Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Zakup i dostawa nowego miniciągnika z osprzętem


Numer ogłoszenia: 372064 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowego miniciągnika z osprzętem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa nowego miniciągnika z osprzętem o poniżej opisanych parametrach technicznych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu: A.CIĄGNIK: a)Silnik wysokoprężny ON - Pojemność - min. 1,5 dm3, - Moc znamionowa - min. 33KM, max. 40KM. - Pojemność zbiornika paliwa - min. 35 dm3 b)Napęd - 4x4 rozłączany - Skrzynia biegów mechaniczna c)Napęd WOM przód i tył - Zależny 540E - Niezależny 540 - WOM przedni 1000 obr/min d)Przednia oś - Oś sztywna - Blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie - Regulacja rozstawu kół e)Tylna oś - Blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie - Hamulec tarczowy - Regulacja rozstawu kół f)Hydraulika - Wydajność pompy hydraulicznej w układzie siłowym: min. 25 dm3/min g)TUZ - Max. udźwig: min. 1.100 kg h)Kabina - Kabina wentylowana, ogrzewana - Siedzenie operatora i)Wyposażenie - Belka wielootworowa - Górny zaczep transportowy - Przedni TUZ - Przedni WOM - Błotniki przednie skrętne - Błotniki tylne - Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego - Licznik motogodzin - Wspomaganie kierownicy j)Ogumienie - Przód 240/70R16, tył 360/70R20 lub większe B.POSYPYWARKA PIASKU: - Zawieszana z tyłu ciągnika - Ładowność - min. 250 kg - Pojemność zbiornika - min. 0,22 m3 - Szerokość robocza regulowana - Wał przegubowo-teleskopowy Przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem C.PŁUG DO ODŚNIEŻANIA - Sposób mocowania - zawieszenie sztywne, przedni TUZ - Ilość pozycji roboczych - 4 ustalone - Listwy zgarniające - wychylne gumowe - Sterowanie - elektrohydrauliczne - Amortyzacja listwy zgarniającej - na sprężynach - Zasilanie elektryczne - 12 V - Oświetlenie obrysowe - Szerokość robocza - min. 1,5 m Przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem D.PŁUG WIRNIKOWY DO ODŚNIEŻANIA: - Mocowany z przodu ciągnika, - Szerokość robocza - min. 1,50 m - Wysokość robocza - min. 0,50 m - Odległość wyrzutu - min. 4,0 m - Sposób mocowania na nośniku - 3-punktowy układ zawieszenia Przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem Dodatkowe wymagania: 1) Serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 160 km od Dołhobyczowa, 2) Gwarancja mechaniczna: min. 12 m-cy, licząc od daty odbioru ciągnika. Wszystkie oferowane urządzenia i sprzęty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. Wyprodukowane nie wcześniej jak w 2012 roku. Należy je dostarczyć w określonym terminie do siedziby Zamawiąjącego. Dodatkowo należy przeszkolić obsługę..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
16.70.00.00-2, 34.39.00.00-7, 43.31.30.00-0, 34.23.33.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZoświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 4 do SIWZ, . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Dołhobyczów: Zakup i dostawa nowego miniciągnika z osprzętem


Numer ogłoszenia: 422220 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 372064 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowego miniciągnika z osprzętem.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa nowego miniciągnika z osprzętem o poniżej opisanych parametrach technicznych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu: A.CIĄGNIK: a)Silnik wysokoprężny ON - Pojemność - min. 1,5 dm3, - Moc znamionowa - min. 33KM, max. 40KM. - Pojemność zbiornika paliwa - min. 35 dm3 b)Napęd - 4x4 rozłączany - Skrzynia biegów mechaniczna c)Napęd WOM przód i tył - Zależny 540E - Niezależny 540 - WOM przedni 1000 obr/min d)Przednia oś - Oś sztywna - Blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie - Regulacja rozstawu kół e)Tylna oś - Blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie - Hamulec tarczowy - Regulacja rozstawu kół f)Hydraulika - Wydajność pompy hydraulicznej w układzie siłowym: min. 25 dm3/min g)TUZ - Max. udźwig: min. 1.100 kg h)Kabina - Kabina wentylowana, ogrzewana - Siedzenie operatora i)Wyposażenie - Belka wielootworowa - Górny zaczep transportowy - Przedni TUZ - Przedni WOM - Błotniki przednie skrętne - Błotniki tylne - Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego - Licznik motogodzin - Wspomaganie kierownicy j)Ogumienie - Przód 240/70R16, tył 360/70R20 lub większe B.POSYPYWARKA PIASKU: - Zawieszana z tyłu ciągnika - Ładowność - min. 250 kg - Pojemność zbiornika - min. 0,22 m3 - Szerokość robocza regulowana - Wał przegubowo-teleskopowy Przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem C.PŁUG DO ODŚNIEŻANIA - Sposób mocowania - zawieszenie sztywne, przedni TUZ - Ilość pozycji roboczych - 4 ustalone - Listwy zgarniające - wychylne gumowe - Sterowanie - elektrohydrauliczne - Amortyzacja listwy zgarniającej - na sprężynach - Zasilanie elektryczne - 12 V - Oświetlenie obrysowe - Szerokość robocza - min. 1,5 m Przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem D.PŁUG WIRNIKOWY DO ODŚNIEŻANIA: - Mocowany z przodu ciągnika, - Szerokość robocza - min. 1,50 m - Wysokość robocza - min. 0,50 m - Odległość wyrzutu - min. 4,0 m - Sposób mocowania na nośniku - 3-punktowy układ zawieszenia Przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem Dodatkowe wymagania: 1) Serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 160 km od Dołhobyczowa, 2) Gwarancja mechaniczna: min. 12 m-cy, licząc od daty odbioru ciągnika. Wszystkie oferowane urządzenia i sprzęty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. Wyprodukowane nie wcześniej jak w 2012 roku. Należy je dostarczyć w określonym terminie do siedziby Zamawiającego. Dodatkowo należy przeszkolić obsługę..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
16.70.00.00-2, 34.39.00.00-7, 43.31.30.00-0, 34.23.33.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FINO Sp. z o.o., ul. Rampa Brzeska 7, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 105691,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  99900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  99900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  132600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37206420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 68 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
16700000-2 Ciągniki
34390000-7 Akcesoria do ciągników
43313000-0 Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup i dostawa nowego miniciągnika z osprzętem Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FINO Sp. z o.o.
ul. Rampa Brzeska 7, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
2012-10-29 99 900,00