Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Ogłoszenie nr 371361 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.
Gdynia: Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nazwa projektu lub programu:Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. , faks , e-mail umgdynia@gdynia.pl Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:


II.5) Główny kod CPV):
79950000-8,
Dodatkowe kody CPV: 79342200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67.1 pkt.1a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp zo.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Ponadto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Infor Biznes dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znaku towarowego Perły Samorządu, tym samym posiada monopol patentowy na korzystanie z tego znaku. W ramach projektu Infor Biznes zapewni miastu szereg świadczeń promujących miasto w związku z projektem między innymi: opracowanie i publikację dodatków do Gazety Prawnej, emisję banerów reklamowych w serwisach gazetaprawna.pl, dziennik.pl oraz forsa.pl. oraz zrealizuje kongres Perły Samorządu wraz z galą wręczenia wyróżnień w Gdyni przy udziale przedstawicieli miasta w wydarzeniu. Infor Biznes jest wydawcą Dziennika Gazeta Prawna oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w Dzienniku Gazecie Prawnej jak również jest wydawcą serwisów gazetaprawna.pl, dziennik.pl i forsa.pl oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w wymienionych serwisach. Z uwagi na powyższe okoliczności wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe. Powyższe zamówienie nie narusza zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Infor Biznes Sp. z o.o.,  ,  ul. Okopowa 58/71,  01-042,  Warszawa,  kraj/woj. Polska

Ogłoszenie nr 371437 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
371361

Data:
21/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:


W ogłoszeniu powinno być:
Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp zo.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Infor Biznes jest wydawcą dziennika Gazeta Prawna. Gazeta Prawna to największy polski dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach i finansach. Czytają go głównie osoby w wieku 25-44 lata, bardzo dobrze wykształcone (ponad połowa z nich ma wykształcenie wyższe magisterskie); mieszkańcy dużych miast. Zdecydowana większość z nich posiada stałą pracę, gdzie często zajmują wysokie i dobrze opłacane stanowiska tj: dyrektorzy, przedstawiciele wolnych zawodów. Co najmniej raz w tygodniu po DGP sięga 583 000 czytelników i co najmniej raz w tygodniu po DGP sięga 192 tys. osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych lub państwowych. Średni nakład jednorazowy DGP we wrześniu 2016 r. wyniósł 48 758 egz. a od stycznia do września 2016 r. 54 310 egzemplarzy, średni nakład planowany w 2017 r. to 48 200 egzemplarzy dziennie od poniedziałku do czwartku oraz 51 900 egzemplarzy w piątek. Ponadto należy nadmienić, że DGP jest dostępny na bieżąco w wersji elektronicznej pod adresem www.gazetaprawna.pl. Dziennik Gazeta Prawna jest organizatorem wielu branżowych konferencji i debat integrujących środowiska związane ze światem gospodarki, administracji, finansów, biznesu i prawa. Projekt Perły Samorządu składa się z: cyklu dodatków merytorycznych, kongresu adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów, gali wręczenia wyróżnień w prestiżowym rankingu Perły Samorządu – V edycja. Infor Biznes zapewnia dziennikarzy prowadzących kongres, przygotowanie programu merytorycznego kongresu, przygotowanie dodatków merytorycznych publikowanych na łamach DGP, przygotowanie materiałów promocyjnych i wystawienniczych i ich wydruk, przygotowanie scenografii podczas kongresu, obsługę przed i w trakcie wydarzenia (m.in przygotowanie i obsługa strony internetowej wydarzenia, utworzenie formularza zgłoszeniowego rejestracja oraz obsługa gości w trakcie wydarzenia), zapewnia menedżera dedykowanego projektowi, szeroką promocję na łamach tytułów DGP oraz za pośrednictwem stron internetowych wydawnictwa, pozyskanie patronów honorowych i instytucjonalnych. Przykładowe działania promocyjne zaproponowane w ofercie to między innymi: stworzenie strony internetowej dedykowanej wydarzeniu na gazetaprawna.pl/konferencje,wysyłka e-mailingów promujących wydarzenie do baz Infor Biznes,wysyłka newslettera promującego wydarzenie do bazy 48 tys. subskrybentów,zamieszczenie bannerów promujących wydarzenie na stronach: www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl, www.dziennik.pl, www.samorzad.infor.pl, www.serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad w okresie styczeń-maj 2017, publikacja reklam na łamach DGP promujących wydarzenie (format ½ strony) – min. 20 emisji,publikacja reklam na łamach DGP promujących galę wręczenia wyróżnień w rankingu Perły Samorządu (format ½ strony) - 4 emisje, cykl czterech dodatków merytorycznych: minimum 4-stronicowe dodatki publikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej, w okresie od stycznia do maja 2017 r. Publikacje cyklu w środy, kiedy na łamach DGP ukazuje się dodatek Samorząd i Administracja. Materiał każdorazowo poświęcony będzie zagadnieniom istotnym dla przedstawicieli samorządów, promocja wydarzenia za pośrednictwem kanałów promocyjnych patronów honorowych i instytucjonalnych, a także za pośrednictwem mediów społecznościowych Infor Biznes .


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
wartość bez VAT 219 512,20 PLN

Ogłoszenie nr 16909 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.
Gdynia: Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 371361-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 371562,371437

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. , faks , e-mail umgdynia@gdynia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp zo.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Infor Biznes jest wydawcą dziennika Gazeta Prawna. Projekt Perły Samorządu składa się z: cyklu dodatków merytorycznych, kongresu adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów, gali wręczenia wyróżnień w prestiżowym rankingu Perły Samorządu – V edycja. Infor Biznes zapewnia dziennikarzy prowadzących kongres, przygotowanie programu merytorycznego kongresu, przygotowanie dodatków merytorycznych publikowanych na łamach DGP, przygotowanie materiałów promocyjnych i wystawienniczych i ich wydruk, przygotowanie scenografii podczas kongresu, obsługę przed i w trakcie wydarzenia (m.in przygotowanie i obsługę strony internetowej wydarzenia, utworzenie formularza zgłoszeniowego rejestrację oraz obsługę gości w trakcie wydarzenia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79950000-8
Dodatkowe kody CPV: 79342200-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/01/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
219512

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
INFOR BIZNES Sp. z o.o.,  ,  ul. Okopowa 58/72,  01-042,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
270000

Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67.1 pkt. 1a  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanką udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki jest art. 67.1 pkt.1a ustawy PZP, który dopuszcza udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp zo.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. W ramach projektu Infor Biznes zapewni miastu szereg świadczeń promujących miasto w związku z projektem między innymi: opracowanie i publikację dodatków do Gazety Prawnej, emisję banerów reklamowych w serwisach gazetaprawna.pl, dziennik.pl oraz forsa.pl. oraz zrealizuje kongres Perły Samorządu wraz z galą wręczenia wyróżnień w Gdyni przy udziale przedstawicieli miasta w wydarzeniu. Infor Biznes jest wydawcą Dziennika Gazeta Prawna oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w Dzienniku Gazecie Prawnej jak również jest wydawcą serwisów gazetaprawna.pl, dziennik.pl i forsa.pl oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w wymienionych serwisach. Z uwagi na powyższe okoliczności wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe. Powyższe zamówienie nie narusza zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego , 81382 Gdynia
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: umgdynia@gdynia.pl
tel: +48 587617700
fax: +48 587617703
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37136120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gdynia.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu INFOR BIZNES Sp. z o.o.
ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, woj. mazowieckie
2017-01-31 0,00