Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Brodnica: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 367640-2012
PD Data publikacji 20/11/2012
OJ Dz.U. S 223
TW Miejscowość BRODNICA
AU Nazwa instytucji Nadleśnictwo Brodnica
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 15/11/2012
DT Termin 10/12/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
OC Pierwotny kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
RC Kod NUTS PL613
PL622
IA Adres internetowy (URL) http://brodnica.torun.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/11/2012    S223    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Brodnica: Usługi leśnictwa

2012/S 223-367640

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Małgorzata Bansemer
87-300 Brodnica
POLSKA
Tel.: +48 564943900
E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Faks: +48 564943923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2013 roku w Nadleśnictwie Brodnica.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: obszar w granicach zarządzania Nadleśnictwa Brodnica.

Kod NUTS PL613,PL622

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2013 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Leśnictwo Bachotek: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Karbowo: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Ostrówki: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Tęgowiec: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Górale: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Grabiny: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Małki: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Rytebłota: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Szabda: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Zarośle: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Borek: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Bryńsk: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu, Leśnictwo Długi Most: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Górzno: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Leśnictwo Nowy Swiat: Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu; Szkółka Zespolona: Usługi gospodarki leśnej z zakresu gospodarki szkółkarskiej, przy nieodpłatnym użyciu sprzętu specjalistycznego należącego do Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Leśnictwo Bachotek
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Leśnictwo Karbowo
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Leśnictwo Ostrówki
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Leśnictwo Tęgowiec
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Leśnictwo Górale
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Leśnictwo Grabiny
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Leśnictwo Małki
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Leśnictwo Rytebłota
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Leśnictwo Szabda
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Leśnictwo Zarośle
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Leśnictwo Borek
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Leśnictwo Bryńsk
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Leśnictwo Długi Most
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Leśnictwo Górzno
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Leśnictwo Nowy Świat
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Szkółka Zespolona
1)Krótki opis
Usługi gospodarki leśnej z zakresu gospodarki szkółkarskiej wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla obszaru wskazanego w nazwie części, przy nieodpłatnym użyciu sprzętu specjalistycznego należącego do Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości:
Część 01 – Leśnictwo Bachotek: 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100);
Część 02 – Leśnictwo Karbowo: 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotch 00/100);
Część 03 – Leśnictwo Ostrówki: 1 400,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100);
Część 04 – Leśnictwo Tęgowiec: 2 800,00 (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100);
Część 05 – Leśnictwo Górale: 2 900,00 (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100);
Część 06 – Leśnictwo Grabiny: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100);
Część 07 – Leśnictwo Małki: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące zlotych 00/100);
Część 08 – Leśnictwo Rytebłota: 2 000,00 (dwa tysiące złotych 00/100);
Część 09 – Leśnictwo Szabda: 2 900,00 (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100);
Część 10 – Leśnictwo Zarośle: 2 400,00 (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100);
Część 11 – Leśnictwo Borek: 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
Część 12 – Leśnictwo Bryńsk; 3 100,00 (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100);
Część 14 – Leśnictwo Długi Most: 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
Część 15 – Leśnictwo Górzno: 3 300,00 (słownie: trzy tysiące trzysta złotyh 00/100);
Część 16 – Leśnictwo Nowy Świat: 3 100,00 (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100);
Część 17 – Szkółka Zespolona: 1 200,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: w BGŻ S.A. Oddział Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Wadium w przetargu na Wykonawstwo usług leśnych w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2013 – część nr ..... Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty w oddzielnej kopercie lub złożyć w kasie Nadleśnictwa Brodnica przy ul. Sądowej 16 w Brodnicy (I piętro). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do 2012.12.10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona, Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3. ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust. 1. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenia za zlecone i wykonane prace będą dokonywane fakturami częściowymi na podstawie dokumentów protokołu odbioru robót, wg stawek jednostkowego wykonania, jakie zostały podane w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście zaewidencjonowanych, wykonanych i odebranych prac. Strony dopuszczają redukcję zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić lokalizację prac, określoną w przedmiocie zamówienia, uzgadniając to uprzednio z Wykonawcą. Za uzgodnienie przez strony, uważa się podpisanie przez nie zlecenia. Rozliczenia za rzeczywiście wykonane prace w gospodarce leśnej następować będą do wysokości kwoty maksymalnej, określonej w umowie do wysokości zakresu rzeczowego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. Ceny netto określone w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy należności za prace wykonane wg zleceń i protokołów odbioru robót, w terminie do 14. dni od daty złożenia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Na prace refundowane z funduszy celowych zewnętrznych oraz funduszu leśnego Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zażąda przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w PGL LP szczegółowymi uregulowaniami, takimi jak:

— „Zasady hodowli Lasu” wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/hodowla.ZHL.pdf,

— „Instrukcja Ochrony Lasu” – wprowadzona zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r. http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/ochrona_lasu/Instrukcja_Ochrony_Lasu.pdf,

— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – załącznik do zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.4.2012 r,
— Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
— Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.3.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz.405 ze zm.),
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.9.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
— Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej” wprowadzona zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r,

— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC - http://www/fsc.pl,

— Standardy certyfikacji gospodarki leśnej – Norma krajowa PEFC - http://www.pefc-polska.pl,

— pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6.11.2009 r. znak spr. ZI-bhp-130-5/09.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
(Zamawiający nie stawia warunku w zakresie pkt. 1a).
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże.
Dla części 1-16 wykonanie minimum dwóch usług w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie związanych z pozyskaniem i zrywką drewna oraz zagospodarowaniem lasu, o wartości min. 30 000 PLN każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie (np. protokoły odbioru robót, referencje);
Dla części nr 17 wykonanie minimum jednej usługi w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie związanej z pracami szkółkarskimi, o wartości min. 30 000 PLN, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi jej wykonanie (np. protokoły odbioru robót, referencje);
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
W zakresie potencjału technicznego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie lub dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (określonych w SIWZ lub równoważnych do nich adekwatnie do oferowanej metody), jakie posiada (jakimi dysponuje) Wykonawca (na formularzu wg załącznika nr 3 do SIWZ), wraz z udokumentowaniem posiadania (dysponowania), co najmniej:
Dla części nr 1-16:
a. pilarki (3 szt. na jedno leśnictwo),
b. ciągnika uniwersalnego (2 szt.na jedno leśnictwo),
c. przyczepy ciągnikowej (1 szt.),
d. wykaszarki spalinowej (3 szt. na jedno leśnictwo),
e. nasiębierny środek do zrywki drewna np. przyczepa zrywkowa- posiadanie lub dysponowanie (1 szt.).
Dla części nr 17:
a. ciągnika uniwersalnego (1 szt.)
(w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych, lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają);
W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Dla części nr 1-16.
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 5. osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 3 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza).
Dla części nr 17.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 10 osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 1 osoba została przeszkolona w zakresie stosowania środków chemicznych i posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia oraz posiada stosowne badania lekarskie.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 20 000 PLN na jedną część zamówienia.
Uwaga: Wykonawca, który z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentu wymienionego w pkt. d), a dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający potwierdzać będzie spełnienie tego warunku.
W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczania zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 6.1b-6.1d winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 6.1e powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych – wzór zał. nr 9 do SIWZ.
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, wystawione przez minimum leśniczego – wzór zał. Nr 5 do SIWZ.
c) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami– wzór zał. nr 4 do SIWZ,
d) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada (dysponuje) Wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wzór zał. nr 3 do SIWZ.
e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
f) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załącznika nr 10 do SIWZ
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.b-d i 1.f składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 1. b-f zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 1. b-f.
4. W przypadku składania oferty wspólnej oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. pkt. 1 oraz pkt.2.A dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w pkt. 2, składa każdy z wykonawców oddzielnie.
6. Forma dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien znajdywać w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 20 000 PLN na jedną część zamówienia. Wykonawca, który z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentu wymienionego w pkt. d), a dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający potwierdzać będzie spełnienie tego warunku.
W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczania zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie potencjału technicznego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie lub dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (określonych w SIWZ lub równoważnych do nich adekwatnie do oferowanej metody), jakie posiada (jakimi dysponuje) Wykonawca (na formularzu wg załącznika nr 3 do SIWZ), wraz z udokumentowaniem posiadania (dysponowania), co najmniej:
Dla części nr 1-16:
a. pilarki (3 szt. na jedno leśnictwo),
b. ciągnika uniwersalnego (2 szt.na jedno leśnictwo),
c. przyczepy ciągnikowej (1 szt.),
d. wykaszarki spalinowej (3 szt. na jedno leśnictwo),
e. nasiębierny środek do zrywki drewna np. przyczepa zrywkowa- posiadanie lub dysponowanie (1 szt.).
Dla części nr 17:
a. ciągnika uniwersalnego (1 szt.)
(w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych, lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają);
W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Dla części nr 1-16.
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 5. osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 3 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza).
Dla części nr 17.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 10 osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 1 osoba została przeszkolona w zakresie stosowania środków chemicznych i posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia oraz posiada stosowne badania lekarskie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 80

2. doświadczenie. Waga 10

3. posiadanie lub dysponowanie harvesterem lub innym sprzętem specjalistycznym. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
A-2710-15/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 0.50 PLN
Warunki i sposób płatności: 0.50 + VAT za stronę, płatność gotówką w kasie zamawiającego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.12.2012 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.12.2012 - 10:00

Miejscowość:

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica, pokój nr 5 (parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Prace ujęte w częściach zamówienia nr 1-16 wyróżnione akronimem „CIS-....”, współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektu Realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu”.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % maksymalnej wartości zamówienia podstawowego (liczonych odrębnie dla każdej części zamówienia) i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjetej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.:
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego - www.brodnica.torun.lasy.gov.pl.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17a, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 8 niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej - www.brodnica.torun.lasy.gov.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.11.2012
TI Tytuł PL-Brodnica: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 1568-2013
PD Data publikacji 03/01/2013
OJ Dz.U. S 2
TW Miejscowość BRODNICA
AU Nazwa instytucji Nadleśnictwo Brodnica
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 31/12/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
OC Pierwotny kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
RC Kod NUTS PL613
PL622
IA Adres internetowy (URL) http://brodnica.torun.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

03/01/2013    S2    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Brodnica: Usługi leśnictwa

2013/S 002-001568

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Małgorzata Bansemer
87-300 Brodnica
POLSKA
Tel.: +48 564943900
E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Faks: +48 564943923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2013 roku w Nadleśnictwie Brodnica.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar w granicach zarządzania Nadleśnictwa Brodnica.

Kod NUTS PL613,PL622

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2013 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 213 383,55 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Doświadczenie. Waga 10
3. Posiadanie lub dysponowanie harvesterem lub innym sprzętem specjalistycznym. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
A-2710-15/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 223-367640 z dnia 20.11.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 1 - Nazwa: Leśnictwo Bachotek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo
87-312 Pokrzydowo 146
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 371 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 398 640,60 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 2 - Nazwa: Leśnictwo Karbowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
Brodnica, ul. Małgorzatka 61
87-300 Karbowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 490 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 490 127,80 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 3 - Nazwa: Leśnictwo Ostrówki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29
13-332 Jamielnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 276 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 280 920,10 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 4 - Nazwa: Leśnictwo Tęgowiec
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29
13-332 Jamielnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 553 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 563 858,30 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 5 - Nazwa: Leśnictwo Górale
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Lesnych Arkadiusz Karbowski
Łąkorz
13-334 Wardęgowo 15
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 571 000 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 587 366 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 6 - Nazwa: Leśnictwo Grabiny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Lesnych Marek Dądelewski
Zbiczno
87-305 Zbiczno 75
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 703 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 707 196,45 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 7 - Nazwa: Leśnictwo Małki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29
13-332 Jamielnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 598 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 619 628,05 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 8 - Nazwa: Leśnictwo Rytebłota
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia 66
13-306 Kurzętnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 389 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 399 726,30 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 9 - Nazwa: Leśnictwo Szabda
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75
87-305 Zbiczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 567 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 580 148,50 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 10 - Nazwa: Leśnictwo Zarośle
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakłąd Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21
87-305 Zbiczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 472 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 479 170,72 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 11 - Nazwa: Leśnictwo Borek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Marek, Bożena Sobotka
ul. Folriana 42
87-320 Górzno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 486 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 485 580,60 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 12 - Nazwa: Leśnictwo Bryńsk
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl.2
13-230 Lidzbark
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 605 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 619 428,10 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 14 - Nazwa: Leśnictwo Długi Most
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3
87-320 Górzno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 481 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 491 887,65 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 15 - Nazwa: Leśnictwo Górzno
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2
13-230 Lidzbark
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 646 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 656 381,60 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 16 - Nazwa: Leśnictwo Nowy Świat
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2
13-230 Lidzbark
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 615 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 617 458,30 PLN
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: A-2710-15/2012 Część nr: 17 - Nazwa: Szkółka Leśna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21
87-305 Zbiczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 230 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 235 864,48 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Eurpoejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.12.2012

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 36764020121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 385 dni
Wadium: 1900 ZŁ
Szacowana wartość* 63 333 PLN  -  95 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 17
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo, 87-312 Pokrzydowo 146, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 398 640,00
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
Brodnica, ul. Małgorzatka 61, 87-300 Karbowo, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 490 127,00
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 280 920,00
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 563 858,00
Leśnictwo Górale Zakład Usług Lesnych Arkadiusz Karbowski
Łąkorz, 13-334 Wardęgowo 15, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 587 366,00
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Lesnych Marek Dądelewski
Zbiczno, 87-305 Zbiczno 75, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 707 196,00
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 619 628,00
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 399 726,00
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 580 148,00
Leśnictwo Zarośle Zakłąd Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 479 170,00
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych Marek, Bożena Sobotka
ul. Folriana 42, 87-320 Górzno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 485 580,00
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl.2, 13-230 Lidzbark, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 619 428,00
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 491 887,00
Leśnictwo Górzno Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 656 381,00
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-12-20 617 458,00
Szkółka Leśna Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2012-12-20 235 864,00