Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Pszczyna: Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - zamówienia dodatkowe


Numer ogłoszenia: 37010 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69 , strona internetowa www.pzd.powiat.pszczyna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - zamówienia dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest projekt przebudowy odwodnienia w ciągu ul. Cieszyńskiej w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do przepustu R1 w rejonie posesji nr 31 jako warunkujące wykonanie zadania p.n: Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie faktyczne: W związku z realizacją zamówienia podstawowego (Umowa Nr PZD.DT.273.39.2014 z dnia 07.07.2014r) postanowiono o wykonaniu zamówień dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania podstawowego. Potrzeba wykonania zamówień dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. W trakcie opracowania przedmiotu zamówienia, założono zakres rozwiązań projektowych przewidujących odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Zdrojowej i ulicy Jeziornej. Potwierdzone to zostało wyborem komisyjnie koncepcji przebudowy dróg powiatowych nr 4112S ul. Zdrojowej i ul. Jeziornej (notatka służbowa z dnia 27.11.2014), wykorzystująca w/w rozwiązania. Na etapie uzgodnień branżowych projektantowi nie udzielono zgody na odprowadzenie wód do istniejących odbiorników i kolektorów (notatka służbowa z dnia 18.03.2015, notatka służbowa z dnia 11.05.2015, notatka służbowa z dnia 10.08.2015, pismo Urzędu Miasta z dnia 29.09.2015). W związku z powyższym jedyną możliwością odprowadzenia wód powierzchniowych jest ich zrzut do kolektora fi 1600 (własność WZD Pszczyna) poprzez istniejący rów przebiegający wzdłuż ulicy Cieszyńskiej DW 939 (notatka służbowa z dnia 07.10.2015). W celu zakończenia prac projektowych konieczne jest wykonanie dodatkowego zakresu robót nie objętego umową podstawową. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie przebudowy rowu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zdrojową do kolektora fi 1600 . Powyższy zakres prac projektowych nie był możliwy do przewidzenia na etapie przygotowania procedury przetargowej, lecz jest niezbędny dla prawidłowego wykonania zakresu prac projektowych. Bez dokonania dodatkowych prac projektowych nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 5 w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o. o, ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Rybnik: Transport sanitarny pacjentów na wezwanie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku


Numer ogłoszenia: 10905 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku , ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psychiatria.com


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Transport sanitarny pacjentów na wezwanie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ w podziale na 2 pakiety: Pakiet nr 1 -Transport z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 757). Pakiet nr 2 - Transport z zespołem specjalistycznym w rozumieniu ustawy wskazanej w pkt. 1.1. W zakres usług transportu sanitarnego pacjentów wchodzą: Pakiet nr 1 - usługa transportu sanitarnego pacjentów z zespołem podstawowym dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na wezwanie Zamawiającego. Uwaga: Czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na miejsce wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu natomiast odległość (km) przebyta przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym pacjent zostaje przekazany do transportu, do miejsca wskazanego w zleceniu. Transport odbywać się będzie pojazdami spełniającymi wymogi specjalistycznych środków transportu sanitarnego, właściwie oznakowanymi, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Pakiet nr 2 - usługa transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na wezwanie Zamawiającego. Uwaga: Czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na miejsce wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu natomiast odległość (km) przebyta przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym pacjent zostaje przekazany do transportu, do miejsca wskazanego w zleceniu. Transport odbywać się będzie pojazdami spełniającymi wymogi specjalistycznych środków transportu sanitarnego, właściwie oznakowanymi, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. W ramach usługi transportu zgodnie z pakietem nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do: Odbioru pacjenta z oddziału/poradni oraz doprowadzenia lub ewentualnego zniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Transportu do i z badań oraz poradni na terenie Szpitala oraz poza terenem (pracownie TK, konsultacje diagnostyczne, odwóz do miejsca zamieszkania, itp.) Pomocy pacjentom w czasie transportu, W szczególnych przypadkach usługa transportu może obejmować przewóz materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie dokumentacji medycznej. Pozostawania do dyspozycji dyspozytora transportu sanitarnego Zamawiającego, Przestrzegania przepisów i procedur wewnętrznych stosowanych u Zamawiającego. Zapewnienia nadzoru merytorycznego prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy medycznej. Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody przewozowe. Maksymalny czas oczekiwania na transport od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego wynosi 30 minut. Usługa transportu sanitarnego z zespołem podstawowym winna być wykonywana ambulansem drogowym typu B z wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PN-EN 1789:2008). Skład zespołu powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 757), a personel wchodzący w skład zespołu powinien posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi do wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych. W ramach usługi świadczonej zgodnie z pakietem nr 2 Wykonawca zapewnia spełnienie następujących wymagań: Skład zespołu - co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Nadzór nad pacjentem rozpoczyna się w momencie przybycia zespołu na miejsce wezwania. Po przybyciu zespół zobowiązuje się do badania zabezpieczenia pacjenta, prowadzenia akcji reanimacyjnej i odpowiedniego wdrożenia leczenia w zależności od stanu pacjenta i przewozu pacjenta do wskazanego szpitala. Zespół specjalistyczny transportuje pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu a w stanie zagrożenia życia do najbliższego pod względem czasu dotarcia szpitalnego oddziału ratunkowego. Wykonawca zapewnia nadzór merytoryczny prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy medycznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe w przebiegu leczenia o którym mowa w pkt. 4.4. oraz szkody przewozowe. Maksymalny czas oczekiwania na specjalistyczny zespół od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego wynosi 30 minut. Usługa transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym winna być wykonywana ambulansem drogowym typu C z wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PN-EN 1789:2008). Skład zespołu powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 757), a personel wchodzący w skład zespołu powinien posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi do wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych. Wykorzystane środki transportu sanitarnego muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.), rok produkcji pojazdu nie wcześniejszy niż 2007. Transport sanitarny realizowany na zlecenie Zamawiającego odbywać się będzie z zastosowaniem środków łączności bezprzewodowej, umożliwiających bezpośredni, ciągły kontakt z kierowcą. Stosowane środki łączności winny być dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku dostępności pojazdu (awaria, przegląd itp.) uniemożliwiającej wykonanie usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy. Zastępczy środek transportu musi spełniać wymogi Zamawiającego wskazane w SIWZ. Rok produkcji samochodu zastępczego nie może być wcześniejszy niż najstarszego pojazdu wskazanego w ofercie i dołączonym do niej Wykazie środków transportu, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca w trakcie świadczenia usługi transportowej ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonego pacjenta lub materiały biologiczne i inne materiały, które zostały mu przekazane. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż integralną częścią SIWZ jest Projekt umowy, która będzie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (Załącznik nr 10 do SIWZ). Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany przepisów regulujących realizację usług objętych Umową; w takim wypadku zmiany Umowy będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności wymogów dotyczących składu personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna wartość Umowy; w takim wypadku zmianie może ulec okres obowiązywania Umowy; gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie może ulec wysokość stawek wynagrodzenia brutto. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - 601300000 - 8 - Specjalistyczny transport drogowy, - 60100000 - 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert (zaksięgowane na rachunku Zamawiającego). Na poszczególne pakiety należy wnieść wadium w następujących wysokościach: Pakiet 1 - 1 300,00; Pakiet 2 - 3 700,00 W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu. W przypadku złożenia oferty na oba pakiety, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych pakietów. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych pakietów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. oRybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z dopiskiem: Wadium do DZp.LCh.62.1.2016 Pakiet .; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt XIV.3.1) SIWZ. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 10.02.2016r. do godziny 9.30 Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem okresu związania ofertą jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy PZP), z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania pierwszego znajduje również zastosowanie do gwarancji w formie poręczeń.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie Pakietu nr 1 - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę transportu sanitarnego dla podmiotu leczniczego z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym o wartości brutto usługi nie niższej niż 30 000 PLN lub dwie usługi transportu sanitarnego dla podmiotu leczniczego z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym o łącznej wartości brutto usług nie niższej niż 30 000 PLN. w zakresie Pakietu nr 2 - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługę transportu sanitarnego dla podmiotu leczniczego z zespołem specjalistycznym w rozumieniu art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym o wartości brutto usługi nie mniejszej niż 90 000 PLN lub dwie usługi transportu sanitarnego dla podmiotu leczniczego z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym o łącznej wartości brutto usług nie niższej niż 90 000 PLN W przypadku składania oferty dla dwóch Pakietów, możliwe jest wykazanie się wykonaniem osobnej usługi/usług (umowy/umów) dla każdego Pakietu, jak również wykazanie się realizacją jednej umowy obejmującej zakres określony dla obu Pakietów, przy czym wartość usługi/usług polegającej/ych na wykonywaniu transportu sanitarnego dla podmiotu leczniczego z zespołem podstawowym realizowanej/realizowanych w ramach takiej umowy musi wynosić co najmniej 30 000 zł brutto oraz wartość usługi/usług, polegającej/ych na wykonywaniu transportu sanitarnego dla podmiotu leczniczego z zespołem specjalistycznym realizowanej/realizowanych w ramach takiej umowy musi wynosić co najmniej 90 000 zł brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje do realizacji zamówienia następującymi środkami transportu sanitarnego: w zakresie Pakietu nr 1 - co najmniej 3 środkami transportu przystosowanymi do przewozu 2 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach, posiadającymi wyposażenie przewidziane dla ambulansów typu B, w zakresie Pakietu nr 2 - co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do przewozu 2 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach posiadającymi specjalistyczne wyposażenie przewidziane dla ambulansów typu C


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli osoby wyznaczone do realizacji zamówienia będą posiadały uprawnienia do wykonywania świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz oferty zgodny co do treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty, za wyjątkiem pełnomocnictw (które muszą być przedłożone w formie wskazanej w pkt VII.8.3) oraz pisemnego zobowiązania do udostępnienia Wykonawcy zasobów w trybie art. 26 ust. 2 b ustawy PZP (które należy przedłożyć w oryginale) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 1. gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany przepisów regulujących realizację usług objętych Umową; w takim wypadku zmiany Umowy będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności wymogów dotyczących składu personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 2. gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna wartość Umowy; w takim wypadku zmianie może ulec okres obowiązywania Umowy; 3. gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie może ulec wysokość stawek wynagrodzenia brutto.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psychiatria.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.02.2016 godzina 09:30, miejsce: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik budynek Administracji, II piętro, Biuro pracownika ds. zamówień publicznych pokój nr 17.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet Nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport z zespołem podstawowym w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Czas reakcji (oczekiwania na przyjazd) - 10
  • 3. Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport z zespołem specjalistycznym w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Czas reakcji (oczekiwania na przyjazd) - 10
  • 3. Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa - 10


Słupca: Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora immunochemicznego z zakupem odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z zakupem odczynników


Numer ogłoszenia: 38468 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy , ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2752300, faks 063 2752116.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital.slupca.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora immunochemicznego z zakupem odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z zakupem odczynników.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie nr 1 - Dzierżawa analizatora immunochemicznego z zakupem odczynników wraz udostępnieniem wirówki - co stanowi załącznik nr 7 Zadanie nr 2 - Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z zakupem odczynników - co stanowi załącznik nr 8 2.2 Rejestracja testów zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.(Dz. U. Nr 107, poz. 679). 2.3 Znak CE dla odczynników. 2.4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń po podpisaniu umowy. Niespełnienie ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.43.40.00-6, 33.69.65.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Certyfikat CE ( Zamawiający dopuszcza dołączenie certyfikatów w formie elektronicznej) - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin dostawy odczynników - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.slupca.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca, Budynek C Administracja, pok. nr 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca, Budynek C Administracja, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dzierżawa analizatora immunochemicznego z zakupem odczynników.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.43.40.00-6, 33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy odczynników - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z zakupem odczynników.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.43.40.00-6, 33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy odczynników - 5


Pszczyna: Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - zamówienia dodatkowe


Numer ogłoszenia: 60608 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 37010 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - zamówienia dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest projekt przebudowy odwodnienia w ciągu ul. Cieszyńskiej w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do przepustu R1 w rejonie posesji nr 31 jako warunkujące wykonanie zadania p.n: Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o. o, ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7317,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7380,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7380,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7380,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: W związku z realizacją zamówienia podstawowego (Umowa Nr PZD.DT.273.39.2014 z dnia 07.07.2014r) postanowiono o wykonaniu zamówień dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania podstawowego. Potrzeba wykonania zamówień dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. W trakcie opracowania przedmiotu zamówienia, założono zakres rozwiązań projektowych przewidujących odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Zdrojowej i ulicy Jeziornej. Potwierdzone to zostało wyborem komisyjnie koncepcji przebudowy dróg powiatowych nr 4112S ul. Zdrojowej i ul. Jeziornej (notatka służbowa z dnia 27.11.2014), wykorzystująca w/w rozwiązania. Na etapie uzgodnień branżowych projektantowi nie udzielono zgody na odprowadzenie wód do istniejących odbiorników i kolektorów (notatka służbowa z dnia 18.03.2015, notatka służbowa z dnia 11.05.2015, notatka służbowa z dnia 10.08.2015, pismo Urzędu Miasta z dnia 29.09.2015). W związku z powyższym jedyną możliwością odprowadzenia wód powierzchniowych jest ich zrzut do kolektora fi 1600 (własność WZD Pszczyna) poprzez istniejący rów przebiegający wzdłuż ulicy Cieszyńskiej DW 939 (notatka służbowa z dnia 07.10.2015). W celu zakończenia prac projektowych konieczne jest wykonanie dodatkowego zakresu robót nie objętego umową podstawową. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie przebudowy rowu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zdrojową do kolektora fi 1600 . Powyższy zakres prac projektowych nie był możliwy do przewidzenia na etapie przygotowania procedury przetargowej, lecz jest niezbędny dla prawidłowego wykonania zakresu prac projektowych. Bez dokonania dodatkowych prac projektowych nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 5 w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ogłoszenie nr 11288 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.
Cieszyn: Remont pomieszczeń Wydziału Architektury i Budownictwa na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 wraz z dostawą i montażem mebli.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 37010


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 7218622400000, ul. ul. Bobrecka  29, 43400   Cieszyn, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 334 777 213, faks 334 777 133, e-mail wiz@powiat.cieszyn.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.powiat.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pomieszczeń Wydziału Architektury i Budownictwa na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 wraz z dostawą i montażem mebli.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:


II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Architektury i Budownictwa na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 wraz z dostawą i montażem mebli. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne części: - część 1: część ogólnobudowlana i instalacyjna wentylacji mechanicznej, - część 2: część elektryczna i teleinformatyczna, - część 3: dostawa i montaż mebli. 2.1. W ramach realizacji części 1 dot. części ogólnobudowlanej i instalacji wentylacji mechanicznej zostaną wykonane następujące roboty: a) rozbiórka istniejących ścianek działowych oraz wyposażenia, b) budowa ścianek działowych dla nowego układu funkcjonalnego, c) zamurowania, naprawa ubytków tynku, wykonanie otworu drzwiowego, d) odnowienie istniejącej oraz montaż nowej stolarki drzwiowej, e) montaż konstrukcji stalowej pod stelaż systemowy, f) montaż sufitu podwieszanego na ruszcie stalowym, g) remont podłóg wraz z ułożeniem nowej posadzki z paneli podłogowych; płytkowanie podłóg, h) demontaż umywalki wraz z armaturą i zaślepieniem podejścia wodno-kanalizacyjnego, i) malowanie pomieszczeń, j) montaż drewnianych nakładek parapetowych w pomieszczeniach, k)wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach oraz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. Do obowiązku Wykonawcy części 1 należy: - na własny koszt - zbadanie w trakcie prac remontowych oraz udokumentowanie sposobu wykonania i stanu technicznego stropów nad I i II piętrem, zgodnie z Pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr 1799/2016 z dnia 12.10.2016r. - wprowadzenie kierownika budowy koordynującego pracę wszystkich kierowników robót branżowych. 2.2. W ramach realizacji części 2 dot. części elektrycznej i teleinformatycznej zostaną wykonane następujące roboty: a) wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej wraz z wewnętrzną linią zasilającą, b) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w modernizowanych pomieszczeniach 2 piętra, c) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, d) wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej, e) ochrona przeciwprzepięciowa, f) ochrona od porażeń elektrycznych. 2.3. W ramach realizacji części 3 dot. dostawy i montażu mebli zostaną dostarczone i zamontowane meble tj: a) stoły konferencyjne b) biurka c) szafy i szafki na dokumenty d)szafki na papier ksero e) lada w sekretariacie f) półka pod ksero i półki na dokumenty g) regały na dokumenty h) stoliki kwadratowe i) krzesła konferencyjne j) fotele obrotowe z regulacją wysokości siedziska oraz oparcia. 3. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską. 4. Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie przy zachowaniu ciągłości pracy Wydziału Budownictwa. Prace należy przeprowadzić remontując w pierwszej kolejności 6 wolnych biur od strony klatki schodowej oraz pomieszczenie serwerowni. Umożliwi to przeniesienie pracowników WB i zwolnienie pozostałych pomieszczeń do remontu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do niniejszej SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiaru oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. 6. W przypadku gdy, w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie, tj.: nazwa marki, znak towarowy, producent, dostawca, typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje lub systemy, o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów lub rozwiązań równoważnych zgodnych z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo Polską Normą lub aprobatą techniczną pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wyżej wymienionych dokumentach. 7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz termin ważności dokumentu. 8. Wyroby zastosowane do remontu muszą odpowiadać wymogom, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wyroby muszą posiadać certyfikat zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo Polską Normą lub aprobatą techniczną i załączyć wymagane dokumenty. 9. Teren budowy winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz oznakowany tablicą informacyjną. Prace niebezpieczne (prace na wysokościach, rozbiórki itp.) należy właściwie oznakować i wydzielić oraz zabezpieczyć strefę niebezpieczną zgodnie z przepisami BHP. 10. Za wypadki i szkody powstałe na terenie budowy odpowiada Wykonawca oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych. 11. Miejsce na składowanie wyrobów i materiałów oraz ustawienie kontenera na terenie budowy należy uzgodnić z Zarządcą obiektu. 12. UWAGA! Załączone przedmiary należy traktować jako przykładowe. Wykonawca przystępując do kalkulacji ceny winien jest w związku z tym dokonać analizy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót i na tej podstawie dokonać wyceny robót budowlanych. 13. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady do udzielenia jakiego zobowiązany jest Wykonawca wynosi 36 miesięcy. 14. Zamawiający informuje, iż następujące prace wchodzące: 14.1 w zakres części 1: a) montaż suchej zabudowy, b) roboty tynkarskie, c) roboty malarskie, d) roboty posadzkarsko – okładzinowe, e) roboty murarskie, f) roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych g) roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych h) roboty związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 14.2 w zakres części 2: a) montaż instalacji elektrycznych, b) montaż sieci teleinformatycznej które spełniają definicję stosunku pracy z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2004r. poz. 1502, z późn. zm.), winny zostać wykonane przez pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy zgodnie art. 22 § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2004r. poz. 1502, z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Powyższe nie dotyczy Wykonawcy lub Wykonawców, któremu/którym udzielono zamowienia publicznego, będącego/będących osobą/ami fizyczną/ymi, który samodzielnie wykonywać będą czynności w ramach realizowanego zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45262000-1, 45450000-6, 45300000-0, 39100000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
Część ogólnobudowlana i instalacyjna wentylacji mechanicneh
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm), unieważnił przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty na przewyższała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT


Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
Część elektryczna i teleinformatyczna
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm), unieważnił przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT


Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
Dostwa i montaż mebli
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm), unieważnił przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT


Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: pzd.pszczyna@gmail.com
tel: 32 212-80-68
fax: 32 212-80-69
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3701020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość