Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO KM 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY (UMOWA Z DNIA 22.08.2012 R. NR WD/P/120716/1/1).


Numer ogłoszenia: 364382 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO KM 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY (UMOWA Z DNIA 22.08.2012 R. NR WD/P/120716/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO KM 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY (UMOWA Z DNIA 22.08.2012 R. NR WD/P/120716/1/1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu, rozbiórce warstw konstrukcyjnych, robotach nawierzchniowych i przekładce chodników. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych do wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiar, projekt i specyfikacje techniczne.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.07.2013 r. nr 271506-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: remont konstrukcji jezdni, remont zjazdów gruntowych, remont pobocza, wykonanie niwelety, spadków poprzecznych, odwodnienia, profilowanie skarp i oczyszczenie rowów, regulację pionową istniejących chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zamówienie uzupełniające będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać: ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 932 ze względu na wysokie temperatury powietrza (do 36 stopni C) występujące w miesiącach lipcu i sierpniu b.r. oraz z uwagi na fakt wprowadzenia objazdu w związku z budową wiaduktu w ciągu drogi A-1, nawierzchnia jezdni na odcinku od km 7+505 do km 8+700 uległa znacznej deformacji podłużnej i poprzecznej. Ujawniono koleiny (gł. do 30 cm), które stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym przedmiotowy odcinek drogi w dniu 09.08.2013 r. został wyłączony z ruchu (z zapewnieniem dojazdów do posesji dla ruchu osobowego). Wykonanie zakresu robót objętych zamówieniem uzupełniającym pozwoli przywrócić stan techniczny drogi, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji i ciągłość nawierzchni, dzięki czemu będzie można przywrócić ruchu na ww. drodze wojewódzkiej i zapewnić użytkownikom ruchu kołowego bezpieczeństwo

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG - BUD SP. Z O.O., LUBOJENKA, UL. PROSTA 88/90, 42-209 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO KM 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY (UMOWA Z DNIA 22.08.2012 R. NR WD/P/120716/1/1).


Numer ogłoszenia: 377554 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 364382 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO KM 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY (UMOWA Z DNIA 22.08.2012 R. NR WD/P/120716/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO KM 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY (UMOWA Z DNIA 22.08.2012 R. NR WD/P/120716/1/1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu, rozbiórce warstw konstrukcyjnych, robotach nawierzchniowych i przekładce chodników. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych do wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiar, projekt i specyfikacje techniczne.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - BUD SP. Z O.O., LUBOJENKA, UL. PROSTA 88/90, 42-209 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3268292,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4019894,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  4019894,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4019894,65


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.07.2013 r. nr 271506-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: remont konstrukcji jezdni, remont zjazdów gruntowych, remont pobocza, wykonanie niwelety, spadków poprzecznych, odwodnienia, profilowanie skarp i oczyszczenie rowów, regulację pionową istniejących chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zamówienie uzupełniające będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać: ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 932 ze względu na wysokie temperatury powietrza (do 36 STOPNI C) występujące w miesiącach lipcu i sierpniu b.r. oraz z uwagi na fakt wprowadzenia objazdu w związku z budową wiaduktu w ciągu drogi A-1, nawierzchnia jezdni na odcinku od km 7+505 do km 8+700 uległa znacznej deformacji podłużnej i poprzecznej. Ujawniono koleiny (gł. do 30 cm), które stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym przedmiotowy odcinek drogi w dniu 09.08.2013 r. został wyłączony z ruchu (z zapewnieniem dojazdów do posesji dla ruchu osobowego). Wykonanie zakresu robót objętych zamówieniem uzupełniającym pozwoli przywrócić stan techniczny drogi, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji i ciągłość nawierzchni, dzięki czemu będzie można przywrócić ruchu na ww. drodze wojewódzkiej i zapewnić użytkownikom ruchu kołowego bezpieczeństwo

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36438220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, PRZYWRÓCENIE ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 OD KM 7+505 DO KM 8+700 WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY GRUNTOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERKLANY, z DROG - BUD SP. Z O.O.
LUBOJENKA, UL. PROSTA 88/90, 42-209 CZĘSTOCHOWA, woj. śląskie
2013-09-17 4 019 894,00