Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego. Zamówienie jest podzielone na 3 części - nr postępowania 094/12


Numer ogłoszenia: 366870 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego. Zamówienie jest podzielone na 3 części - nr postępowania 094/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu Zamówienia: 1. Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Zadanie 1 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.05.2011 r. - droga wojewódzka nr 539 - 35 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 541 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.04.2010 r. - droga wojewódzka nr 544 - 7 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 01.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 544 - 6 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.12.2009 r.; Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej BOII-2bs/BP-6bs-772-3-68/10/11/12 z dnia 18.01.2012 r. - droga wojewódzka nr 580 - 23 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.07.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 74 działki. Zadanie 2 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.08.2010 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BOII-mfp-772-127/2-2913/1011/12 z dnia 17.10.2010 r. - droga wojewódzka nr 637 - 443 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 443 działki. Zadanie 3 Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 3/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 747 - w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego - 16 działek; Łącznie w zadaniu 3 - 16 działek..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 50 % zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.10.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, żewykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wpisie bądź założeniu ksiąg wieczystych dla minimum 50 działek


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, żedysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min.: - 1 geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. lub Rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości; lub Pośrednik w obrocie nieruchomościami - posiadający licencję zawodową


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Poza wymienionymi dokumentami Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usług w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy. - Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.10.2012 godzina 10:30, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) Łącznie w zadaniu 1 - 74 działki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.05.2011 r. - droga wojewódzka nr 539 - 35 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 541 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.04.2010 r. - droga wojewódzka nr 544 - 7 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 01.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 544 - 6 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.12.2009 r.; Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej BOII-2bs/BP-6bs-772-3-68/10/11/12 z dnia 18.01.2012 r. - droga wojewódzka nr 580 - 23 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.07.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 74 działki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) Łącznie w zadaniu 2 - 443 działki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 2 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.08.2010 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BOII-mfp-772-127/2-2913/1011/12 z dnia 17.10.2010 r. - droga wojewódzka nr 637 - 443 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 443 działki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) Łącznie w zadaniu 3 - 16 działek..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 3 Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 3/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 747 - w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego - 16 działek; Łącznie w zadaniu 3 - 16 działek..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego. Zamówienie jest podzielone na 3 części - nr postępowania 094/12.


Numer ogłoszenia: 227065 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 366870 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego. Zamówienie jest podzielone na 3 części - nr postępowania 094/12..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu Zamówienia: 1. Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Zadanie 1 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.05.2011 r. - droga wojewódzka nr 539 - 35 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 541 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.04.2010 r. - droga wojewódzka nr 544 - 7 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 01.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 544 - 6 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.12.2009 r.; Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej BOII-2bs/BP-6bs-772-3-68/10/11/12 z dnia 18.01.2012 r. - droga wojewódzka nr 580 - 23 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.07.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 74 działki. Zadanie 2 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.08.2010 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BOII-mfp-772-127/2-2913/1011/12 z dnia 17.10.2010 r. - droga wojewódzka nr 637 - 443 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 443 działki. Zadanie 3 Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 3/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 747 - w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego - 16 działek; Łącznie w zadaniu 3 - 16 działek...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.10.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) Łącznie w zadaniu 1 - 74 działki..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOIDA Mirosław Medrzejewski i Wojciech Zawadzki, ul. Wyszyńskiego 18, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15746,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  15746,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24575,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) Łącznie w zadaniu 2 - 443 działki..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOIDA Mirosław Medrzejewski i Wojciech Zawadzki, ul. Wyszyńskiego 18, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 157050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34872,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  34872,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136222,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) Łącznie w zadaniu 3 - 16 działek..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Geo-Metric Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 26/19, 03-938 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4723,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  4723,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6888,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36687020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 88 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
70100000-2 Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOIDA Mirosław Medrzejewski i Wojciech Zawadzki
ul. Wyszyńskiego 18, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
2012-10-25 15 746,00
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOIDA Mirosław Medrzejewski i Wojciech Zawadzki
ul. Wyszyńskiego 18, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
2012-10-25 34 872,00
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia Geo-Metric Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 26/19, 03-938 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-10-25 4 723,00