Ślesin: Budowa drogi w miejscowości Honoratka-Rębowo


Numer ogłoszenia: 358362 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ślesin , ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2704011, faks 063 2704198.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.slesin


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi w miejscowości Honoratka-Rębowo.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Honoratka w kierunku Rębowo na długości 0,990 km oraz remont nawierzchni drogi na długości 89 m. Zakres robót obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowane mechanicznie, c) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego e) roboty wykończeniowe i porządkowe. Na terenie objętym inwestycją znajduje się gazociąg g225 2. Inne prace i roboty towarzyszące dla każdej części: - obsługa geodezyjna - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. W celu przygotowania oferty należy posiłkować się przedmiarami, które stanowią materiał pomocniczy i opisują wymagany zakres zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu po zakończeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Warunki płatności: Płatność końcowa po dokonaniu odbioru końcowego robót..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia-załącznik nr 3.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający określa minimalne wymagania oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej i wartości wg umowy min. 200 000,00 zł brutto. * Za wykonaną robotę budowlaną zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawidłowości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać, co najmniej jeden podmiot.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia-załącznik nr 3.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i będą posiadać odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. potencjałem kadrowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać, co najmniej jeden podmiot.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia-załącznik nr 3.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty - załącznik nr 1; 2. Zestawienie elementów rozliczeniowych- załacznik nr 2; 3. Oświadczenie o spełnienie warunków na podstawie art. 22 ust. 1 - załącznik nr 3; 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów /oryginał zobowiązania/-jezeli dotyczy; 5. Informacja o części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy - załącznik nr 8; 6. Oświadczenie o zastosowanych materiałach, urządzeniach - załącznik nr 9; 7. Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-/jeżeli dotyczy/ - załącznik nr 10; 8. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektorzy nadzoru, jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownik budowy/robót, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ; 3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, 4) zmiany terminu z uwagi na: a) szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, b)konieczność przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 6) siły wyższej, 7) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 4. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust 1 pkt 2-7 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w §5, ust 1.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.umig.slesin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, przy ul. Kleczewskiej 15/sekretariat-Ipiętro/, 62-561 Ślesin..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Ślesin: Budowa drogi w miejscowości Honoratka-Rębowo


Numer ogłoszenia: 375630 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 358362 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2704011, faks 063 2704198.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi w miejscowości Honoratka-Rębowo.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Honoratka w kierunku Rębowo na długości 0,990 km oraz remont nawierzchni drogi na długości 89 m. Zakres robót obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowane mechanicznie, c) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego e) roboty wykończeniowe i porządkowe. Na terenie objętym inwestycją znajduje się gazociąg g225 2. Inne prace i roboty towarzyszące dla każdej części: - obsługa geodezyjna - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. W celu przygotowania oferty należy posiłkować się przedmiarami, które stanowią materiał pomocniczy i opisują wymagany zakres zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu po zakończeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Warunki płatności: Płatność końcowa po dokonaniu odbioru końcowego robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 236040,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  318570,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  318570,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  364394,68


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@slesin.pl
tel: 632 704 011
fax: 632 704 198
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35836220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.slesin
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa drogi w miejscowości Honoratka-Rębowo Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2014-11-14 318 570,00