenka, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 2+740 DO KM 3+880 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA (UMOWA WD/P/090805/1/1 Z DN. 17.09.2009 R.).


Numer ogłoszenia: 366166 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 357672 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 2+740 DO KM 3+880 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA (UMOWA WD/P/090805/1/1 Z DN. 17.09.2009 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 2+740 DO KM 3+880 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA (UMOWA WD/P/090805/1/1 Z DN. 17.09.2009 R.). Zakres robót obejmuje: 1. roboty przygotowawcze, 2. frezowanie nawierzchni bitumicznej, 3. czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 4. wyrównanie z AC 22 asfalt wielorodzajowy 35/30, 5. ułożenie warstwy wiążącej AC 16 W MG 35/50, 6. ułożenie warstwy wiążącej AC 11 S MG 35/50, 7. uzupełnienie poboczy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - BUD SP. Z O.O., ul. Prosta 88/90, Lubojenka, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 373127,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  455426,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  455426,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  455426,74


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu nr 271338-2009 opublikowanym w dn. 07.08.2009 r. dla zadania nr WD/P/090805/1 na Remont nawierzchni drogi nr 907 od km 2+740 do km 3+880 w miejscowości Konopiska w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, a roboty uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności, koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 45,52 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35767220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 3+880 DO KM 4+280 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 2+740 DO KM 3+880 W MIEJSCOWOŚCI KONOPISKA (UMOWA WD/P/090805/1/1 Z DROG - BUD SP. Z O.O.
ul. Prosta 88/90, Lubojenka, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2011-11-04 455 426,00