Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/

Ogłoszenie nr 364067 - 2016 z dnia 2016-12-11 r.
Rawa Mazowiecka: Remont i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach 4 projektów (• Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 • Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 • Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 • Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16) współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu

Projekty: • Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 • Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 • Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 • Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96200   Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (URL): http://rawa-kopernik.internetdsl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej w sekretariacie szkoły przy ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach 4 projektów (• Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 • Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 • Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 • Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16) współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: a)Zadanie nr 1 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”: •nr 17 z przeznaczeniem na pracownię eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych dla zawodu: technik mechatronik •nr 36 z przeznaczeniem na pracownię rysunku technicznego dla zawodu: operator obrabiarek skrawających b)Zadanie nr 2 remont i adaptacja pomieszczenia nr 11 z przeznaczeniem na pracownię warsztaty szkolne samochodowe dla zawodu: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży samochodowej” c)Zadanie nr 3 remont i adaptacja pomieszczenia w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” •nr 14 z przeznaczeniem na pracownię budowlaną - warsztaty szkolne dla zawodu: technik budownictwa •nr 37 z przeznaczeniem na pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu: technik handlowiec d)Zadanie nr 4 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu nr nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” •nr 38 z przeznaczeniem na pracownię hotelarską - jednostka mieszkalna z węzłem sanitarnym dla zawodu: technik hotelarstwa •nr 8 z przeznaczeniem na pracownię obsługi gości dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robót stanowiących załączniki do SIWZ. 3.1.Przedmiar robót dołączony do SIWZ stanowi element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Nie będą również uznane przez Zamawiającego jako podstawa do wnioskowania o zmianę terminu wykonania zamówienia. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, należy przyjąć za nadrzędną i wiążącą dokumentację projektową. 3.2.Wszędzie tam, gdzie w STWiOR, dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz zestawieniach materiałowych znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników. 3.3.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego, a obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. 3.4.Wszystkie materiały budowlane (kolory farb, oklein drzwiowych, płytek podłogowych i ściennych, i inne), które zostaną użyte lub zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym 3.5.Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z obiektem w tym dokonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń przed złożeniem oferty. Dokonanie oględzin obiektu wskazane jest szczególnie w kontekście zapisu zawartego w pkt. 3.1. i może być dokonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Potrzebę oględzin obiektu należy zgłosić do osób wymienionych w rozdziale IX pkt. 3 SIWZ na dzień przed planowanymi oględzinami. 4.Ze względu na fakt, że w pozostałych pomieszczeniach budynku remontowanego będą jednocześnie prowadzone zajęcia z młodzieżą należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. 5.Prace mogą być prowadzone w godzinach dogodnych dla Wykonawcy. 6.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i harmonogramem robót.


II.5) Główny kod CPV:
45453000-7

Dodatkowe kody CPV:
45430000-0, 45320000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45262321-7, 45311000-0, 45421100-5, 45300000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe o wartości zamówień stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiajacy nie stawia warunku ww. zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a)posiada aktualną w dniu otwarcia ofert opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 25% wartości oferty, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: a)co najmniej 1 zamówienie polegające na remoncie, budowie lub przebudowie budynku lub jego części o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 350 000,00zł brutto (wykonał oznacza: został podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowy protokół odbioru robót) b)co najmniej 1 zamówienie polegające na remoncie, budowie lub przebudowie pracowni kształcenia zawodowego (roboty budowlane na czynnym obiekcie szkolnym) o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 70 000,00zł brutto (wykonał oznacza: został podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowy protokół odbioru robót) Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a)co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy (uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2014 poz. 1278 lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) b)co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych (świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji min. do 1 kV zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.) c)co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych -lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.wykaz robót budowalnych (wzór załącznik nr 5 do SIWZ)(w tym co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto oraz co najmniej 1 zamówienie polegające na remoncie, budowie lub przebudowie pracowni kształcenia zawodowego na czynnym obiekcie szkolnym o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 70 000,00zł brutto) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. W szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. 2.wykaz osób(wzór załącznik nr 6 do SIWZ) w tym: -co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych -lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami. 3.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy na kwotę stanowiącą min. 25% wartości oferty, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ); b)Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c)Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór załącznik nr 4 do SIWZ);
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania20
gwarancja20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik 7 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 83269 - 2017 z dnia 2017-05-15 r.
Rawa Mazowiecka: Remont i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach 4 projektów (• Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 • Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 • Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 • Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16) współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Projekty: nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” • nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” • nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży samochodowej” • nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 364067-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96200   Rawa Mazowiecka, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rawa-kopernik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach 4 projektów (• Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 • Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 • Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 • Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16) współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: a)Zadanie nr 1 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”: •nr 17 z przeznaczeniem na pracownię eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych dla zawodu: technik mechatronik •nr 36 z przeznaczeniem na pracownię rysunku technicznego dla zawodu: operator obrabiarek skrawających b)Zadanie nr 2 remont i adaptacja pomieszczenia nr 11 z przeznaczeniem na pracownię warsztaty szkolne samochodowe dla zawodu: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży samochodowej” c)Zadanie nr 3 remont i adaptacja pomieszczenia w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” •nr 14 z przeznaczeniem na pracownię budowlaną - warsztaty szkolne dla zawodu: technik budownictwa •nr 37 z przeznaczeniem na pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu: technik handlowiec d)Zadanie nr 4 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu nr nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” •nr 38 z przeznaczeniem na pracownię hotelarską - jednostka mieszkalna z węzłem sanitarnym dla zawodu: technik hotelarstwa •nr 8 z przeznaczeniem na pracownię obsługi gości dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45430000-0, 45320000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45262321-7, 45311000-0, 45421100-5, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/01/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
292853.32

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MODERNDOM Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski,  moderndom.mr@wp.pl,  ul.Piłsudskiego 17/2 96-100 Skierniewice,  96-100,  Skierniewice,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
360209.59

Oferta z najniższą ceną/kosztem
360209.59
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
870102.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36406720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://rawa-kopernik.internetdsl.pl
Informacja dostępna pod: http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach 4 projektów (• Staże i praktyki w zawodach p MODERNDOM Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski
ul.Piłsudskiego 17/2 96-100 Skierniewice, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2017-05-15 360 209,00