Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: PRZEPUSTU POD UL. PIASKOWĄ, DWÓCH PRZEPUSTÓW PRZY STAWACH HODOWLANYCH, DODATKOWYCH WPUSTÓW, SKROPIENIA MIĘDZYWARSTWOWEGO POMIĘDZY WARSTWAMI PODBUDOWY MINERALNO-ASFALTOWEJ, ZMIANY PODŁĄCZENIA PRZEPUSTU W KM 47+974, ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ŚCIANEK PRZEPUSTÓW.


Numer ogłoszenia: 357748 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: PRZEPUSTU POD UL. PIASKOWĄ, DWÓCH PRZEPUSTÓW PRZY STAWACH HODOWLANYCH, DODATKOWYCH WPUSTÓW, SKROPIENIA MIĘDZYWARSTWOWEGO POMIĘDZY WARSTWAMI PODBUDOWY MINERALNO-ASFALTOWEJ, ZMIANY PODŁĄCZENIA PRZEPUSTU W KM 47+974, ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ŚCIANEK PRZEPUSTÓW..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: PRZEPUSTU POD UL. PIASKOWĄ, DWÓCH PRZEPUSTÓW PRZY STAWACH HODOWLANYCH, DODATKOWYCH WPUSTÓW, SKROPIENIA MIĘDZYWARSTWOWEGO POMIĘDZY WARSTWAMI PODBUDOWY MINERALNO-ASFALTOWEJ, ZMIANY PODŁĄCZENIA PRZEPUSTU W KM 47+974, ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ŚCIANEK PRZEPUSTÓW..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót, okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a których wykonanie stało się konieczne, aby zamówienie podstawowe zostało zakończone. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę zapisy określone w art. 67, ust 1 pkt 5 lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie: 1. Przepustu pod ul. Piaskową. 2. Dwóch przepustów przy stawach hodowlanych. 3. Dodatkowych wpustów 4. Skropienia międzywarstwowe pomiędzy warstwami podbudowy mineralno-asfaltowej. 5. Zmiany podłączenia przepustu w km 47+974. 6. Zmiany dotyczącej wykonania ścianek przepustów. Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1) Przepust pod ul. Piaskową. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym w obrębie skrzyżowania DW 935 z ul. Piaskową (km 46+764,30) stwierdzono, że docelowe przykrycie przepustu w ul. Piaskowej oznaczonego jako P-22 wynosi 40 cm. Oznacza to, że góra rury przepustowej znajdowałaby się 8 cm pod nowoprojektowanym pakietem warstw bitumicznych, w warstwie podbudowy z kruszywa łamanego. Zgodnie z instrukcją dostawcy rur na przepusty minimalny naziom na rurze przy drodze pod obciążeniem ruchem kołowym powinien wynosić 60 cm. Zaproponowane rozwiązanie polega na budowie dodatkowego przepustu fi 800 o umownym numerze P-03 w kilometrze 46+858 prostopadle do osi drogi DW 935 przeprowadzającego wodę z lewej strony drogi na prawą. Podłączenie wpustu deszczowego W.9.22 zlokalizowanego przy lewej krawędzi jezdni do rowu biegnącego po prawej stronie drogi. Likwidacja przepustu oznaczonego jako P-22 w ul. Piaskowej z jednoczesną likwidacją rowu odwadniającego po stronie lewej na odcinku od ulicy Piaskowej do przepustu P-3. Przedstawione rozwiązanie przez Projektanta pełniącego nadzór autorski nie naruszają decyzji pozwolenie na budowę ani decyzji pozwolenie wodno prawne. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 35.000,60 zł netto (43.050,74 brutto). Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie cen jednostkowych z umowy oraz przedmiaru sporządzonego przez Projektanta. Dla zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 46.213,50 zł netto (56.842,60 zł brutto). 2) Dwa przepusty przy stawach hodowlanych. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie obustronnych rowów szczelnych oraz przeprowadzenie wody deszczowej z jezdni z rowu prawego na lewą stronę jezdni przepustem o 1000 w km 48+833, który jest najniższym punktem zaprojektowanego systemu odwodnienia w tym rejonie. Następnie po oczyszczeniu w separatorze SEP 4 zlokalizowanym tuż za istniejącym przepustem fi 1000 przewiduje się odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. W rozwiązaniu projektowym nie uwzględniono, że rów przydrożny pełni jednocześnie funkcję rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z sąsiadującego z drogą stawu hodowlanego, znajdujących się w okolicy czterech innych stawów hodowlanych oraz okolicznych pól. Aby zachować ciągłość istniejącego układu melioracyjnego oraz umożliwić odprowadzenie wód z nowoprojektowanych rowów przydrożnych do odbiornika należy doprojektować dwa przepusty określane dalej nazwą P-1 i P-2. Jednocześnie rezygnuje się z zabudowy Separatora Sep4 na rzecz Separatorów Sep4a i Sep4b. Przepust P-1 Przepust P-1 fi 800 zlokalizowany w kilometrze 48+704,40 o długości 13,6 m przejmie wody deszczowe z drogi napływające od strony Żor rowem szczelnym zlokalizowanym po prawej stronie jezdni i przeprowadzi je na lewą stronę do rowu szczelnego. Po oczyszczeniu wód w Separatorze Sep4a zostaną one odprowadzone do rowu melioracyjnego jak w projekcie zasadniczym. Przepust P-2 Przepust P-2 fi 800 zlokalizowany w kilometrze 48+932,75 o długości 14,5 m przejmie wody deszczowe z drogi napływające od strony Pszczyny rowem szczelnym zlokalizowanym po prawej stronie jezdni i przeprowadzi je na lewą stronę do rowu szczelnego. Po oczyszczeniu wód w separatorze Sep4b zostaną one odprowadzone do rowu melioracyjnego jak w projekcie zasadniczym. Wzdłuż prawej krawędzi jezdni na odcinku pomiędzy zaproponowanymi Przepustami P-1 i P-2 wody deszczowe z jezdni o jednostronnym spadku poprzecznym na stronę prawą będą odprowadzana poprzez betonowe korytka ściekowe do wpustów deszczowych podłączonych bezpośrednio do rowu szczelnego po lewej stronie jezdni. Istniejący rów po prawej stronie jezdni, na odcinku pomiędzy przepustami P-1 i P-2 zachowa funkcję rowu melioracyjnego, który przejmuje także, szczególnie w trakcie obfitych, ponadnormatywnych opadów rok 2009 wody z pobliskich mnichów spustowych stawów oraz okolicznych pól i terenów leśnych. Opisane roboty nie naruszają decyzji pozwolenie na budowę ani decyzji pozwolenie wodno prawne. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 28 567,00 zł netto 35 137,41 zł brutto. Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie cen jednostkowych z umowy oraz przedmiaru sporządzonego przez Projektanta. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 193 782,00 zł netto 238 351,86 zł brutto. 3) Dodatkowe wpusty. Wniosek dotyczy zmiany rozstawu wpustów deszczowych na odcinku przebudowywanej drogi. Projektowo wpusty zostały zlokalizowane co ok. 60 - 80 metrów. Taki rozstaw zdaniem Projektanta pełniącego nadzór autorski (autora koreferatu) przy projektowym pochyleniu niwelety poniżej 0,5 % przedmiotowej drogi wojewódzkiej DW 935 o przekroju ulicznym nie zapewni sprawnego przejęcia wód opadowych z korony drogi. Na przedmiotowym odcinku liczba wpustów została powiększona o 12 szt. Po analizie dokumentacji pierwotnej i zamiennej wyselekcjonowano n w wpusty jako wpusty dodatkowe co umożliwi precyzyjne rozdzielenie robót dodatkowych i kontraktowych. Przepusty dodatkowe: w km 46+350 strona lewa i prawa, - 2szt. w km 46+440 strona lewa i prawa, - 2szt. w km 46+650 strona lewa i prawa- 2szt. w km 46+740 strona lewa, - 1szt. w km 46+746 strona prawa - 1szt. w km 46+915,00 strona lewa i prawa, - 2szt. w km 47+520 strona lewa i prawa, - 2szt. Zwiększona ilość wpustów na pozostałych odcinkach, gdzie również uwzględniono zmiany ilościowe wpustów uwzględniono w odrębnym opracowaniu w związku z wynikłymi kolizjami z siecią energetyczną. Zgodnie z oświadczeniem Projektanta wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 46+200 do km 47+545 jest nieistotną zmianą do projektu, nie zmienia także istoty pozwolenia wodnoprawnego o sygnaturze RO.6223-27/07 1 sierpnia 2007. Wartość robót dodatkowych wyniesie 51 750,00 zł netto (63 652,50 zł brutto). 4) Skropienie międzywarstwowe pomiędzy warstwami podbudowy mineralno-asfaltowej. Technologia rozkładania warstwy podbudowy bitumicznej gr. 20cm wymaga, aby wbudowywać ją co najmniej dwoma warstwami po 10cm. Wynika to z ograniczeń technicznych zatwierdzonego w Programie Zapewnienia Jakości sprzętu rozkładającego i zagęszczającego mieszankę oraz zapewnia uzyskania prawidłowej równości podłużnej i poprzecznej wbudowanej warstwy. Z uwagi na konieczność zapewnienia jednakowych właściwości fizyko-mechanicznych w kierunku ruchu pojazdów oraz monolityczność konstrukcji nawierzchni należy zapewnić prawidłowe sklejenie poszczególnych warstw nawierzchni ze sobą poprzez zastosowanie skropienia międzywarstwowego co jednoznacznie sankcjonują Wytyczne Techniczne - Związania międzywarstwowe oraz połączenia i grubości pakietów warstw ZDW-D-04.03.01a. Układanie dwóch warstw podbudowy na ciepło jest niemożliwe, ponieważ samochody ciężarowe dowożące mieszankę mineralno-asfaltową do rozściełacza dla górnej warstwy podbudowy bitumicznej deformowały by jeszcze gorącą warstwę dolną. Ponadto opony samochodów ciężarowych nie są przystosowane do pracy w wysokich temperaturach. Szacunkowa wartość robót dodatkowych wyniesie: 51 352 m2 razy 1,20 zł m2 (cena jednostkowa z poz. 62 kosztorysu ofertowego) = 61 622,40 netto. Mając na uwadze powyższe koszt robót dodatkowych wyniesie 61 622,40 zł netto (75 795,55 zł brutto). 5) Zmiana podłączenia przepustu w km 47+974 W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym dla kanalizacji deszczowej zwrócono uwagę na konieczność zmiany podłączenia przepustu pod drogą DW 935 fi 800 w km 47+974. Wody z przedmiotowego przepustu zaprojektowano by wpadały bezpośrednio do rowu szczelnego. W związku ze zmianą sposobu odwodnienia w tym rejonie polegającej na zmianie ujęcia wód z korony drogi systemem rowów szczelnych kanalizacji deszczowej zaistniała konieczność innego ujęcia wód z przedmiotowego przepustu, a następnie przekierowania ich do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody w kierunku ul. Słonecznej. Wobec powyższego zwrócono się do Projektanta pełniącego nadzór autorski o zaproponowane rozwiązania zamiennego. Przesłane przez Projektanta pełniącego nadzór autorski propozycja obejmowała korektę usytuowania studni ST.5.1 poprzez nieznaczne skrócenie głównego ciągu kanalizacyjnego fi 250 zlokalizowanego wzdłuż drogi DW 935 bezpośrednio przed przepustem. Od studni St.5.1 dodatkowym ciągiem kanalizacyjnym zrealizowane ma być obejście wylotu przepustu zlokalizowanego w drodze w km 47+974, poprzez polaczenie ciągu kanalizacyjnego i wylotu przepustu studnią wpadową pełniącej rolę osadnika. Ze studni wpadowej wody kolektorem fi 500 przekierowane są do studni St.4.11 gdzie nastąpi włączenie do ciągu kanalizacyjnego odprowadzającego wody do separatora Sep 3a w kierunku ulicy Słonecznej. Poprzez korektę trasy wymagane będzie także wykonanie dodatkowego umocnienia wylotu przepustu brukiem kamiennym. Projektant pełniący nadzór autorski potwierdził, iż proponowana zmiana jest zamianą nieistotną w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W związku z wykonaniem robót dodatkowych będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 11.167,50 zł netto (13.736,03 zł brutto). 6) Zmiany dotyczące wykonania ścianek przepustów Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie ścianek czołowych w formie monolitu blokowego z betonu klasy C25 30 o następujących wymiarach: grubość 20cm, szerokość i wysokość uzależniona od warunków miejscowych związanych z głębokością rowu w rejonie wlotu wylotu przepustu pod zjazdami. Rozwiązanie przedstawione w projekcie nie uwzględnia fundamentu w formie ławy betonowej lub żelbetowej. Nie uwzględniono również sposobu wykonania zbrojenia. Po wykonaniu dwóch próbnych ścianek czołowych o konstrukcji zgodnej z dokumentacją projektową (wys.szer.grub. - 260cm/230cm/20cm) w km 46+400 strona prawa, stwierdzono, że mają one tendencję do wychylania się od pionu z uwagi na brak fundamentu i znaczne parcie gruntu od strony zjazdu. W wyniku analizy pierwotnej dokumentacji technicznej Projektant pełniący nadzór autorski zaproponował alternatywne rozwiązania projektowe ścianek czołowych o konstrukcji uzależnionej od ich wysokości (uzależnienie od wielkości parcia gruntu od strony zjazdu): wysokość do 1,8m wysokość powyżej 1,8m oraz rezygnację z wykonania ścianek, zamiast tego wydłużenie przepustu i obrukowanie wlotu i wylotu kanału przepustu pod zjazdem. Zaproponowana konstrukcja uwzględnia zwiększenie klasy betonu do C30 37, wykonanie fundamentu żelbetowego, zwiększenie grubości ścianki do 30cm. Powyższe powoduje zwiększenie objętości betonu. Zaproponowano również zastosowanie rozbudowanego zbrojenia ścianek w postaci dwóch siatek z prętów 12mm o oczkach 10x10cm ze stali A-III oraz zastosowanie ściągów żelbetowych łączących sąsiadujące ścianki czołowe o wysokości powyżej 1,8m. Dodatkowo zaprojektowano obrukowanie skarp w rejonie wlotów wylotów oraz balustrady ochronne na wysokich ściankach czołowych (powyżej 1,8m). Efektem zaproponowanych zmian będzie zabezpieczenie ścianek przed przechylaniem się, osiadaniem a także przed ewentualnym złamaniem się lub wykruszeniem niezbrojonego betonu. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 173.922,00 zł brutto. Wartość robót dodatkowych wyniesie 300 575,00zł netto (369 707,25 zł brutto). W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz złożonej sytuacji odwodnieniowej. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. W związku z powyższym nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót budowlanych na kwotę netto 204 967,60 zł, tj. brutto 252 110,15. Wartość zamówienia dodatkowego określona na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 665 110,40 zł netto, 818 085,79 zł brutto. i stanowi około 3,84 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 17 312 130,49 zł netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: PRZEPUSTU POD UL. PIASKOWĄ, DWÓCH PRZEPUSTÓW PRZY STAWACH HODOWLANYCH, DODATKOWYCH WPUSTÓW, SKROPIENIA MIĘDZYWARSTWOWEGO POMIĘDZY WARSTWAMI PODBUDOWY MINERALNO-ASFALTOWEJ, ZMIANY PODŁĄCZENIA PRZEPUSTU W KM 47+974, ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ŚCIANEK PRZEPUSTÓW.


Numer ogłoszenia: 289261 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 357748 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: PRZEPUSTU POD UL. PIASKOWĄ, DWÓCH PRZEPUSTÓW PRZY STAWACH HODOWLANYCH, DODATKOWYCH WPUSTÓW, SKROPIENIA MIĘDZYWARSTWOWEGO POMIĘDZY WARSTWAMI PODBUDOWY MINERALNO-ASFALTOWEJ, ZMIANY PODŁĄCZENIA PRZEPUSTU W KM 47+974, ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ŚCIANEK PRZEPUSTÓW..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: PRZEPUSTU POD UL. PIASKOWĄ, DWÓCH PRZEPUSTÓW PRZY STAWACH HODOWLANYCH, DODATKOWYCH WPUSTÓW, SKROPIENIA MIĘDZYWARSTWOWEGO POMIĘDZY WARSTWAMI PODBUDOWY MINERALNO-ASFALTOWEJ, ZMIANY PODŁĄCZENIA PRZEPUSTU W KM 47+974, ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ŚCIANEK PRZEPUSTÓW..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 665110,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  818085,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  818085,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  818085,79


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót, okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a których wykonanie stało się konieczne, aby zamówienie podstawowe zostało zakończone. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę zapisy określone w art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie: 1. Przepustu pod ul. Piaskową. 2. Dwóch przepustów przy stawach hodowlanych. 3. Dodatkowych wpustów 4. Skropienia międzywarstwowe pomiędzy warstwami podbudowy mineralno-asfaltowej. 5. Zmiany podłączenia przepustu w km 47+974. 6. Zmiany dotyczącej wykonania ścianek przepustów. Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1) Przepust pod ul. Piaskową. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym w obrębie skrzyżowania DW 935 z ul. Piaskową (km 46+764,30) stwierdzono, że docelowe przykrycie przepustu w ul. Piaskowej oznaczonego jako P-22 wynosi 40 cm. Oznacza to, że góra rury przepustowej znajdowałaby się 8 cm pod nowoprojektowanym pakietem warstw bitumicznych, w warstwie podbudowy z kruszywa łamanego. Zgodnie z instrukcją dostawcy rur na przepusty minimalny naziom na rurze przy drodze pod obciążeniem ruchem kołowym powinien wynosić 60 cm. Zaproponowane rozwiązanie polega na budowie dodatkowego przepustu o 800 o umownym numerze P-03 w kilometrze 46+858 prostopadle do osi drogi DW 935 przeprowadzającego wodę z lewej strony drogi na prawą. Podłączenie wpustu deszczowego W.9.22 zlokalizowanego przy lewej krawędzi jezdni do rowu biegnącego po prawej stronie drogi. Likwidacja przepustu oznaczonego jako P-22 w ul. Piaskowej z jednoczesną likwidacją rowu odwadniającego po stronie lewej na odcinku od ulicy Piaskowej do przepustu P-3. Przedstawione rozwiązanie przez Projektanta pełniącego nadzór autorski nie naruszają decyzji pozwolenie na budowę ani decyzji pozwolenie wodno prawne. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 35.000,60 zł netto (43.050,74 brutto). Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie cen jednostkowych z umowy oraz przedmiaru sporządzonego przez Projektanta. Dla zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 46.213,50 zł netto (56.842,60 zł brutto). 2) Dwa przepusty przy stawach hodowlanych. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie obustronnych rowów szczelnych oraz przeprowadzenie wody deszczowej z jezdni z rowu prawego na lewą stronę jezdni przepustem o 1000 w km 48+833, który jest najniższym punktem zaprojektowanego systemu odwodnienia w tym rejonie. Następnie po oczyszczeniu w separatorze SEP 4 zlokalizowanym tuż za istniejącym przepustem o 1000 przewiduje się odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. W rozwiązaniu projektowym nie uwzględniono, że rów przydrożny pełni jednocześnie funkcję rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z sąsiadującego z drogą stawu hodowlanego, znajdujących się w okolicy czterech innych stawów hodowlanych oraz okolicznych pól. Aby zachować ciągłość istniejącego układu melioracyjnego oraz umożliwić odprowadzenie wód z nowoprojektowanych rowów przydrożnych do odbiornika należy doprojektować dwa przepusty określane dalej nazwą P-1 i P-2. Jednocześnie rezygnuje się z zabudowy Separatora Sep4 na rzecz Separatorów Sep4a i Sep4b. Przepust P-1 Przepust P-1 o 800 zlokalizowany w kilometrze 48+704,40 o długości 13,6 m przejmie wody deszczowe z drogi napływające od strony Żor rowem szczelnym zlokalizowanym po prawej stronie jezdni i przeprowadzi je na lewą stronę do rowu szczelnego. Po oczyszczeniu wód w Separatorze Sep4a zostaną one odprowadzone do rowu melioracyjnego jak w projekcie zasadniczym. Przepust P-2 Przepust P-2 o 800 zlokalizowany w kilometrze 48+932,75 o długości 14,5 m przejmie wody deszczowe z drogi napływające od strony Pszczyny rowem szczelnym zlokalizowanym po prawej stronie jezdni i przeprowadzi je na lewą stronę do rowu szczelnego. Po oczyszczeniu wód w separatorze Sep4b zostaną one odprowadzone do rowu melioracyjnego jak w projekcie zasadniczym. Wzdłuż prawej krawędzi jezdni na odcinku pomiędzy zaproponowanymi Przepustami P-1 i P-2 wody deszczowe z jezdni o jednostronnym spadku poprzecznym na stronę prawą będą odprowadzana poprzez betonowe korytka ściekowe do wpustów deszczowych podłączonych bezpośrednio do rowu szczelnego po lewej stronie jezdni. Istniejący rów po prawej stronie jezdni, na odcinku pomiędzy przepustami P-1 i P-2 zachowa funkcję rowu melioracyjnego, który przejmuje także, szczególnie w trakcie obfitych, ponadnormatywnych opadów (rok 2009) wody z pobliskich mnichów spustowych stawów oraz okolicznych pól i terenów leśnych. Opisane roboty nie naruszają decyzji pozwolenie na budowę ani decyzji pozwolenie wodno prawne. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 28 567,00 zł netto (35 137,41 zł brutto). Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie cen jednostkowych z umowy oraz przedmiaru sporządzonego przez Projektanta. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 193 782,00 zł netto (238 351,86 zł brutto). 3) Dodatkowe wpusty. Wniosek dotyczy zmiany rozstawu wpustów deszczowych na odcinku przebudowywanej drogi. Projektowo wpusty zostały zlokalizowane co ok. 60 - 80 metrów. Taki rozstaw zdaniem Projektanta pełniącego nadzór autorski (autora koreferatu) przy projektowym pochyleniu niwelety poniżej 0,5 % przedmiotowej drogi wojewódzkiej DW 935 o przekroju ulicznym nie zapewni sprawnego przejęcia wód opadowych z korony drogi. Na przedmiotowym odcinku liczba wpustów została powiększona o 12 szt. Po analizie dokumentacji pierwotnej i zamiennej wyselekcjonowano n/w wpusty jako wpusty dodatkowe co umożliwi precyzyjne rozdzielenie robót dodatkowych i kontraktowych. Przepusty dodatkowe: - w km 46+350 strona lewa i prawa, - 2szt. - w km 46+440 strona lewa i prawa, - 2szt. - w km 46+650 strona lewa i prawa- 2szt. - w km 46+740 strona lewa, - 1szt. - w km 46+746 strona prawa - 1szt. - w km 46+915,00 strona lewa i prawa, - 2szt. - w km 47+520 strona lewa i prawa, - 2szt. Zwiększona ilość wpustów na pozostałych odcinkach, gdzie również uwzględniono zmiany ilościowe wpustów uwzględniono w odrębnym opracowaniu w związku z wynikłymi kolizjami z siecią energetyczną. Zgodnie z oświadczeniem Projektanta wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 46+200 do km 47+545 jest nieistotną zmianą do projektu, nie zmienia także istoty pozwolenia wodnoprawnego o sygnaturze RO.6223-27/07 1 sierpnia 2007. Wartość robót dodatkowych wyniesie 51 750,00 zł netto (63 652,50 zł brutto). 4) Skropienie międzywarstwowe pomiędzy warstwami podbudowy mineralno-asfaltowej. Technologia rozkładania warstwy podbudowy bitumicznej gr. 20cm wymaga, aby wbudowywać ją co najmniej dwoma warstwami po 10cm. Wynika to z ograniczeń technicznych zatwierdzonego w Programie Zapewnienia Jakości sprzętu rozkładającego i zagęszczającego mieszankę oraz zapewnia uzyskania prawidłowej równości podłużnej i poprzecznej wbudowanej warstwy. Z uwagi na konieczność zapewnienia jednakowych właściwości fizyko-mechanicznych w kierunku ruchu pojazdów oraz monolityczność konstrukcji nawierzchni należy zapewnić prawidłowe sklejenie poszczególnych warstw nawierzchni ze sobą poprzez zastosowanie skropienia międzywarstwowego co jednoznacznie sankcjonują Wytyczne Techniczne - Związania międzywarstwowe oraz połączenia i grubości pakietów warstw ZDW-D-04.03.01a. Układanie dwóch warstw podbudowy na ciepło jest niemożliwe, ponieważ samochody ciężarowe dowożące mieszankę mineralno-asfaltową do rozściełacza dla górnej warstwy podbudowy bitumicznej deformowały by jeszcze gorącą warstwę dolną. Ponadto opony samochodów ciężarowych nie są przystosowane do pracy w wysokich temperaturach. Szacunkowa wartość robót dodatkowych wyniesie: 51 352 m2 x 1,20 zł/m2 (cena jednostkowa z poz. 62 kosztorysu ofertowego) = 61 622,40 netto. Mając na uwadze powyższe koszt robót dodatkowych wyniesie 61 622,40 zł netto (75 795,55 zł brutto). 5) Zmiana podłączenia przepustu w km 47+974 W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym dla kanalizacji deszczowej zwrócono uwagę na konieczność zmiany podłączenia przepustu pod drogą DW 935 fi 800 w km 47+974. Wody z przedmiotowego przepustu zaprojektowano by wpadały bezpośrednio do rowu szczelnego. W związku ze zmianą sposobu odwodnienia w tym rejonie polegającej na zmianie ujęcia wód z korony drogi systemem rowów szczelnych kanalizacji deszczowej zaistniała konieczność innego ujęcia wód z przedmiotowego przepustu, a następnie przekierowania ich do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody w kierunku ul. Słonecznej. Wobec powyższego zwrócono się do Projektanta pełniącego nadzór autorski o zaproponowane rozwiązania zamiennego. Przesłane przez Projektanta pełniącego nadzór autorski propozycja obejmowała korektę usytuowania studni ST.5.1 poprzez nieznaczne skrócenie głównego ciągu kanalizacyjnego fi 250 zlokalizowanego wzdłuż drogi DW 935 bezpośrednio przed przepustem. Od studni St.5.1 dodatkowym ciągiem kanalizacyjnym zrealizowane ma być obejście wylotu przepustu zlokalizowanego w drodze w km 47+974, poprzez polaczenie ciągu kanalizacyjnego i wylotu przepustu studnią wpadową pełniącej rolę osadnika. Ze studni wpadowej wody kolektorem fi 500 przekierowane są do studni St.4.11 gdzie nastąpi włączenie do ciągu kanalizacyjnego odprowadzającego wody do separatora Sep 3a w kierunku ulicy Słonecznej. Poprzez korektę trasy wymagane będzie także wykonanie dodatkowego umocnienia wylotu przepustu brukiem kamiennym. Projektant pełniący nadzór autorski potwierdził, iż proponowana zmiana jest zamianą nieistotną w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W związku z wykonaniem robót dodatkowych będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 11.167,50 zł netto (13.736,03 zł brutto). 6) Zmiany dotyczące wykonania ścianek przepustów Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie ścianek czołowych w formie monolitu blokowego z betonu klasy C25/30 o następujących wymiarach: grubość 20cm, szerokość i wysokość uzależniona od warunków miejscowych związanych z głębokością rowu w rejonie wlotu/wylotu przepustu pod zjazdami. Rozwiązanie przedstawione w projekcie nie uwzględnia fundamentu w formie ławy betonowej lub żelbetowej. Nie uwzględniono również sposobu wykonania zbrojenia. Po wykonaniu dwóch próbnych ścianek czołowych o konstrukcji zgodnej z dokumentacją projektową (wys./szer./grub. - 260cm/230cm/20cm) w km 46+400 strona prawa, stwierdzono, że mają one tendencję do wychylania się od pionu z uwagi na brak fundamentu i znaczne parcie gruntu od strony zjazdu. W wyniku analizy pierwotnej dokumentacji technicznej Projektant pełniący nadzór autorski zaproponował alternatywne rozwiązania projektowe ścianek czołowych o konstrukcji uzależnionej od ich wysokości (uzależnienie od wielkości parcia gruntu od strony zjazdu): - wysokość do 1,8m - wysokość powyżej 1,8m oraz rezygnację z wykonania ścianek, zamiast tego wydłużenie przepustu i obrukowanie wlotu i wylotu kanału/przepustu pod zjazdem. Zaproponowana konstrukcja uwzględnia zwiększenie klasy betonu do C30/37, wykonanie fundamentu żelbetowego, zwiększenie grubości ścianki do 30cm. Powyższe powoduje zwiększenie objętości betonu. Zaproponowano również zastosowanie rozbudowanego zbrojenia ścianek w postaci dwóch siatek z prętów 12mm o oczkach 10x10cm ze stali A-III oraz zastosowanie ściągów żelbetowych łączących sąsiadujące ścianki czołowe o wysokości > 1,8m. Dodatkowo zaprojektowano obrukowanie skarp w rejonie wlotów/wylotów oraz balustrady ochronne na wysokich ściankach czołowych (> 1,8m). Efektem zaproponowanych zmian będzie zabezpieczenie ścianek przed przechylaniem się, osiadaniem a także przed ewentualnym złamaniem się lub wykruszeniem niezbrojonego betonu. W związku z wykonaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót na kwotę 173.922,00 zł brutto. Wartość robót dodatkowych wyniesie 300 575,00zł netto (369 707,25 zł brutto). W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz złożonej sytuacji odwodnieniowej. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. W związku z powyższym nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót budowlanych na kwotę netto 204 967,60 zł, tj. brutto 252 110,15. Wartość zamówienia dodatkowego określona na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 665 110,40 zł netto, 818 085,79 zł brutto. i stanowi około 3,84 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 17 312 130,49 zł netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35774820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE
UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, woj. śląskie
2011-11-04 818 085,00