Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na 8 części - nr postępowania 158/15


Numer ogłoszenia: 359360 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na 8 części - nr postępowania 158/15.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2016 roku Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części. Opis podziału na części: CZĘŚĆ 1 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 530 Mg CZĘŚĆ 2 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 482 Mg CZĘŚĆ 3 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 1 000 Mg CZĘŚĆ 4 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 400 Mg CZĘŚĆ 5 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 144 Mg CZĘŚĆ 6 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 550 Mg CZĘŚĆ 7 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg CZĘŚĆ 8 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 600 Mg.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1 - 19 507 zł słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset siedem złotych dla części 2 - 4 554 zł słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote dla części 3 - 10 200 zł słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych dla części 4 - 7 200 zł słownie: siedem tysięcy dwieście złotych dla części 5 - 22 640 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych dla części 6 - 6 930 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dla części 7 - 24 420 zł słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych dla części 8 - 22 464 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, numer postępowania oraz numer części). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, budowie lub rozbudowie drogi, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: dla części 1 - 400 000 zł słownie: czterysta tysięcy złotych dla części 2 - 100 000 zł słownie: sto tysięcy złotych dla części 3 - 209 000 zł słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych dla części 4 - 147 000 zł słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych dla części 5 - 464 000 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dla części 6 - 142 000 zł słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych dla części 7 - 500 000 zł słownie: pięćset tysięcy złotych dla części 8 - 460 000 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez względu na liczbę części, do których Wykonawca przystępuje. Wskazane osoby musza wykazać się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, przebudowie lub budowie drogi każda o wartości brutto nie mniejszej niż: dla części 1 - 400 000 zł słownie: czterysta tysięcy złotych dla części 2 - 100 000 zł słownie: sto tysięcy złotych dla części 3 - 209 000 zł słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych dla części 4 - 147 000 zł słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych dla części 5 - 464 000 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dla części 6 - 142 000 zł słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych dla części 7 - 500 000 zł słownie: pięćset tysięcy złotych dla części 8 - 460 000 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 ( Wykonawca może polegać .....) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...) i ppkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ....) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5 ( wykaz robót ....), ppkt. 6 ( wykaz osób ...) , ppkt. 7 ( oświadczenia ...) i ppkt.8 ( wykonawca może polegać ..) mogą być złożone przez wykonawców łącznie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie usługi; - klęski żywiołowe; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego wykształcenia na inne legitymujące się wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) zmiana wysokości wynagrodzenia - zmiana stawki podatku od towarów i usług, f) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna...


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 530 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 530 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 482 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 482 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 1 000 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 1 000 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 400 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 400 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 144 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 144 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 550 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 550 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 600 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 600 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


Warszawa: Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na 8 części - nr postępowania 158/15


Numer ogłoszenia: 26205 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 359360 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na 8 części - nr postępowania 158/15.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2016 roku Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części. Opis podziału na części: CZĘŚĆ 1 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 530 Mg CZĘŚĆ 2 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 482 Mg CZĘŚĆ 3 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 1 000 Mg CZĘŚĆ 4 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 400 Mg CZĘŚĆ 5 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 144 Mg CZĘŚĆ 6 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 550 Mg CZĘŚĆ 7 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg CZĘŚĆ 8 Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 600 Mg.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 530 Mg.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 650250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  487412,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  487412,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1354968,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 482 Mg.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 151830,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  240108,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  240108,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  385359,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 1 000 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG-REM Sp. z o.o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 340000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  293970,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  293970,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  405900,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 400 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 240000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  196795,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  196795,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  319800,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 144 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 754688,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  654005,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  654005,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1635014,40


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 550 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 231000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  297660,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  297660,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  710325,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGMAR Mariola Kulkowska, ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 814000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  657619,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  657619,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1135997,87


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 600 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 748800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  831480,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  831480,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1598968,02


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 35936020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 167 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 530 Mg. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
2016-03-14 487 412,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 482 Mg. Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid
ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2016-03-14 240 108,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 1 000 Mg DROG-REM Sp. z o.o.
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 293 970,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 400 Mg Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
2016-03-14 196 795,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 144 Mg Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid
ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
2016-03-14 654 005,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 550 Mg Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
2016-03-14 297 660,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg DROGMAR Mariola Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2016-03-14 328 809,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, woj. mazowieckie
2016-03-14 328 809,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 600 Mg Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
2016-03-14 831 480,00